FAQ, studieroutes

Hoe lang duurt een studie Theologie met predikantsmaster?

De studie heeft een BaMa-structuur en duurt zes jaar, óók als je VWO zonder Latijn en Grieks hebt gevolgd. In alle theologieopleidingen zijn de bijbelse grondtalen is Grieks en Hebreeuws geïntegreerd in de Bachelorfase van de studie. Zowel de algemene bachelor als de predikantsmaster duren drie jaar. We achten vrijheid van studiekeuze van groot belang, maar voor het predikantschap zal de studie wel moeten worden afgesloten aan de TU Kampen. Deze opleiding is het meest geschikt om de eigen kerkelijke kleur te leren kennen. Na de studie wordt de student in een NG gemeente. Als predikant ontvangt hij of zij nog drie jaar werkbegeleiding. Het prioschap (predikant-in-opleiding) kan vrijwillig worden gevolgd.

fotocollege laag

Student op de preekstoel?

Her en der ziet u misschien een student van de TU voorgaan in een kerkdienst. Misschien wilt u dat ook graag in uw eigen gemeente. Hoe werkt dat? Klik hier.

Kan ik ELDERS studeren en later INSTROMEN?

Jazeker, dat kan. Je kunt eerst een bachelor theologie elders doen (Apeldoorn, Leuven, Amsterdam, Groningen, Nijmegen) en daarna instromen in de predikantsmaster van de TUK. Soms is een premaster (o.a. Grieks en Hebreeuws) vereist om na zo’n bachelor in Kampen te kunnen instromen.
Voor studenten die eerst een volledige master theologie elders volgen (bijvoorbeeld ETF Leuven of PThU) is een na-instroompakket vastgesteld van circa 80 ec. Dat betekent wel een doorlooptijd van twee jaar parttime.
Bij elke student die predikant wil worden in de NGK wordt bij de toelating tot de predikantsmaster een talentassessment van één dag afgenomen. Er wordt gekeken in hoeverre jouw competenties aansluiten op het predikantschap.

Kan ik terecht met een ‘late roeping’?

Ben je ouder dan 40 jaar en heb je belangstelling voor het predikantschap in de NGK? Wanneer je tenminste een academische of HBO-bachelor hebt afgerond, dan is de kerkelijke route van de TU Kampen een optie. De toelating werkt als volgt: na een toelatingsgesprek bij de LCKO (een kerkelijke commissie van de NGK) volgt een geschiktheidsassessment. Zijn beide positief, dan volgt aanmelding bij de TU Kampen en intree-toetsen. Daarna wordt jouw route afgesproken in deeltijd (al of niet premaster).
N.B. Op jongere leeftijd is deze ingang niet mogelijk, omdat rechtsongelijkheid met andere studenten (waaronder dertigers) te voorkomen.

Wat als ik PARTTIME wil studeren?

Aan de TU Kampen is in overleg parttime studie mogelijk. Samen met de TU-studieadviseur wordt het programma zo goed mogelijk afgestemd op jouw mogelijkheden. Het is aan te raden om tenminste twee tot drie dagen in de week vrij te maken voor het volgen van colleges.

Is de studie noodzakelijk als ik geen predikant wil worden maar ZENDELING of categoriaal predikant?

Wie zendeling wil worden via een bepaalde organisatie, kan goed een opleiding volgen met een dergelijke specialisatie. Wie via een kerk wordt uitgezonden moet doorgaans eerst predikant zijn, en dan is de theologiestudie/predikantsmaster ook een vereiste. Bovendien, kom je ooit terug naar Nederland om in een kerkelijke gemeente te dienen, dan is preekbevoegdheid alsnog noodzakelijk.

Hoe DUUR is een theologische studie?

Voor de universitaire betaalt student collegegeld en er kan een studielening worden afgesloten. Een student theologie geeft doorgaans veel geld uit aan boeken, ongeveer € 300,– per jaar. Er is een boekenregeling (zie onderaan deze pagina). Wie later, zonder studielening, gaat studeren betaalt aan de TUK alleen het bedrag van het het door het ministerie OC&W vastgestelde instellingscollegegeld (onder voorbehoud). Als contractant betaalt men per EC. Vanuit de kerken is financiële ondersteuning mogelijk (Commissie Steunbehoevende Studenten Theologie: csst@ngk.nl).

Hoe MELD ik mij aan voor de studie?

– Aan de TU Kampen: via het studiesecretariaat; je naam wordt doorgegeven als je meldt dat je NGK-er bent. Aanmelding voor de bachelor is altijd voor 1 mei van het nieuwe studiejaar. Er is een toelatingscommissie die je inschrijving beoordeelt.
– ELDERS: het is handig om je vast kenbaar te maken de het NGK opleidingsloket; dan kun je worden uitgenodigd voor het NGP studentenweekend.
– Toelatingseis bachelor: VWO of één jaar HBO propedeuse.
– Toelatingseis predikantsmaster: afgeronde bachelor theologie (evt. aangevuld met premaster voor Grieks en Hebreeuws).

Kan ik studieboeken declareren?

boekenDe NGK financiert het begin van een bibliotheek voor een beginnend predikant of prio in de Nederlands Gereformeerde Kerken. Er wordt een tegemoetkoming toegekend van maximaal € 3098,- (bedrag voor wie in 2020 een beroep ontvangt; wordt jaarlijks geïndexeerd). Het uit te keren bedrag is gebaseerd op het jaar waarin het beroep naar de eerste gemeente is aangenomen. Dus: bonnetjes bewaren tot het moment waarop je predikant/prio wordt. Gegadigden kunnen zich melden bij de secretaris van het bestuur, dhr. W. van Rijnswou. De aangeschafte boeken worden gescreend door de kerndocenten. Zie de lijst met aanbevolen boeken op deze NGP-site: Boekenadvieslijst . De declaraties dienen binnen drie jaar na de start van het prioschap c.q. predikantschap te worden gedaan. Deze regeling zal worden beëindigd als de NGK en GKv fuseren omdat dan de NGP ophoudt te bestaan.

> Terug naar NGP home

Studenten en kerndocenten geven een antwoord op de vraag ‘Waarom zou je theologie gaan studeren?’