Onderwijs

Het NGP-pakket is verdeeld over de bachelor- en masterfase, in de vorm van een lintmodel. Naast de hoofdopleiding in Apeldoorn of elders worden vakken gevolgd onder leiding van NG docenten. In de bachelorfase ligt de nadruk op: bijbelkennis, hermeneutiek, persoonlijke vorming, pastoraat. In de masterfase ligt de nadruk op de identiteitsgevoelige onderwerpen zoals geloofsleer, kerkrecht, modern bijbelonderzoek; uiteraard is ook de gemeentestage onderdeel van de masterfase. Gedurende de hele opleiding volgen de studenten samen de preekbesprekingen en homiletiek. Het totale pakket is aanvullend en samengesteld in relatie tot de hoofdopleiding.

> Het Overzicht-studielast van de NGP (pdf).

> De Studiegids 2017-2018 van de NGP (pdf).

> Predikantsprofiel in het boekje ‘Tussen gisteren en morgen

> Regels voor Toelating NGP 2015a (pdf).

> Regelingen voor examens en rechtsbescherming (zie TUA).

NGP-coll2013-laag

Vijf deelgebieden

Het opleidingsprogramma richt zich op vijf leerdimensies c.q. bekwaamheden, die zijn afgeleid van het NG predikantsprofiel (zie Tussen gisteren en morgen).

a. Persoonlijk geloof

 • zelf de weg van het geloof gaan die je anderen moet wijzen
 • primair leerling (discipel) van Christus zijn en blijven, ook in het onderwijzen van anderen
 • de Schrift bestuderen met de grondhouding van een biddend en luisterend leven
 • tot rijping komen in het eigen geloof en de liefde voor God, en zo motivatie vinden voor het predikantschap
 • roeping: zich gedragen weten door de basale overtuiging dat het Christus zelf is die tot die dienst geroepen heeft of roepen zal.

 b. Theologische deskundigheid

Naast vroomheid is een lange weg van studie nodig om theologische deskundigheid te verwerven. De NGP is meer dan een bijbelschool of spiritueel vormingsinstituut, maar draagt als opleidingsinstituut primair een academisch karakter. Theologische deskundigheid is immers nodig bij het zelfstandig kunnen interpreteren van de bijbelse verkondiging, bij het ontwikkelen van inzicht in de inhoud van het geloof, bij de doordenking en hedendaagse verwoording van de kerkelijke geloofsleer en ook bij het verantwoorden van het christelijk geloof in de context van de hedendaagse samenleving.

c. Visies

 • De fundamentele visie dat de Heilige Schrift is Gods geopenbaarde Woord en als zodanig normatief voor de theologische wetenschap.
 • De gereformeerde traditie; bereid en in staat zijn de gereformeerde geloofsleer en belijdenisgeschriften te onderbouwen en vertalen vanuit de Heilige Schrift.
 • De praktische visie dat de gelovige een volgeling is van Christus die in deze wereld Gods Koninkrijk zichtbaar maakt (Mat 5,13).

d. Persoonlijke competenties

Tot de persoonlijke competenties die iemand zich bij de voorbereiding op het predikantschap moet zien te verwerven behoren met name:

 • het liefhebben van en kunnen omgaan met mensen
 • het op een dienende wijze leidinggeven
 • het motiveren en enthousiasmeren van anderen
 • het samenwerken met anderen
 • het inleven in andere mensen
 • het omgaan met emoties en spanningen
 • het gestructureerd werken
 • het omgaan zowel met kritiek als waardering
 • het reflecteren op het eigen functioneren

e. Beroepscompetenties

Het gaat in het bijzonder om de beroepscompetenties die van belang zijn voor specifieke taken van de predikant in zijn rol als voorganger, coach en medeoudste. Hier is een overlap met (voor het beroep belangrijke) persoonlijke competenties.

> Terug naar NGP Home