NGK in het blad “Onderweg”

 • Emeritus predikant Marten Kuiper (NGK) overleden

  Op 8 augustus is dr. Marten Kuiper (82) overleden. Hij was als emeritus predikant verbonden aan de NGK Heerenveen.

  In 1969 werd Kuiper predikant in de Gereformeerde Kerk van Donkerbroek, waar hij voordien als hulpprediker werkte. Daarna verrichtte hij hulpdiensten in diverse kerkgemeenschappen in Pretoria (Zuid-Afrika). Van 1995 tot zijn emeritaat in 2007 was hij predikant van de Vrije Gereformeerde Kerk te Twijzel.

  Sinds 2001 had ds. Kuiper preekconsent binnen de NGK. In 2009 werd hij als emeritus predikant toegelaten tot de NGK.

  Kuiper promoveerde in 1966 aan de Washington National University (Chicago) op het proefschrift Old Testament Liturgical Motives in the Epistle to the Hebrews.

  The post Emeritus predikant Marten Kuiper (NGK) overleden appeared first on OnderWeg.

 • Twee NGK-predikanten beëindigen predikantschap

  De NGK-predikanten Herman Kaldeway (NGK Doorn) en Kees de Winter (NGK Culemborg) beëindigen hun predikantschap.

  Herman Kaldeway (31) heeft een andere kijk gekregen op het predikantschap en op de manier waarop hij zijn gaven in de kerk wil inzetten: meer als deel van de gemeenschap dan in de solistische positie van een dominee. Hij wordt door zijn kerkenraad per 1 september eervol ontheven uit het predikantsambt en neemt op 2 september afscheid van de gemeente, waaraan hij sinds 2014 verbonden is. Om eerder afgesproken preekbeurten te kunnen vervullen, heeft de regio Utrecht hem tot 31 december preekbevoegdheid verleend.

  Kees de Winter (48) neemt op 8 juli afscheid van de NGK Culemborg, waarvan hij sinds 2006 in deeltijd predikant was. Hij is tot de conclusie gekomen dat hij het ambt van predikant ‘niet levenslang met vreugde, en dus ook niet met kracht, kan blijven dragen’ en is daarom op zijn verzoek eervol ontheven uit het predikantsambt. Zijn directe toekomstperspectief zoekt hij in de fotografie. Hij heeft bij de regio geen preekbevoegdheid aangevraagd.

  The post Twee NGK-predikanten beëindigen predikantschap appeared first on OnderWeg.

 • CRC-synode worstelt met eenheid rond vrouw in ambt

  De synode van de Christian Reformed Church in Noord-Amerika, zusterkerk van de NGK, ging in juni akkoord met de verhuizing van Peace CRC in Menno, South Dakota, die tegen vrouwelijke ambtsdragers is, van een classis die vrouwelijke afgevaardigden aanvaardt naar een classis die vrouwelijke afgevaardigden weigert. Dat gebeurde eerder met vijf andere gemeenten. Omgekeerd stemde de synode ook in met de verhuizing van een gemeente met vrouwelijke ambtsdragers, Hope CRC in Indianapolis, van een classis die geen vrouwelijke afgevaardigden toelaat naar een classis die wel vrouwelijke afgevaardigden aanvaardt.

  In 1993 stelde de CRC-synode de ambten open voor vrouwen, maar gemeenten en classes zijn vrij daarin hun eigen keuze te maken. Op de synode bestond veel aarzeling over deze verhuizingen van de ene naar de andere classis. ‘Wat doet dit met de eenheid binnen de kerk?’ vroeg een afgevaardigde. Maar de synodemeerderheid vond de nadrukkelijke wens van de betreffende gemeenten zwaar wegen.

  The post CRC-synode worstelt met eenheid rond vrouw in ambt appeared first on OnderWeg.

 • Kanselruil in Bunschoten-Spakenburg

  De kerkenraden van de vijf GKv-gemeenten in Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk en de NGK Bunschoten-Spakenburg hebben besloten tot kanselruil tussen de predikanten. De eerste kanselruil is op 15 juli, als ds. Reinier Kramer (GKv) voorgaat in de Westerkerk (NGK) en ds. Jan Winter (NGK) in de Maranathakerk (GKv). In 1969 kwam het tot een kerkscheuring in Bunschoten-Spakenburg, die diepe sporen trok in de gemeente en waarbij ds. W. van der Lingen werd geschorst. De kanselruil is een uitvloeisel van de wederzijdse erkenning als kerken van Jezus Christus eind 2015.

  The post Kanselruil in Bunschoten-Spakenburg appeared first on OnderWeg.

 • Onzevader herzien

  Bij de herziening van de Nieuwe Bijbelvertaling gaat het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) het Onzevader op drie punten aanpassen. De meest inhoudelijke wijziging zit in de zesde bede: ‘Red ons uit de greep van het kwaad’ wordt veranderd in ‘Red ons van het Kwaad’. Het NBG wil zo het kwaad als ‘macht waartegen we bescherming zoeken’ sterker als persoon laten uitkomen. Vertalers en theologen hebben overigens niet het laatste woord: Bijbellezers kunnen via de website van het NBG aangeven of ze de nieuwe tekst een verbetering vinden of niet.

  The post Onzevader herzien appeared first on OnderWeg.

 • Afscheid NGP van TUA
  De TU Kampen. (beeld Antoine.01 / CC BY-SA 3.0)

  De TU Kampen. (beeld Antoine.01 / CC BY-SA 3.0)

  Op woensdagmiddag 13 juni is er een afscheidsbijeenkomst vanwege de overgang van de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP) van de TU Apeldoorn naar de TU Kampen. Ad van der Dussen zal een afscheidscollege verzorgen.

  Veel Nederlands-gereformeerde predikanten hebben hun opleiding in Apeldoorn gevolgd. Sinds 2006 had de NGP het karakter van een instituut dat ‘aanleunde’ tegen de TU Apeldoorn (CGK): ongeveer 20 procent van de college-uren werden gegeven door Nederlands-gereformeerde docenten, de overige colleges werden gegeven door de docenten van Apeldoorn. Per 1 augustus wordt de opleiding officieel ondergebracht bij de TU Kampen.

  The post Afscheid NGP van TUA appeared first on OnderWeg.

 • GKv- en NGK-zending samen op weg

  De zendingsorganisaties in de NGK en Verre Naasten (de landelijke missionorganisatie van de GKv) gaan samenwerken. Dat is de uitkomst van een beraad op 17 maart in Amersfoort.

  Bedoeling is dat de NGK-zendingsorganisaties bij Verre Naasten dezelfde ondersteuning krijgen als de regionale samenwerkingsverbanden van GKv-gemeenten rond mission. De NGK kent vier regionale samenwerkingsverbanden die steun geven aan een tiental partnerkerken met eigen predikanten en zo’n vijftig preekplaatsen, allemaal in Kwazulu-Natal, Zuid-Afrika. Het GKv-label van Verre Naasten kan op termijn verbreed worden, liet voorzitter Albert Veerman weten.

  The post GKv- en NGK-zending samen op weg appeared first on OnderWeg.

 • Ledental NGK stabiel

  Het aantal NGK-leden is in 2017 vrijwel gelijk gebleven. Dat blijkt uit het nieuwe Informatieboekje voor deze kerken. Daarmee wordt de trend van de afgelopen jaren voortgezet, waarbij kleine dalingen en stijgingen van het ledental elkaar afwisselen. De NGK telt nu 33.041 leden, 46 minder dan 5 jaar geleden.

  Het ledental van de NGK is stabieler dan dat van de CGK en de GKv. Blijkens het Jaarboek 2018 telde de CGK eind 2017 72.394 leden, bijna 2.000 minder dan 5 jaar geleden. De GKv had eind 2017 116.820 leden, ruim 5.000 minder dan eind 2012.

  In 2017 was het aantal leden dat vanuit andere kerken naar de NGK kwam groter dan het aantal NGK-leden dat naar andere kerken vertrok (732 tegenover 576). De nieuwe leden kwamen vooral uit de PKN, de GKv en de CGK. Het aantal NGK-leden dat naar evangelische gemeenten overstapte was groter dan het aantal leden dat vanuit die gemeenten naar de NGK kwam.

  In 2017 werden 21 buitenkerkelijken NGK-lid. Maar liefst 342 mensen verlieten de NGK zonder zich bij een andere kerk aan te sluiten.

  The post Ledental NGK stabiel appeared first on OnderWeg.

 • Ds. Sinia promoveert op kinderen aan het avondmaal

  Op 20 april hoopt ds. Peter Sinia (NGK de Proosdij, Ede) aan de TU Kampen te promoveren op een onderzoek over kinderen aan het avondmaal. Hij analyseert in zijn proefschrift de ontwikkelingen in onder meer de NGK, de GKv en de Christian Reformed Church in Noord-Amerika, waar hij eerder predikant was.

  Eén van zijn conclusies is dat bij de ontwikkeling naar kinderen aan het avondmaal de theologen niet vooropliepen, maar dat allereerst culturele factoren een rol speelden. In dat verband wijst hij op de veranderde kijk op het kind in de twintigste eeuw en op de emancipatiebewegingen op tal van maatschappelijke terreinen.

  Volgens Sinia dateert het beroep op 1 Korintiërs 11 (‘zichzelf beproeven’, ‘het lichaam van de Heer onderscheiden’) om kinderen aan het avondmaal af te wijzen uit de tijd van de Reformatie en niet uit de eeuwen daarvoor. Hij is van oordeel dat er voor deze uitleg en toepassing goede alternatieven zijn.

  De titel van het in het Engels geschreven proefschrift From the least to the greatest verwijst naar een kenmerk van het nieuwe verbond in Jeremia 31:34: ‘iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de HEER’. Het proefschrift bevat drie casestudies: de NGK Rijsbergen en de CRC-gemeenten in Holland, Michigan, en New Westminster, Canada.

  The post Ds. Sinia promoveert op kinderen aan het avondmaal appeared first on OnderWeg.

 • NGK Hattem naar Hoge Raad

  De NGK Hattem gaat in cassatie bij de Hoge Raad tegen de recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over het ontslag van ds. Peter Gort in 2010. Het gerechtshof toetste het ontslag aan het Nederlandse arbeidsrecht en niet, zoals gebruikelijk, aan het kerkrecht. Vanwege het grote belang van dit beroep voor de NGK als geheel en voor andere kerkgenootschappen, draagt het landelijke kerkverband van de NGK de kosten van deze beroepsprocedure.

  The post NGK Hattem naar Hoge Raad appeared first on OnderWeg.