Commissie seksueel misbruik in kerkelijke relaties

De Generale Synode van de GKv en de Landelijke Vergadering van de NGK hebben in 2020 een gezamenlijke Commissie Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (CSMKR) ingesteld. De commissie heeft de volgende taken:

Beleid ontwikkelen en doen uitvoeren inzake preventie en goede afhandeling van seksueel misbruik in kerkelijke relaties, o.a. door binnen het Samenwerkingsverband Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (SSMKR):

– de medewerkers en het bestuur van het Meldpunt Misbruik te faciliteren, zodat zij hun werk in de kerken optimaal kunnen uitvoeren; het bewaken van de kwaliteit en het goede functioneren van het Meldpunt;

– te zorgen voor een behandeling van klachten inzake seksueel misbruik volgens de vastgestelde regelingen;

– te zorgen dat er gemeentebegeleiders zijn die kerkenraden en gemeenten adviseren in een situatie van misbruik in een kerkelijke relatie;

– invulling te geven aan het werk binnen het Samenwerkingsverband dat dienend is, mits deze passen binnen de kerkorde, het akkoord voor kerkelijk samenleven, de besluiten binnen de GKv en de NGK en de financiële ruimte die door de gezamenlijke vergadering van GS en LV 2020 is vastgesteld;

– beleid te ontwikkelen ten dienste van de veiligheid in de kerken, gezien vanuit het gezichtspunt van seksueel misbruik in kerkelijke relaties, in afstemming met het Samenwerkingsverband, waarbij vooral te denken is aan preventie en slachtoffer- en daderbeleid;

Meldpunt Misbruik

Meer informatie is te vinden op de website van Het Meldpunt: www.meldpuntmisbruik.nl. Onder ‘downloads‘ op deze site vindt u onder andere de protocollen, klachtenregeling, handreiking voor kerkenraden en gedragscodes.

Samenstelling: Vanuit de NGK: ds. F.E. Schneider, Breukelen (voorzitter); mw. W. Kruyswijk-van Herk, Apeldoorn. Vanuit de GKv: mw. C.J. Blijdorp-Kodde, Kampen; ds. G. Timmermans, Spijkerboor DR; ds. J.E. Kramer (secretaris), Nieuwleusen.

Contactadres: ds. F.E. (Frank) Schneider, frank.e.schneider@gmail.com, tel. 0346-21 51 96

Rapportage aan landelijke vergadering / generale synode

Op de website van de landelijke vergadering NGK / generale synode GKv is het jaarrapport 2021 van de Commissie seksueel misbruik in kerkelijke relaties te downloaden.


Nieuwsbrief

Meld je aan voor de maandelijks emailnieuwsbrief van NGK en GKv