FAQ

Studenten en kerndocenten geven een antwoord op de vraag ‘Waarom zou je theologie gaan studeren?’

Hoe lang duurt een studie Theologie?

In de nieuwe BaMa-structuur: 6 jaar, óók als je VWO zonder Latijn en Grieks hebt gevolgd. Vanaf september 2010 is in alle theologieopleidingen de voormalige vooropleiding Latijn en Grieks geïntegreerd in de Bachelorfase van de studie. Na de studie krijgt de student drie jaar werkbgeleiding in de pastorie. Vanaf 2017 wordt dat omgezet in twee jaar predikantschap in opleiding (prio), dat al kan starten na de gemeentestage.

fotocollege laag

Kan ik later INSTROMEN?

Dat kan. Sommigen stromen na de bachelorfase in, sommigen doen na hun hoofdopleiding elders een afrondend NGP-pakket om predikant te kunnen worden in de NGK. In beide gevallen wordt een instroompakket vastgesteld van circa 3 jaar parttime. Ook wordt een persoonlijkheidstest (assessment) aangeboden.

Wat als ik PARTTIME wil studeren?

Aan de TUA is parttime studie goed mogelijk. In overleg met de TUA studieadviseur wordt het programma zo goed mogelijk afgestemd op jouw mogelijkheden. Het is aan te raden om tenminste twee tot drie dagen in de week vrij te maken voor het volgen van colleges.

Wat als ik ELDERS wil studeren?

Binnen de NG Kerken geldt vrijheid van studiekeuze. Sommige NG studenten volgen hun hoofdstudie niet in Apeldoorn, maar bijvoorbeeld in Kampen (TUK), aan de PThU of ETF Leuven. Dit gebeurt soms vanwege geografische afstanden, soms vanwege een andere theologische ligging, of vanwege andere parttime-mogelijkheden. Elders studeren heeft op termijn wel enkele nadelen:
1. Het is roostertechnisch lastiger om alle NGP vakken te volgen in het geplande studiejaar; daarvoor is soms kunst- en vliegwerk nodig
2. Het gevolgde curriculum kan vanuit NGP-standpunt lacunes hebben, zodat enkele vakken later alsnog aan de TUA in Apeldoorn moeten worden gevolgd. Een tijdig aanmeldingsgesprek kan dit deels voorkomen.
3. Voor TUA, TUK en VU is de uitruil geregeld. Het is niet zeker dat een student aan een andere instelling ook vrijstelling krijgt voor de vakken die hij bij de NGP moet volgen.
4. Wie aan ETF Leuven studeert is doorgaans pas na afronding van de master in de gelegenheid om de NGP te volgen, tenzij men afstandsonderwijs volgt.

Wat is ik van elders kom?

Sommige studenten studeren eerst elders of in het buitenland en zijn niet in de gelegenheid om de NGP te volgen. Zij voeren een instroomgesprek met twee kerndocenten, op grond waarvan een instroompakket wordt samengesteld.

Is de NGP noodzakelijk als ik geen predikant wil worden maar ZENDELING of categoriaal predikant?

Wie zendeling wil worden via een bepaalde organisatie, kan goed een opleiding volgen met een dergelijke specialisatie. Wie via een kerk wordt uitgezonden moet doorgaans eerst predikant zijn, en dan is de NGP ook een vereiste. Bovendien, kom je ooit terug naar Nederland om in een NG gemeente te dienen, dan is de NGP alsnog noodzakelijk. Ook biedt de NGP verrijkend contact met andere NG studenten en docenten. Voor categoriaal werk wordt HBO gevraagd (GPW) of een theologieopleiding (bijv. ziekenhuispredikant, legerpredikant).

Hoe DUUR is een theologische studie?

Voor de universitaire studie ontvangt een student studiefinanciering. De deelname aan de NGP brengt geen extra kosten met zich mee; de NGP wordt bekostigd door de NG kerken. Een student theologie geeft doorgaans veel geld uit aan boeken, ongeveer € 300,– per jaar. Er is een boekenregeling (zie onderaan deze pagina). Wie later, zonder studiefinanciering, gaat studeren betaalt aan de TUA alleen het bedrag van het het door het ministerie OC&W vastgestelde collegegeld. Als contractant betaalt men daar bovenop per EC. Vanuit de kerken is financiële ondersteuning mogelijk (Commissie Steunbehoevende Studenten Theologie: csst@ngk.nl).

Hoe MELD ik mij aan voor de studie?

– Aan de TUA: via het studiesecretariaat, je naam wordt automatisch doorgegeven als je meldt dat je NGK-er bent.
– ELDERS: aanmelding bij de opleidingscoordinator van de NGP.
– Toelatingseis: VWO of één jaar HBO propedeuse.
– Zij-instroom: met een afgeronde Bachelor Theologie is het mogelijk om aan de TUA in het derde jaar in te stromen (afstemmen met TUA).

Wat kan ik INHOUDELIJK van de NGP verwachten?

De NGP biedt een verplichte aanvullende opleiding om de eigen kleur in de theologie-opleiding te brengen. Die kleur heeft twee belangrijke kenmerken:
a. openheid voor de Schrift als het woord van God, theologisch vanuit een heilshistorische benadering
b. openheid voor en verbinding zoeken met de cultuur en maatschappij.
Het eerste blijkt uit vakken als bijbelkennis, hermeneutiek, bijbelonderzoek en geloofsleer. Het tweede is bijvoorbeeld terug te vinden in vakken zoals praktische theologie, filosofie, homiletiek (preekkunde) en de gezamenlijke themacolleges.

Kan ik studieboeken declareren?

boekenDe NGK financiert het begin van een bibliotheek voor een beginnend predikant in de Nederlands Gereformeerde Kerken. Er wordt een tegemoetkoming toegekend van maximaal € 2978,- (bedrag voor wie in 2017 een beroep ontvangt; wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt voor 2018: 3007,- euro). Het uit te keren bedrag is gebaseerd op het jaar waarin het beroep naar de eerste gemeente is aangenomen. Voorheen gold deze regeling ook voor beroepbare studenten; dat is in 2007 beëindigd. Dus nu: bonnetjes bewaren tot het moment waarop je predikant wordt. Gegadigden kunnen zich melden bij de secretaris van het bestuur, dhr. W. van Rijnswou. De aangeschafte boeken worden gescreend door de kerndocenten. Zie de lijst met aanbevolen boeken op deze NGP-site! De declaraties dienen binnen drie jaar na de start van het predikantschap te worden gedaan.

> Terug naar NGP home