Pastoraat

Categoriaal pastoraat

De commissie is de schakel tussen het landelijk kerkverband van de NGK en de NG predikanten die werkzaam zijn als categoriaal geestelijk verzorger. De commissie vergadert in de regel twee keer per jaar, waarvan een keer samen met de pastores. Verder brengen commissieleden de pastores jaarlijks een bezoek op hun werkplek. Daarnaast vertegenwoordigen leden van de commissie de NGK in landelijke interkerkelijke overlegorganen met de overheid.

Dovenpastoraat

De NGK nemen deel in het Interkerkelijk Dovenpastoraat dat onder meer via kerkdiensten, bijbelkringen en gespreksdagen het pastoraat onder dove kerkleden verzorgt.

Sinds 2012 is Elselie de Jong – van der Zwaard namens de NGK dovenpastor. Vanuit het Interkerkelijk Dovenpastoraat werkt zij onder dove leden van verschillende kerken. Ze richt zich daarbij specifiek op de generatie van 18 tot 40 jaar. Haar contactgegevens zijn:

Seksueel misbruik

De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben onderling een aantal afspraken gemaakt over het voorkómen van seksueel misbruik in de kerk en over wat er gedaan moet worden, als er (mogelijk) toch sprake is van seksueel misbruik. (Lees meer)