Onderwijs

Het NGP-pakket is vanaf 1 september 2018 opgenomen in het pakket van de TU Kampen. De docenten maken deel uit van het docentenkorps aldaar. Wie predikant wil worden in de NGK volgt het predikantsmaster in Kampen en heeft daar les van zowel docenten van de TUK als van de NGK (en overige). Zie voor het complete pakket de site van de TUK (klik in de menubalk op ‘Onderwijs’).

Waarvoor word je als predikant opgeleid? De NGK heeft een boekje gepubliceerd over het predikantsprofiel. Dat is vanaf deze site te downloaden. Hieronder lees je op welke vijf deelgebieden een predikant gevormd zou moeten worden.

> Predikantsprofiel in het boekje ‘Tussen gisteren en morgen

NGP-coll2013-laag

Predikantsprofiel: vijf deelgebieden

Het opleidingsprogramma zou zoals de NGK dat wenst gericht moeten zijn op vijf leerdimensies c.q. bekwaamheden, die zijn afgeleid van het NG predikantsprofiel (zie Tussen gisteren en morgen).

a. Persoonlijk geloof

 • zelf de weg van het geloof gaan die je anderen moet wijzen
 • primair leerling (discipel) van Christus zijn en blijven, ook in het onderwijzen van anderen
 • de Schrift bestuderen met de grondhouding van een biddend en luisterend leven
 • tot rijping komen in het eigen geloof en de liefde voor God, en zo motivatie vinden voor het predikantschap
 • roeping: zich gedragen weten door de basale overtuiging dat het Christus zelf is die tot die dienst geroepen heeft of roepen zal.

 b. Theologische deskundigheid

Naast vroomheid is een lange weg van studie nodig om theologische deskundigheid te verwerven. De NGP is meer dan een bijbelschool of spiritueel vormingsinstituut, maar draagt als opleidingsinstituut primair een academisch karakter. Theologische deskundigheid is immers nodig bij het zelfstandig kunnen interpreteren van de bijbelse verkondiging, bij het ontwikkelen van inzicht in de inhoud van het geloof, bij de doordenking en hedendaagse verwoording van de kerkelijke geloofsleer en ook bij het verantwoorden van het christelijk geloof in de context van de hedendaagse samenleving.

c. Visies

 • De fundamentele visie dat de Heilige Schrift is Gods geopenbaarde Woord en als zodanig normatief voor de theologische wetenschap.
 • De gereformeerde traditie; bereid en in staat zijn de gereformeerde geloofsleer en belijdenisgeschriften te onderbouwen en vertalen vanuit de Heilige Schrift.
 • De praktische visie dat de gelovige een volgeling is van Christus die in deze wereld Gods Koninkrijk zichtbaar maakt (Mat 5,13).

d. Persoonlijke competenties

Tot de persoonlijke competenties die iemand zich bij de voorbereiding op het predikantschap moet zien te verwerven behoren met name:

 • het liefhebben van en kunnen omgaan met mensen
 • het op een dienende wijze leidinggeven
 • het motiveren en enthousiasmeren van anderen
 • het samenwerken met anderen
 • het inleven in andere mensen
 • het omgaan met emoties en spanningen
 • het gestructureerd werken
 • het omgaan zowel met kritiek als waardering
 • het reflecteren op het eigen functioneren

e. Beroepscompetenties

Het gaat in het bijzonder om de beroepscompetenties die van belang zijn voor specifieke taken van de predikant in zijn rol als voorganger, coach en medeoudste. Hier is een overlap met (voor het beroep belangrijke) persoonlijke competenties.

> Terug naar NGP Home