NGK in het blad “Onderweg”

 • CGK-classis wil dat CGK Kampen besluit avondmaalsviering terugdraait

  De CGK-classis Zwolle vindt dat de CGK Kampen niet langer mag accepteren dat de NGK Kampen kerkleden met een homoseksuele relatie welkom heet aan het avondmaal. De NGK en de CGK Kampen werken al jaren samen, inclusief een jaarlijkse gezamenlijke avondmaalsviering. Volgens de classis moet de CGK Kampen haar besluit om deze NGK-praktijk ‘te dragen’ terugdraaien wegens strijdigheid met synodebesluiten over homoseksuele relaties. Overigens kennen heel wat CGK-gemeenten, onder meer in de classis Zwolle, dezelfde praktijk als de NGK Kampen.

  The post CGK-classis wil dat CGK Kampen besluit avondmaalsviering terugdraait appeared first on OnderWeg.

 • Gezamenlijke dovenpredikant GKv en NGK

  Ds. Kees Smit, sinds kort dovenpredikant namens de GKv (0,6 fte) en verbonden aan de GKv Kampen-Noord, wordt ook dovenpredikant namens de NGK (0,3 fte). Hij volgt daarmee Elselie de Jong op, die jarenlang als kerkelijk werker namens de NGK actief was in het dovenpastoraat, maar daarmee is gestopt. De GKv en de NGK zijn allebei lid van het Interkerkelijk Dovenpastoraat.

  The post Gezamenlijke dovenpredikant GKv en NGK appeared first on OnderWeg.

 • Nieuwe samenwerkingsgemeenten in Heerde-Epe en Stadskanaal

  Vanaf 1 september 2018 vormen de NGK en de GKv Heerde-Epe één (samenwerkings)gemeente: de Verbindingskerk. De gemeente telt 350 leden en heeft twee predikanten: Richard Vervoorn (NGK) en Jaap Cramer (GKv). De afgelopen jaren zijn er steeds meer zaken gezamenlijk opgepakt, zoals het jeugdwerk, het kerkblad, de middagdiensten en kerkenraadsoverleg. In juni is er een verzoeningsdienst geweest, waarin spijt is betuigd voor de harde woorden die in het verleden tot elkaar zijn gesproken.

  Ook op 1 september gaan in Stadskanaal de CGK- en GKv-gemeenten op in één (samenwerkings)gemeente als afsluiting van een lang groeiproces. De nieuwe gemeente telt ongeveer 800 leden en heeft Aad van Zuijlekom (GKv) en Jurrian Oosterbroek (CGK) als predikanten.

  Op zondag 2 september zal in beide plaatsen tijdens de morgendienst het samengaan worden gemarkeerd.

  The post Nieuwe samenwerkingsgemeenten in Heerde-Epe en Stadskanaal appeared first on OnderWeg.

 • Ds. Bas van Zuijlekom van GKv naar NGK

  Ds. Bas van Zuijlekom, GKv-predikant van de CGK/GKv-samenwerkingsgemeente Rotterdam-Zuid, wordt predikant van de NGK/CGK-samenwerkingsgemeente Alexanderpolder en wordt daarmee NGK-predikant. Daarvoor is de in de NGK geldende procedure gevolgd, waaronder een assessment, een beoordeling door de Landelijke Commissie Kerkelijke Examens en beroepbaarstelling door de NGK-regio Holland-Zuid na instemming met de drie formulieren van enigheid via ondertekening van het ondertekeningsformulier.

  Deze procedure wordt als onnodig zwaar beleefd – volgens sommigen ‘een hordenloop’ – zeker nu NGK en GKv onderweg zijn naar hereniging. Daarom onderzoeken het GKv-deputaatschap en de NGK-commissie voor kerkelijk eenheid de mogelijkheid van wederzijdse beroepbaarheid van predikanten uit beide kerken.

  The post Ds. Bas van Zuijlekom van GKv naar NGK appeared first on OnderWeg.

 • Emeritus predikant Marten Kuiper (NGK) overleden

  Op 8 augustus is dr. Marten Kuiper (82) overleden. Hij was als emeritus predikant verbonden aan de NGK Heerenveen.

  In 1969 werd Kuiper predikant in de Gereformeerde Kerk van Donkerbroek, waar hij voordien als hulpprediker werkte. Daarna verrichtte hij hulpdiensten in diverse kerkgemeenschappen in Pretoria (Zuid-Afrika). Van 1995 tot zijn emeritaat in 2007 was hij predikant van de Vrije Gereformeerde Kerk te Twijzel.

  Sinds 2001 had ds. Kuiper preekconsent binnen de NGK. In 2009 werd hij als emeritus predikant toegelaten tot de NGK.

  Kuiper promoveerde in 1966 aan de Washington National University (Chicago) op het proefschrift Old Testament Liturgical Motives in the Epistle to the Hebrews.

  The post Emeritus predikant Marten Kuiper (NGK) overleden appeared first on OnderWeg.

 • Twee NGK-predikanten beëindigen predikantschap

  De NGK-predikanten Herman Kaldeway (NGK Doorn) en Kees de Winter (NGK Culemborg) beëindigen hun predikantschap.

  Herman Kaldeway (31) heeft een andere kijk gekregen op het predikantschap en op de manier waarop hij zijn gaven in de kerk wil inzetten: meer als deel van de gemeenschap dan in de solistische positie van een dominee. Hij wordt door zijn kerkenraad per 1 september eervol ontheven uit het predikantsambt en neemt op 2 september afscheid van de gemeente, waaraan hij sinds 2014 verbonden is. Om eerder afgesproken preekbeurten te kunnen vervullen, heeft de regio Utrecht hem tot 31 december preekbevoegdheid verleend.

  Kees de Winter (48) neemt op 8 juli afscheid van de NGK Culemborg, waarvan hij sinds 2006 in deeltijd predikant was. Hij is tot de conclusie gekomen dat hij het ambt van predikant ‘niet levenslang met vreugde, en dus ook niet met kracht, kan blijven dragen’ en is daarom op zijn verzoek eervol ontheven uit het predikantsambt. Zijn directe toekomstperspectief zoekt hij in de fotografie. Hij heeft bij de regio geen preekbevoegdheid aangevraagd.

  The post Twee NGK-predikanten beëindigen predikantschap appeared first on OnderWeg.

 • CRC-synode worstelt met eenheid rond vrouw in ambt

  De synode van de Christian Reformed Church in Noord-Amerika, zusterkerk van de NGK, ging in juni akkoord met de verhuizing van Peace CRC in Menno, South Dakota, die tegen vrouwelijke ambtsdragers is, van een classis die vrouwelijke afgevaardigden aanvaardt naar een classis die vrouwelijke afgevaardigden weigert. Dat gebeurde eerder met vijf andere gemeenten. Omgekeerd stemde de synode ook in met de verhuizing van een gemeente met vrouwelijke ambtsdragers, Hope CRC in Indianapolis, van een classis die geen vrouwelijke afgevaardigden toelaat naar een classis die wel vrouwelijke afgevaardigden aanvaardt.

  In 1993 stelde de CRC-synode de ambten open voor vrouwen, maar gemeenten en classes zijn vrij daarin hun eigen keuze te maken. Op de synode bestond veel aarzeling over deze verhuizingen van de ene naar de andere classis. ‘Wat doet dit met de eenheid binnen de kerk?’ vroeg een afgevaardigde. Maar de synodemeerderheid vond de nadrukkelijke wens van de betreffende gemeenten zwaar wegen.

  The post CRC-synode worstelt met eenheid rond vrouw in ambt appeared first on OnderWeg.

 • Kanselruil in Bunschoten-Spakenburg

  De kerkenraden van de vijf GKv-gemeenten in Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk en de NGK Bunschoten-Spakenburg hebben besloten tot kanselruil tussen de predikanten. De eerste kanselruil is op 15 juli, als ds. Reinier Kramer (GKv) voorgaat in de Westerkerk (NGK) en ds. Jan Winter (NGK) in de Maranathakerk (GKv). In 1969 kwam het tot een kerkscheuring in Bunschoten-Spakenburg, die diepe sporen trok in de gemeente en waarbij ds. W. van der Lingen werd geschorst. De kanselruil is een uitvloeisel van de wederzijdse erkenning als kerken van Jezus Christus eind 2015.

  The post Kanselruil in Bunschoten-Spakenburg appeared first on OnderWeg.

 • Onzevader herzien

  Bij de herziening van de Nieuwe Bijbelvertaling gaat het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) het Onzevader op drie punten aanpassen. De meest inhoudelijke wijziging zit in de zesde bede: ‘Red ons uit de greep van het kwaad’ wordt veranderd in ‘Red ons van het Kwaad’. Het NBG wil zo het kwaad als ‘macht waartegen we bescherming zoeken’ sterker als persoon laten uitkomen. Vertalers en theologen hebben overigens niet het laatste woord: Bijbellezers kunnen via de website van het NBG aangeven of ze de nieuwe tekst een verbetering vinden of niet.

  The post Onzevader herzien appeared first on OnderWeg.

 • Afscheid NGP van TUA
  De TU Kampen. (beeld Antoine.01 / CC BY-SA 3.0)

  De TU Kampen. (beeld Antoine.01 / CC BY-SA 3.0)

  Op woensdagmiddag 13 juni is er een afscheidsbijeenkomst vanwege de overgang van de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP) van de TU Apeldoorn naar de TU Kampen. Ad van der Dussen zal een afscheidscollege verzorgen.

  Veel Nederlands-gereformeerde predikanten hebben hun opleiding in Apeldoorn gevolgd. Sinds 2006 had de NGP het karakter van een instituut dat ‘aanleunde’ tegen de TU Apeldoorn (CGK): ongeveer 20 procent van de college-uren werden gegeven door Nederlands-gereformeerde docenten, de overige colleges werden gegeven door de docenten van Apeldoorn. Per 1 augustus wordt de opleiding officieel ondergebracht bij de TU Kampen.

  The post Afscheid NGP van TUA appeared first on OnderWeg.