NGK Logo DEF -payoff

NGK-Nieuwsbrief 2024-04

NGK

Een jaar ‘hoopvol onderweg’

Op 1 mei 2023, bijna een jaar geleden, ontstonden de Nederlandse Gereformeerde Kerken door het samengaan van de voormalige NGK en GKv. In verband daarmee zal er een speciale editie van deze nieuwsbrief gemaakt worden, die op 1 mei 2024 verschijnt. In die nieuwsbrief komen interviews met mensen die op het niveau van het landelijke kerkverband betrokken zijn bij de NGK, met vertegenwoordigers van regio’s en met mensen die iets over de eenwording vertellen vanuit hun plaatselijke kerkelijke situatie. Ze blikken in die interviews terug op de eenwording, hoe zij die beleefd hebben en wat het hun gebracht heeft. De interviews zullen t.z.t. ook op www.ngk.nl geplaatst worden.

Synode van Deventer

Synode in ruste

Op 8 en 9 maart zijn de voorlopig laatste synodevergaderingen gehouden. Een belangrijk onderwerp op de agenda was een verkennende bespreking van het rapport Ruimte en richting van de Studiecommissie homoseksualiteit in de kerk. In de komende periode hebben de regio’s de tijd om het rapport te bespreken, zodat de afgevaardigden naar de synode een goed beeld krijgen van wat er in hun regio leeft en waar de kerken behoefte aan hebben. Het plan is om dit najaar nog twee dagen te wijden aan bespreking en besluitvorming, namelijk 18 oktober en 16 november. Alles over de synode, inclusief verslagen, rapporten en binnenkort ook de Acta en besluiten, vind je op www.ngk.nl.

Kerkpunt

Begeleiding rond homoseksualiteit en kerk

Op de synode werd het rapport van het studiedeputaatschap kerk en homoseksualiteit besproken. Dat gesprek krijgt nog een vervolg. Twee zaken zijn ieder geval duidelijk: er leven verschillende ideeën hierover én het is belangrijk dat kerken veiligheid en duidelijkheid bieden. Als Kerkpunt kunnen we kerken hierin begeleiden. Hoe zorg je dat je samen blijft optrekken ondanks verschillen en dat je samen God blijft zoeken en dienen? In een intake kijken we samen wat jullie vraag is. Van daaruit denken we mee en helpen we stappen te zetten die richting geven. Vanuit het uitgangspunt dat het over God en mensen gaat, spreken we niet over maar mét LHBTI-ers en betrekken we hen in het proces. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden Kerk en LHBTI - Kerkpunt

Commissie kerkelijke adviezen

Wijzigingen en aanvullingen

Waar moet een regionale vergadering aan denken bij de goedkeuring van de roeping van een predikant? Hoe zit het met landelijke preekbevoegdheid en de mogelijkheid voor een kerkenraad om incidenteel iemand voor te laten gaan? In de praktijk bleken de landelijke regelingen op die punten niet duidelijk genoeg. De synode heeft ze daarom, op voorstel van de Commissie kerkelijke adviezen (CKA), aangepast. Ook de regelingen over de landelijke financiën en over financiële steunverlening zijn gewijzigd. Op www.ngk.nl staan altijd de nieuwste teksten.
In de rubriek veelgestelde vragen reageert de CKA op kritiek op een eerder advies over emeritus-predikanten die zich onttrokken hebben.
De CKA roept kerkenraden nogmaals op om op tijd advies te vragen, zeker wanneer het advies van de CKA voorgeschreven is. Ds. Rob Vreugdenhil, algemeen secretaris van de CKA, is bereikbaar per mail of telefoon. cka@ngk.nl, 06 22122845.

Commissie Verzoening en recht

Schuldbelijdenis

Op 9 maart heeft de synode een schuldbelijdenis uitgesproken over het verleden, in het bijzonder over het laten ontstaan van wat genoemd wordt ‘het klimaat van het absolute.’ Het voorstel om deze uitspraak te doen was afkomstig van de Commissie verzoening en recht. Deze commissie, in het leven geroepen om verzoening te bewerken door recht te doen, was er gaandeweg op gestuit dat er grenzen zijn aan wat zij kon doen, en met name aan wat juridisch mogelijk is. Zo ontstond de behoefte aan iets anders: niet juridisch, maar moreel.
Dat heeft geleid tot het uitspreken van deze schuldbelijdenis.

Commissie Contact en eenheid

Samenwerken en samen kerken

De Commissie contact en eenheid (CCE) volgt ontwikkelingen in de plaatselijke contacten tussen kerken op de voet, en geeft advies waar nodig. Soms nemen kerken zelf contact op met CCE om te vertellen over verblijdende kerkelijke samenwerkingen in hun woonplaats. Een advies is dan niet nodig; het is vooral een welkome update van wat er in het kerkelijk landschap gebeurt. CCE is verheugd over de samenwerkingen die ontstaan en brengt dat graag onder de aandacht. Daarom sprak ze met Bart en Hilly Harwig, twee gemeenteleden van de NGK Ruinerwold-Koekange. Deze NGK stuurde CCE onlangs een mooi bericht over een samenwerking met een PKN-gemeente.

Steunpunt Kerkenwerk

Training voor begeleidingscommissies

Steunpunt Kerkenwerk kreeg naar aanleiding van de Handreiking Begeleidingscommissie veel praktijkvragen over de positie en verantwoordelijkheden van de begeleidingscommissie. Op 19 juni a.s. organiseert Steunpunt Kerkenwerk (SKW) daarom opnieuw een training voor begeleidingscommissies, een avond waarin deelnemers vaardigheden, kennis en praktische tips opdoen voor hun rol als commissielid én hun samenwerking als team. Ga voor alle informatie en het aanmeldformulier direct naar de volgende webpagina: Training Begeleidingscommissie. De training zal om praktische redenen online worden gegeven en is bedoeld voor de gehele commissie. De predikant of kerkelijk werker neemt er niet aan deel. Wil je deelnemen? Meld jullie commissie dan zo spoedig mogelijk aan.

Theologische Universiteit Utrecht

Speciale studieroute

Voor mensen ouder dan 40 jaar heeft de Theologische Universiteit Utrecht een speciale studieroute om predikant te worden: de zogeheten kerkelijke route. Aan het einde van de opleiding ontvang je een kerkelijk certificaat waarmee je een beroepbaarstelling in de Nederlandse Gereformeerde Kerken kunt aanvragen. Vanaf cursusjaar 2024/2025 verandert de opzet van het programma. In plaats van instaptoetsen te maken volg je een aantal bachelorvakken. Daarna duurt de kerkelijke route nog drie jaar.

LPB media

Kooistra nieuwe directeur

Ruurd Kooistra is sinds 1 april 2024 de nieuwe directeur van LPB media. Hij volgt Bernhard Jonker op, die eind 2023 vertrok bij de organisatie. Kooistra is ook directeur van Steunpunt Kerkenwerk.
LPB media en het Steunpunt Kerkenwerk zijn beide gehuisvest aan de Dr. Spanjaardweg 4B in Zwolle. Ze zijn dus elkaars buren. De organisaties hebben gemeen dat ze dienstbaar willen zijn aan kerk en geloof. De werkzaamheden van beide organisaties vertonen daardoor ook de nodige raakvlakken.

NGK/Buijten&Schipperheijn

Jaarboek 2024

Voor sommigen een nuttig naslagwerk, voor anderen een waar verzamelobject: het jaarboek. In de loop van deze maand verschijnt de editie van 2024. Daarin staan een overzicht van de belangrijke gebeurtenissen in het afgelopen jaar, contactgegevens van predikanten, scriba’s en andere contactpersonen, ledentallen van de plaatselijke gemeentes, in memoriams van overleden predikanten en nog veel meer. Het boekje geeft zo een overzicht van alle praktische nuttige informatie over het kerkverband. Vanwege de AVG kan dit boek alleen worden besteld via de scriba van je kerk, en alleen als je lid bent van een NGK. Vraag je scriba naar de mogelijkheden. Het boekje kost €16,90.

Missieloket

‘Uw koninkrijk kome’

Wereldwijd worden christenen opgeroepen om tussen Hemelvaart en Pinksteren te bidden om de komst van Gods koninkrijk. Het materiaal ‘Thy Kingdom come’ is in het Nederlands beschikbaar via de IZB. Ook Missieloket schaart zich van harte achter dit initiatief. Tien dagen lang bid je heel specifiek voor vijf mensen in jouw netwerk: een vriend(in) of familielid, je naaste buren of een collega op je werk. Je bidt dat ze Jezus leren kennen. Juist omdat we leven vanuit de opstandingskracht van Jezus, zien we hoopvol uit naar groei van Gods koninkrijk en de komst van de heilige Geest.
Meer informatie Missie Loket – Meedoen in Gods missie
De eerstvolgende reguliere nieuwsbrief verschijnt op 10 mei a.s. Kopij daarvoor moet uiterlijk op woensdag 8 mei binnen zijn op onderstaand mailadres. Wil je inhoudelijk reageren op een bericht in deze nieuwsbrief, neem dan contact op met de betreffende organisatie of stuur een mail naar communicatie@ngk.nl.
Overige reacties of aanleveren kopij: nieuwsbrief@ngk.nl
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Commissie ondersteuning synode.
footer_colorbar_NGK2