Lezingen Van der Dussen

Nieuw AFSCHEIDSREDE van de TU Kampen Vrees en beven. Een pleidooi voor eerbied en ontzag in kerk en theologie. 5 sept. 2019. Download pdf.

HERUITGAVE TSB-lezing A. van der Dussen, Meer dan zondaar (2005)
Een mens is een parel in Gods hand en Gods beelddrager; hoe verhoudt zich dat tot onze zondige natuur? Over de grandeur en de misère van de mens. Dussen-Meerdanzondaar

HERUITGAVE TSB-lezing A. van der Dussen, Calvijn en Barth (2002)
Introductie op het boek Als in een Spiegel. God kennen volgens Calvijn en Barth van dr. C. van der Kooij. Dussen-Calvijn-Barth (VanderKooi)

HERUITGAVE TSB-lezing A. van der Dussen, Gods voorzienigheid (1999)
Over Gods beleid, zijn vaderschap en het kwaad. Dussen-Gods-voorzienigheid

NIEUW A. van der Dussen, Afscheidscollege NGP-TUA op 13 juni 2018
‘Bescheiden, vrij, kritisch en vrolijk’ – met deze woorden van Karl Barth over de theologische wetenschap gaat Van der Dussen na wat het eigene is van de NGP en de denkwijze van de NG Kerken.

NIEUW A. van der Dussen, Reformatieherdenking 2017 ‘Van dwang gered’
Van welke dwang zijn we volgens Luther gered, en hoe verhoudt zich dat tot de vrijheid die later door Marx en Nietzsche werd nagestreefd? (3 nov 2017)

HERUITGAVE A. van der Dussen, Theologie volgens Luther. Zie onderaan deze pagina.

A. van der Dussen, Reactie op Gereformeerde hermeneutiek vandaag
Hoe kijkt een NG kerndocent aan tegen het nieuwe boek dat vanuit de TU Kampen is gepresenteerd? (29 sept 2017)

A. van der Dussen, De kerk als contrastgemeenschap (2016)
Naar aanleiding van de predikantenstudiedag jan. 2016: over Hauerwas, het christelijk geloof als een way of life die verbonden is met een gemeenschap en het belang van deugden. Dussen-Kerk-als-contrastgemeenschap-2016

A. van der Dussen, Homoseksualiteit (2003/2016)
Heruitgave van een TSB-lezing in 2003. Verwoording van een verlegenheidsstandpunt. Dussen-Homoseksualiteit-2016

A. van der Dussen, Theologie als wijsheid (27 nov. 2015)
Toespraak gehouden bij de viering van Het Tiende Seizoen van de NGP. De afstand van de academische theologie tot het kerkelijk leven wordt steeds groter. Wat kan theologie als wijsheid ons brengen? Dussen-Toespraak-10jaar-NGP

A. van der Dussen, De Bijbel als het Woord van God (2003/2015)
Over a. de liberale reductie van de Bijbel tot een menselijk-religieus document en b. kanttekeningen bij de klassieke Gereformeerde Schriftleer. Een zoektocht naar een vruchtbare kijk op de Bijbel via een herwaardering van Barth. (TSB-lezing inclusief voorwoord 2015). Dussen-BijbelWoordvanGod-2003/15.

A. van der Dussen, De historisch-kritische methode (2000/2015)
Over het ontstaan van de historisch-kritische methode, de onttovering van de Bijbel, de vervreemding van het verleden en een standpuntbepaling. (TSB-lezing bewerkt). Dussen-Historisch-kritische-methode.

A. van der Dussen, Verstaanbare prediking (2009)
Over dreigende onverstaanbaarheid en hermeneutiek van de nederigheid (NGP studiedag 15 jan 2009) Dussen-Verstaanbare-prediking

A. van der Dussen, Tussen overschatting en onderschatting van de theologie (2006)
Openingstoespraak voor de NGP, Utrecht, 16 sept 2006; Dussen-overschatting-onderschatting

A. van der Dussen, God in relatie (2004)
Over de nieuwere bezinning op de christelijke leer van Gods drie-eenheid.
Dussen-drie-eenheid (53 kB)

A. van der Dussen, Verzoening (april 2005)
Het klinkt vertrouwd: verlost door het bloed van Gods Zoon, Efeziërs 1:7. Maar nadenkend over de betekenis van die bekende woorden ervaart menigeen verlegenheid. Dussen-verzoening (167 kB)

A. van der Dussen, Eeuwig wel en wee (april 2004)
De donkere, onrustbarende ondertonen die in het bijbels evangelie te beluisteren zijn, willen ons wekken uit een verdoving waarin wij het ware contact met onze menselijke werkelijkheid kwijt zijn. Dussen-eeuwig-wel-en-wee  (119 kB)

A. van der Dussen, Het belang van de hermeneutiek (2000)
Naar aanleiding van het boek Sleutel en slot, H.W. de Knijff. Dussen-Hermeneutiek (122 kB, 14 pags A4)

A. van der Dussen, Theologie volgens Luther (okt. 1998)
Luther was geen systeembouwer of dogmaticus, maar wel een groot theoloog. Hoe verhoudt de theologie zich volgens Luther tot de filosofie, de ervaring en de hermeneutiek? Dussen-Theologie-volgens-Luther (162 kB, 12 pags A4)

> Terug naar Studiecentrum
> Terug naar NGP Home