Meldpunt Seksueel misbruik

Commissie Meldpunt Seksueel Misbruik

Binnen de NGK bestaat de Commissie Meldpunt Seksueel Misbruik. Deze commissie is verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van de NGK in het bestuur van het meldpunt. Tevens draagt de commissie zorg voor de behandeling van klachten inzake seksueel misbruik conform de daarvoor geldende regelingen.

Gedragscode

De NGK kent een gedragscode voor werkers in de kerk. Daarbij gaat het niet alleen om predikanten, ouderlingen en diakenen, maar om iedereen die in de kerk een taak uitoefent waarbij vertrouwen een rol speelt, zoals clubleiders, jeugdwerkers, kosters, musici, oppaskrachten etc. In de gedragscode zijn kernwaarden als respect voor de ander, integriteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid die in de bijbel hun oorsprong vinden, uitgewerkt in concrete gedragsregels (do’s en don’ts). De code is bedoeld een hulpmiddel om ongewenst gedrag van werkers in de kerk te voorkomen, te signaleren en bespreekbaar te maken.

Om te voorkomen dat de gedragscode een dode letter wordt, wordt gemeenten aanbevolen om die van tijd tot tijd te bespreken aan de hand van een concrete casus. Daarvoor zijn op de NGK-website onder de titel Hoe zijn onze manieren? twee hand-outs te downloaden: een voor gemeenteavonden en een voor bijeenkomsten met werkers in de kerk (zie hierboven bij ‘documenten’).

Protocol

Voor situaties waarin er toch sprake is van seksueel misbruik in een gemeente of van een vermoeden daarvan kent de NGK een protocol dat stap voor stap beschrijft wat er in zo’n geval in de gemeente gedaan moet worden. Het is bedoeld om houvast te bieden en een weg te wijzen in de vaak gevoelige situaties waarin alle betrokkenen terechtkomen, als er sprake is van (een vermoeden van) seksueel misbruik. Het protocol is allereerst bestemd voor kerkenraden en voor individuele ambtsdragers en pastoraal verantwoordelijken, die met mogelijk seksueel misbruik door werkers in de kerk worden geconfronteerd. De NGK gaan ervan uit dat alle gemeenten het protocol in bezit hebben en dat binnen de kerkenraad, ook bij wisselende samenstelling, steeds bekend is waar de tekst van het protocol te vinden is.

Meldpunt Misbruik

De NGK werken met de CGK, GKv, HHK en de voortgezette Gereformeerde Kerken samen in het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties, kortweg Meldpunt Misbruik. Het Meldpunt biedt hulp, advies, ondersteuning aan slachtoffers van misbruik in kerkelijke relaties. Eventueel kunnen mensen er anoniem terecht. De medewerkers van het Meldpunt kunnen slachtoffers bijstaan en begeleiden bij het indienen van een klacht. Ook geeft het Meldpunt informatie en advies gom misbruik te voorkomen. Meer informatie: www.meldpuntmisbruik.nl

Vertrouwenspersonen

In veel gemeenten hebben kerkenraden interne vertrouwenspersonen aangesteld. Een vertrouwenspersoon kan (preventie van) seksueel misbruik bespreekbaar maken en aandacht geven aan signalen van seksueel misbruik. Als in de gemeente iemand behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek rondom dit onderwerp, fungeert de vertrouwenspersoon als eerste aanspreekpunt. Het Meldpunt misbruik biedt kerkenraden waardevolle informatie over vertrouwenspersonen: een profielschets als handreiking bij het zoeken naar geschikte vertrouwenspersonen en een voorbeeldinstructie die kerkenraden kunnen gebruiken bij de aanstelling van vertrouwenspersonen. Ook organiseert het Meldpunt cursussen en toerustingsavonden voor vertrouwenspersonen.

Klachtenregeling

De NGK kennen een regeling voor het indienen van klachten over seksueel misbruik en de behandeling daarvan. De regeling geeft concreet aan op welke manier een klacht kan worden ingediend en hoe een klacht wordt behandeld. De regeling bepaalt in artikel 3, dat jaarlijks in de plaatselijke kerkelijke gemeentemedia wordt gewezen op het bestaan van de klachtenregeling en dat de regeling ‘te allen tijde’ bij de scriba van elke gemeente verkrijgbaar moet zijn.


Nieuwsbrief

Meld je aan voor de maandelijks emailnieuwsbrief van NGK en GKv