Pastoraat

Categoriaal pastoraat

De commissie is de schakel tussen het landelijk kerkverband van de NGK en de NG predikanten die werkzaam zijn als categoriaal geestelijk verzorger. De commissie vergadert in de regel twee keer per jaar, waarvan een keer samen met de pastores. Verder brengen commissieleden de pastores jaarlijks een bezoek op hun werkplek. Daarnaast vertegenwoordigen leden van de commissie de NGK in landelijke interkerkelijke overlegorganen met de overheid.

Dovenpastoraat

De NGK nemen deel in het Interkerkelijk Dovenpastoraat. Het IDP ondersteunt plaatselijke kerken bij hun pastorale zorg voor dove en slechthorende kerkleden, onder meer via kerkdiensten, bijbelkringen en gespreksdagen.

Vanaf januari 2019 is ds. Kees Smit namens de NGK dovenpastor. Vanuit het Interkerkelijk Dovenpastoraat werkt hij onder dove leden van verschillende kerken. Zijn werkgebied is Gelderland en de Flevopolder. Zijn contactgegevens zijn:

  • Kees Smit, Havikskruid  39, 8265 ME Kampen. mobiel: 06-13195853, email. Zie ook: website van Kees Smit.

Seksueel misbruik

De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben onderling een aantal afspraken gemaakt over het voorkómen van seksueel misbruik in de kerk en over wat er gedaan moet worden, als er (mogelijk) toch sprake is van seksueel misbruik. (Lees meer)


Nieuwsbrief

Meld je aan voor de maandelijks emailnieuwsbrief van NGK en GKv