Lezingen De Jong

De profetie van het Nieuwe Verbond
Lezing 2006-2007 bij Jeremia 31:31-34. Zandlopermodel, de profeten, Jeremia, het verbond, de wet, zonde en vergeving, het volk, niet nieuwe verbond voor de ‘rest’. laad word-bestand (95 kB), 15 pags TSB ongenummerd.

Bijbel en milieu
Bespreking van dr JJ Boersema, Thora en Stoa over mens en natuur (Baarn 1997); april 1999, (1050 kB), pdf 15 pags  TSB-L4

Psalm 132: David en Sion
Afscheidslezing van drs H de Jong voor de TSB; 6 juni 1998, Psalm 132 als een theologische psalm. (1630 kB), pdf 23 pags. TSB-K10 

Als hoorder onder de hoorders – dr GDJ Dingemans
Tien opmerkingen bij genoemd boek over dialogische homiletiek. 2 aug 1998, pdf-bestand (221 kB), 3 pags. TSB-K7

Verzoening en de hermeneutiek van de vervreemding
Bespreking van CJ den Heyer, Verzoening, bijbelse notities bij een omstreden thema (Kampen 1997)
. Is het waar dat het NT geen leer over de verzoening door voldoening bevat? De Auctor Primarius en Schrift met Schrift vergelijken; sept 1997, pdf-bestand (1553 kB), 23 pags. TSB-K3

Het “evangelie” van Thomas
Uitvoerige studie over het evangelie van Thomas als niet-canoniek evangelie. sept 1996/april 1997, MS Word-bestand (217 kB), 34 pags. TSB-K1

De drie synoptische evangelies in verhouding tot elkaar
april
1996, pdf-bestand (939 kB), 14 pags. TSB-J11

De geloofwaardigheid van de bijbel – dr B Loonstra
Lezing over het gelijknamige boek (Zoetermeer 1995). Aandacht voor het Schriftgezag na het kritisch-analytisch onderzoek, bezwaren tegen de bijbel massief als Woord van God en bron en norm te verklaren;
okt 1995, pdf-bestand (1158 kB), 17 pags TSB-J7

Het verbondsmatig evangelie – dr D van der Waal
Bespreking van het genoemde boek, kanttekeningen bij al te veel nadruk op het verbond, de verbondsstructuur in de tijd van het OT; 
okt 1994, pdf-bestand (1085 kB), 16 pags. TSB-J1

Over professor Benne Holwerda
Over het leven, werk en de visie van deze predikant-hoogleraar (1909-1952), het elan van de gereformeerde bijbeluitleg in de jaren 30 en de heilshistorische prediking; mei 1994, pdf-bestand (847 kB), 7 pags. TSB-I12

Het ene doel van God; een antwoord op de eeuwige straf
Lezing n.a.v. het gelijknamige boek van Jan Bonda; de eeuwige straf als dwaling in het Schriftlezen?; sept
1993, pdf-bestand (1301 kB), 18 pags. TSB-I6

De theologie van apartheid en de zending in oudtestamentisch licht
Lezing n.a.v. B Wielinga 1990, ‘Volk van het land als missiologisch model: OT en zending in Zuid-afrikaanse kontekst’; 
feb 1993, pdf-bestand (522 kB), 7 pags. TSB-H14

Jeremia 31:31-34 en Hebreeen
De profetie van het nieuwe verbond. Opmerkingen bij de exegese van Jer 31:31-34 en de aanhaling daarvan in Hebreeën 8:8-12 en 10:16-17; nov 1991, pdf-bestand (578 kB), 9 pags. TSB-H13

Over de wraak van God

Causerie n.a.v. de dissertatie van HGL Peels; mei 1992 pdf-bestand (1450 kB), 17 pags. TSB-H12

De christologie van dr CJ den Heyer
Bespreking van diens boek De messiaanse weg, deel III; sept 1991, pdf-bestand (847 kB), 13 pags. TSB-H4

De bijbel’vertaling’ van Het Boek
Bijbelverklaring onder het mom van bijbelvertaling+ ppmerkingen over een tegelijk verfrissende, bevoogdende en ‘duidelijke’ vertaling; mei 1991, pdf-bestand (418 kB), 6 pags TSB-H3b

Klaagliederen – de klacht over de oudtestamentische shoa
Naar aanleiding van de dissertatie van J. Renkema ‘Misschien is er hoop…’ (1983). De theologische vooronderstellingen van het boek Klaagliederen; april 1991,pdf-bestand (993 kB), 15 pags TSB-H2

Eén Bijbel, twee godsdiensten?
Bespreking van ‘Eén Bijbel – twee testamenten’ van dr. C.J. den Heyer. 1990 TSB-G12 (946 kB)
Jesaja 65

Bijdrage aan de exegese-dag op het NGS. Opmerkingen bij dit hoofdstuk over o.a. de context, de aanhaling door Paulus, de erfgenaam, zegenen en zweren; 10-11-1990, pdf-bestand (524 kB), 8 pags. TSB-G11

Het berouw van God
Exgetische en bijbels-theologische notities bij de lezing van drs H Smit over dit onderwerp (zie elders op de site); 8-12-1990, pdf-bestand (281 kB), 5 pags TSB-G10b

Ars amandi christiani – Hooglied
Een voorstelling van het hooglied van Salomo als een “ars amandi christiani”, n.a.v. H.M. Ohman, Het hooglied – De koning te rijk. Hooglied als een bundeltje heilige prikkel-lektuur; 19-5-1990, pdf-bestand (868 kB), 12 pags TSB-G8

Het archimedisch middelpunt van de pentateuchkritiek – M J Paul
Kritisch gesprek over Mozes’ auteurschap van het boek Deuteronomium, hoe oud is Deuteronomium en vinden wij in de Pentateuch een regeling voor de lokale cultus?; 11-2-1989, pdf-bestand (740 kB), 18 pags TSB-F9

Jesaja 53 im Urchristentum – H W Wolff
Een bijbels-theologische klassieker. Over het christelijk lezen van dit centrale oudtestamentische hoofdstuk; 8-10-1988, pdf-bestand (1890 kB), 31 pags TSB-F7

Heilsgeschiedenis en prediking – dr C Trimp
Bespreking en weergave van het boek, over het historisch karakter van het heil en van de openbaring, kanttekeningen bij het begrip heilsgeschiedenis, het belang van het openbaringskarakter van het OT, de heilshistorische prediking bij Schilder en B Holwerda;
1987, pdf-bestand (1082 kB), 16 pags TSB-F3

De verjoodsing van het christelijk geloof en joods bijbellezen
Beschrijving van de joods-humaniserende Schriftbehandeling binnen de christelijke kerk; 7-3-1987, pdf-bestand (883 kB), 18 pags TSB-E15

Psalm 105, een theologische uitleg
Over de land-belofte aan Abraham in de tijd van de ballingschap. 29-11-1986, pdf-bestand (626 kB), 7 pags TSB-E12

Paulus’ gebruik van Gen 1-3 inzake de man-vrouw verhouding
Het subtiel evenwicht tussen de nevenschikking en de onderschikking van de vrouw aan de man, volgens de beide delen van de Schrift. 
8-11-1986, pdf-bestand (1065 kB), 17 pags TSB-E11

De verhouding tussen OT en NT
Reeds in het OT wordt de overgang naar het NT voorbereid en ingezet. Toepassing van het zandlopermodel op de gehele Schrift. 18-1-1986, pdf-bestand (795 kB), 10 pags TSB-E5

De twee Messiassen
Aantekingen bij deze preekbundel, aanduiding van wat in het vervolg (2 Samuel) ter sprake zou moeten komen. 16-3-1985, pdf-bestand (958 kB), 17 pags TSB-E1

De mortuis nil si bene
Over het leiden van een begrafenis. Met zeven voorbeeldteksten; z.j., pdf-bestand (1955 kB), 26 pags TSB-De mortuis nil nisi bene

Prediking en historisch-kritisch onderzoek n.a.v. Dr K Runia
Over de bruikbaarheid van formkritisch en redaktionsgeschichtlich bijbelonderzoek voor de prediking. 23-4-1983, pdf-bestand (597 kB), 8 pags TSB-D6

Hoofdlijnen van de theologie van het OT – C Westerman
Behandeling van Westermans grondconceptie: het OT is een combinatie van beweging en rust, heil en zegen. 23-4-1983, pdf-bestand (1670 kB), 28 pags TSB-D5

Het lezen van de Bijbel – prof dr J van Bruggen
Een hermeneutische studie aan de hand van een helder boek; 27-3-1980, pdf-bestand (854 kB), 11 pags TSB-C15

De profetie van Maleachi
In hoeverre verschilt Jacob nog van Esau? Benadering van het bijbelboek vanuit 2;1 en 3 “Jacob heb ik liefgehad, maar Esau heb ik gehaat”; 16-10-1981, pdf-bestand (607 kB), 8 pags TSB-C11

Israel, de gemeenten, de volken
Brochure tegen de pan-Israel-theologie.11-1980, pdf-bestand (1278 kB), 16 pags TSB-C7a

Basisgroepen en kritische gemeenten
Aantekeningen bij deze kerkelijke stroming. 26-10-1980, pdf-bestand (433 kB), 7 pags TSB-C5

Brief aan de Hebreeën
Studie over de horizontale en verticale lijn in deze brief. We kijken schuin-omhoog naar Jezus Christus. 23-2-1980, pdf-bestand (549 kB), 7 pags TSB-C1

De strijd om de sleutel der kennisds J.R. Wiskerke
Een confrontatie met een briljante theoloog-exegeet uit de GKV 13-10-1979, pdf-bestand (1175 kB), 14 pags TSB-B14

Sola Scriptura? n.a.v. drs F.H. Breukelman
Een kennismaking met de zgn. Amsterdamse School van bijbeluitleg; 25-3-1979, pdf-bestand (732 kB), 10 pags TSB-B11

Je kunt beter geloven
Bespreking van het boek van dr Herman Wiersinga. Kritisch gesprek met deze anti-metfysische benadering van de brief aan de Hebreeen. 9-9-1978, pdf-bestand (1252 kB), 15 pags TSB-B6

Wijsheid en openbaring – Inleiding tot het boek Job
Over de verhouding tussen het voorwoord en de dialoog in het boek Job; 5-11-1977, laad pdf-bestand (650 kB), 9 pags TSB-B2. Voorzien van 12 stellingen,
laad pdf-bestand (76 kB), 2 pags TSB-B2a

De profetie van Micha
Bespreking van het commentaar op de profetie van Micha van prof dr A.S. van der Woude.
Over het veronderstelde ‘dispuut van Micha met zijn opponenten’, nieuw perspectief voor de uitleg van profetenboeken? 5-3-1977, pdf-bestand (890 kB), 10 pags TSB-A17

Lezen achter de woorden (Literaire vormen in de bijbel)
Bespreking van de gelijknamige boek van Gerhard Lohfink (Jetzt verstehe ich die Bibel).
Over historisch of niet-historisch bijbellezen en de vorm-kritiek. Hoe het moderne taalbederf botst op de taal van de Heilige Schrift. 20-11-1976, pdf-bestand (1186 kB), 13 pags TSB-A15

Literatuur van Oud-Israel
Opmerkingen bij het gelijknamige boek van prof dr. Th.C. Vriezen en A.S. van der Woude;
24-9-1976, pdf-bestand (716 kB), 10 pags TSB-A14

De plaats die de HEERE verkiezen zal
Kritische bespreking van de gelijknamige studie over Deut. 12 van prof. B. Holwerda.
Over al te positieve verwachtingen ten aanzien van wetenschappelijke bestudering van het OT. 30-1-1976, pdf-bestand (759 kB), 8 pags TSB-A11

Hermeneutiek
Over de leer omtrent het uitleggen van de Heilige Schrift verbonden met exegese;
1968, pdf-bestand (663 kB), 8 pags TSB-A9

Hoofdlijn en zijlijn in Handelingen 8:26-40
Preek over genoemd bijbelgedeelte, Gods planning van de verspreiding van het evangelie, de Moorman als vertegenwoordiger van sexueel gediscrimineerden; 14-12-1975, pdf-bestand (379 kB), 7 pags TSB-A7

Theologie des alten Testaments
Bespreking van het boek van G von Rad (dl II), om wie de moderne schriftgeleerde niet heen kan; 14-2-1975, pdf-bestand (555 kB), 4 pags TSB-A6b

Neutestamentliche theologie
Bespreking van het boek van Joachim Jeremias; aandacht voor deze gematigd-kritische bijbelgeleerde. 30-8-1974, pdf-bestand (375 kB), 5 pags TSB-A2

Over homofilie
Bijbelse en cultuur-kritische afweging; 1973, pdf-bestand (314 kB), 4 pags TSB-A0b

Verzoening met het lijden?
Bespreking van het gelijknamige boek van dr Herman Wiersinga, Baarn. Behandeling van de vraag of wij door het geloof of door het lijden gerechtvaardigd worden. 5-9-1975, pdf-bestand (555 kB), 8 pags TSB-A0

> Terug naar Studiecentrum
> Terug naar NGP Home