Boekenadvies

M.b.t. homiletiek, liturgie, bijbelonderzoek, dogmatiek, ethiek, hermeneutiek, praktische theologie, kerkgeschiedenis, catechese, zending  > Terug naar Studiecentrum

*) verplichte literatuur voor NGP-studenten
Versie juli 2013

Homiletiek

* Ronald J. Allen, Patterns of preaching
C. Trimp, Klank en weerklank
C. Trimp, De preek
Ciska Stark, Proeven van een preek
Om de verstaanbaarheid, o.r.v. W. Dekker
* Als een leerling leren preken, o.r.v. Henk van der Meulen
Paul Oskamp en Rudolf Geel, Concreet en beeldend preken
Wolfgang Klippert, Van tekst tot preek
Rein Bos, Wij hebben gehoord dat God met u is
Jos Douma, Veni Creator Spiritus
The Company of Preachers, Ed. Richard Lischer
David Buttrick, Homiletic
* Thomas G. Long, The Witness of Preaching
Bryan Chapell, Christ-Centered Preaching
Greame Goldsworthy, Preaching the whole Bilble
Sidney Greidanus, Preaching Christ from the Old Testament
Holger Eschmann, Predigen lernen ein Lehrbuch für die Praxis Achim Härtner
Nico van der Voet, Het woord krijgen,
C. Veenhof, Prediking en uitverkiezing,
Niets is overbodig, niets is toevallig, leven en werk van C. Veenhof’, o.r.v. George Harinck
W. Verboom, Kostbaar belijden, De theologie van de NGB met preekschetsen
W. Verboom, De theologie van de HC (met preekschetsen)
C. Blenk, Een open monument
Kennen en vertrouwen, handreiking bij de prediking van de HC, , o.r.v. J.H. van de Bank
J.N. Bakhuizen van den Brink, De Nederlandse Belijdenisgeschriften

Liturgie

De weg van de liturgie; o.r.v. M. Barnard
G. van Rongen, Met alle heiligen, 1,2 en 3
C. Trimp, De gemeente en haar liturgie
A.A. van Ruler, Waarom zou ik naar de kerk gaan?
R. Boon, De Joodse wortels van de christelijke eredienst
Marius van Leeuwen, Van feest naar feest
W. van der Poll, Samen in de naam van Jezus
Rinse Reeling Brouwer, Om te gedenken

Bijbelkennis en bijbelonderzoek

Geschikte commentaren op de bijbelboeken van het OT.

Theologie van het OT

R. Albertz, Religionsgeschichte Israels in alttestamentlicher Zeit, 2 delen, Göttingen 1996-1979 (2e druk)
B.W. Anderson, Contours of Old Testament Theology, Minneapolis 1999
W. Brueggemann, Theology of the Old Testament, Minnapolis 1997
B.S. Childs, Biblical Theology of the Old and New Testaments, Minnapolis 1992
J. Goldingay, Old Testament Theology (3 delen), Downers Grove 2003-2009
P.R. House, Old Testament Theology, Downers Grove 1998
H. de Jong, Van oud naar nieuw. De ontwikkelingsgang van het Oude naar het Nieuwe Testament, Kampen 2002
G. von Rad, Theologie des Alten Testaments, (2 delen), München 1978-1980
R. Rendtorff, Theologie des Alten Testaments, (2 delen), Neukirchen 1999/2001
J. Schreiner, Theologie des Alten Testaments, Würzburg 1995
Th.C. Vriezen, Hoofdlijnen der theologie van het Oude Testament, Wageningen 1987 (6e druk)
B. Waltke, Old Testament Theology, Grand Rapids 2007
C. Westermann, Das Alte Testament in Grundzügen, Göttingen 1985 (2e druk)
H.W. Wolff (red. B. Janowski), Anthropologie des Alten Testaments, Gütersloh 2010

Naslagwerken en standaardwerken Oude Testament

G.J. Botterweck en H. Ringgren (red.), Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, (7 delen), Stuttgart
B.S. Childs, Introduction in the Old Testament as Scripture, London 1979
R.B. Dillard & Tremper Longman III, An Introduyction to the Old Testament, Grand Rapids 1994
E. Jenni en C. Westermann (red.), Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament, (2 delen), München
Tremper Longman III & Peter Enns (eds.), Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry and Writings. A Compendium of Contemporary Biblical Scholarship, Downers Grove 2008
H.G.L. Peels & S.D. Snyman, The Lion Has Roared. Theological Themes in the Prophetic Literature of the Old Testament, Eugene 2012
O.H. Steck, Exegese des Alten Testaments. Leitfaden der Methodik, Neukirchen 1999 (14e druk)
E. Talstra, Oude en nieuwe lezers. Een inleiding in de methoden van uitleg van het Oude Testament, Kampen 2002
E. Tov, Textual Criticism of the Hebrew Bible, Minneapolis 2002
K.R. Veenhof, Geschichte des Alten Orients bis zur Zeit Alexanders des Grossen, Göttingen 2001
Th.C. Vriezen & A.S. van der Woude (red. E. Noort), Oud-Israëlitische & Vroeg-Joodse literatuur, Kampen 2000
B.K. Waltke & M. O’Connor, Biblical Hebrew Syntax, Winona Lake 1990
W.G.E. Watson, Classical Hebrew Poetry. A Guide to Its Techniques, 1984
E. Zenger (red.), Einleitung in das Alten Testament, Stuttgart 1995 (5e druk)
A. Zwiep, Tussen tekst en lezer. Een historische inleiding in de bijbelse hermeneutiek, Amsterdam 2009

Geschikte commentaren op de bijbelboeken van het NT.

Theologie van het NT

G.E. Ladd, A Theology of the New Testament, Grand Rapids 1974.
L. Goppelt, Theologie des Neuen Testaments (2 delen), Göttingen 1976.
H. Hübner, Biblische Theologie des Neuen Testaments (3 delen), Göttingen 1990-1995.
U. Wilckens, Theologie des Neuen Testaments (6 delen), 1992-1999.
* P. Stuhlmacher, Biblische Theologie des Neuen Testaments (2 delen), Göttingen 1992-1999.
* N.T. Wright, The New Testament and the People of God. Christian Origins and the Question of God Volume 1, Minnepolis 1992.
* N.T. Wright, Jesus and the Victory of God. Christian Origins and the Question of God Volume 2, Minneapolis 1996.
* N.T. Wright, The Ressurection of the Son of God. Christian Origins and the Question of God Volume 3, Minneapolis 2003.
I.H. Marshall, New Testament Theology. Many Witnesses, One Gospel, Downers Grove 2004.
* T.R. Schreiner, New Testament Theology: Magnifying God in Christ, Grand Rapids 2008.

Theologie van de evangeliën

* J.P. Versteeg, Evangelie in viervoud. Een karakteristiek van de vier evangeliën, Kampen 1980.
P.H.R. van Houwelingen (red.), Apostelen. Dragers van een spraakmakend evangelie, CNT, Kampen 2010.
* J. Ratzinger, Jezus van Nazareth (3 delen), Tielt 2006-2012.

Theologie van Paulus

H. Ridderbos, Paulus. Ontwerp van zijn theologie, Kampen 1966.
G. Bornkamm, Paulus, Stuttgart 1979.
G.D. Fee, God’s Empowering Presence. The Holy Spirit in the Letters of Paul, Peabody 1994.
* J.D.G. Dunn, The Theology of Paul the Apostle, Edinburgh 1998.
* T.R. Schreiner, Paul, Apostle of God’s Glory in Christ: A Pauline Theology, Downers Grove 2001.
J. van Bruggen, Paulus. Pionier voor de Messias van Israël, CNT, Kampen 2001.
* N.T. Wright, Paul and the Faithfulness of God. Christian Origins and theQuestion of God Volume 4, Minneapolis 2013.

Dogmatiek

Noodzakelijk:
* Berkhof, Christelijk Geloof
* G. van den Brink en C. van der Kooi, Christelijke dogmatiek, Een inleiding
* Calvijn, Institutie
* J. van Genderen en W.H. Velema, Beknopte Gereformeerde Dogmatiek
* Jan Veenhof, Vrij Gereformeerd

Aanbevolen:
Herman Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek
G.C. Berkouwer, Dogmatische Studiën
C. Graafland, Van Calvijn tot Barth (over de leer van de verkiezing)
Michael Horton, The Christian Faith. A Systematic Theology for Pilgrims on the Way, Grand Rapids 2011
A. de Reuver, Bedelen bij de bron (informatieve studie over de thematiek van geloof en wedergeboorte)
Bij Brood en beker (onder redactie van W. van ’t Spijker, W. Balke, K. Exalto en L. van Driel)
De Kerk (onder redactie van W. van ’t Spijker, W. Balke, K. Exalto en L. van Driel)
Rondom de Doopvont (onder redactie van W. van ’t Spijker, W. Balke, K. Exalto en L. van Driel)

Ethiek

Noodzakelijk
* R. Hays, The Moral Vision of the New Testament
* W.C. Kaiser, Toward Old Testament Ethics
* W. Schrage, Ethik des Neuen Testaments
* J.P. Wogaman, Christian Ethics (overzichtswerk)

Aanbevolen overzichtswerken:
N.H. Søe, Christliche Ethik (een wat ouder maar nog altijd waardevol boek)
W. Trillhaas, Ethik (idem)
Bonhoeffer, Ethik
P.Nullens, Verlangen naar het goede
O. O’Donovan, Resurrection and Moral Order

Specifiek:
J. Douma, De tien geboden (traditioneel maar informatief)
H.W. de Knijff, Venus aan de leiband (over seksualiteit)

Actueel:
S. Hauerwas, A Community of Character
S. Hauerwas, The Peacable Kingdom

Hermeneutiek

Noodzakelijk:
* Arie Zwiep, Tussen tekst en lezer. Een historische inleiding in de bijbelse hermeneutiek.
Deel I: De vroege kerk – Schleiermacher, Amsterdam 2009
Deel II: Vajn moderniteit tot postmoderniteit, Amsterdam 2013

Aanbevolen:
Anthony C. Thiselton, New Horizons in Hermeneutics. The Theory and Practice of Transforming Biblical Reading, Grand Rapids 1992
Anthony C. Thiselton, Hermeneutics. An Introduction, Grand Rapids 2009
Kevin J. Vanhoozer, Is There a Meaning in This Text?, Grand Rapids 1998
Praktische Theologie
Handboeken:
Paul Ballard, John Pritchard, Practical Theology in Action, London 2006
Gerben Heitink, Praktische Theologie, Kampen, 2000
F.G. Immink, In God geloven, Zoetermeer, 2003
Richard R. Osmer, Practical Theology, Grand Rapids, 2008

Specifiek:
Kees de Ruijter, Meewerken met God, Kampen, 2005

Pastoraat

Handboeken:
Gerben Heitink, Pastorale zorg, Kampen, 2005
Ruard Ganzevoort en Jan Visser, Zorg voor het verhaal, Zoetermeer, 2007
H.C. van der Meulen, Liefdevol oog en open oor, Zoetermeer, 2001

Pastoraal gesprek:
* Johan Smit, Tot de kern komen, Kampen, 2006
William R. Miller, Stephen Rollnick, Motivational Interviewing, Guilford Press, 2002.
Bert Bakker: Anderen tevoorschijn luisteren, 2013

Catechese

Aanbevolen:
Jos de Kock, Wim Verboom e.a., Altijd leerling. Basisboek catechese. Boekencentrum 2011
Peter Biehl, Symbole geben zu lehren (samenvatting in het Nederlands op te vragen bij oc.ngp@ngk.nl)

Aanbevolen voor didaktiek en onderwijskunde:
Standaert e.a., Leren en onderwijzen. Inleiding tot de algemene didactiek. Acco 2006.
Bijkerk en Van der Heide, Het gaat steeds beter. Activerende werkvormen voor de onderwijspraktijk. Bohn Stafleu van Loghum. Houten 2006.

Kerkgeschiedenis

Algemene kerkgeschiedenis / Dogmageschiedenis:
Diarmaid Macculloch, A History of Christianity, 2010 (of Ned. Vertaling 2009)
Wolf-Dieter Hauschild, Lehrbuch der Kirchen- und Dogmengeschichte, vols. 1-2, 2001

Kerkgeschiedenis van de Reformatie:
Diarmaid Macculloch, The Reformation: A History (= Reformation. Europe´s House Divided, 1490-1700), 2005 (of Ned. Vertaling 2005)
Herman Selderhuis (red.), Calvin Handbuch, 2009 (of Ned. Vertaling 2008)
Albrecht Beutel (red.), Luther Handbuch, 2010

Nederlandse kerkgeschiedenis:
Joris van Eijnatten en Fred van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, 2006 (2e druk)
Herman Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis, 2010 (2e druk)
Eginhard Meijering, Het Nederlands christendom in de twintigste eeuw

Zending en kerkplanting (missiologie)

Volgt

versie juli 2013

> Terug naar Studiecentrum