NGK in het blad “Onderweg”

 • Minder jongeren doen belijdenis

  Het aantal doopleden dat in de GKv en de NGK openbare geloofsbelijdenis aflegt, daalt verder. In 2015 concludeerde OnderWeg uit de jaarlijkse statistische overzichten dat deze daling al enkele decennia aan de gang is: in de GKv van circa 2.000 doopleden per jaar die belijdenis deden naar een kleine 1.500, in de NGK van circa 450 naar een kleine 300 per jaar. Sindsdien heeft deze daling fors doorgezet: in de GKv deden in 2015 1.161 kerkleden belijdenis, in 2016 1.113, in de NGK gaat het om 242 respectievelijk 215 kerkleden.

  The post Minder jongeren doen belijdenis appeared first on OnderWeg.

 • Ledental NGK daalt licht

  Na een lichte stijging in 2015 is het ledental van de NGK in 2016 met 83 leden gedaald. Dat blijkt uit het nieuwe Informatieboekje. Daarmee is de licht dalende trend van 2013 en 2014 weer opgepakt.

  Informatieboekje 2017De daling komt vooral doordat veel meer mensen zich aan de NGK onttrokken (294) of als lid werden uitgeschreven (31) dan dat er van buitenkerkelijk NGK-lid werden (33). Het grensverkeer met andere kerken heeft voor de NGK een positief saldo: meer mensen gingen vanuit een andere kerk over naar de NGK dan omgekeerd: 652 tegen 612. De instromers komen vooral uit de PKN (284) en de GKv (76), de vertrekkers gaan vooral naar evangelische gemeenten/diversen (301) en de PKN (183).

  De NGK telt per 1 januari 2017 88 kerken. Het aantal predikanten daalde fors van 85 naar 79.

  The post Ledental NGK daalt licht appeared first on OnderWeg.

 • NGK Doorn en GKv Driebergen vinden elkaar

  ngk-gkvDe NGK Doorn en de GKv Driebergen hebben elkaar erkend als kerken van Christus. Ze willen dit vieren in een gezamenlijke kerkdienst op 7 mei in De Bron in Driebergen. Er wordt nagedacht over vervolgactiviteiten om aan de gevonden eenheid uitdrukking te geven, zoals een gezamenlijke seizoensstart, gezamenlijke huiskringen en Bijbelstudieclubs en het integreren van gebedsbijeenkomsten.

  The post NGK Doorn en GKv Driebergen vinden elkaar appeared first on OnderWeg.

 • ‘Landelijke eenheid NGK en GKv dichtbij’

  Als het aan de Landelijke Vergadering van de NGK ligt, komt er snel een gezamenlijke landelijke bijeenkomst om concrete stappen te zetten op weg naar de hereniging van de NGK en de GKv. Dat bleek op de LV-zitting van 8 april.

  ngk-gkvIn zijn toespraak hintte voorzitter Henk Messelink van het GKv-deputaatschap kerkelijke eenheid op 31 oktober 2017 als datum waarop beide kerken in staat van hereniging zouden kunnen zijn. Hij zei op de GKv-synode een klimaat te proeven van ‘daadkracht en doorpakken’ en te vertrouwen dat ‘samenwonen in de zin van Psalm 133 dichtbij komt’. Volgens ds. Kor Muller van de NGK-commissie samenspreking worden er vorderingen gemaakt bij het oplossen van kerkordelijke knelpunten. De LV wil graag dat GKv- en CGK-predikanten direct beroepbaar zijn in de NGK. De haalbaarheid daarvan wordt onderzocht.

  De LV besloot bijzondere betrekkingen aan te gaan met de PKN: binnen de eigen kerkordelijke kaders kunnen predikanten dan over en weer preken. Met de voortgezette Gereformeerde Kerken (vGKN) werd een oecumenisch akkoord gesloten. In Noord-Nederland, waar de meeste vGKN-kerken zich bevinden, is een proces van kennismaking met de NGK bezig. Eerder is de mogelijkheid geopperd dat de vGKN een aparte classis/regio binnen de NGK gaat vormen.

  Met verdriet constateerden diverse afgevaardigden dat eenheid met de CGK steeds verder uit beeld raakt. Ze vroegen aandacht voor de CGK/NGK-samenwerkingsgemeenten, die steeds meer in de knel raken.

  The post ‘Landelijke eenheid NGK en GKv dichtbij’ appeared first on OnderWeg.

 • E-depot voor GKv- en NGK-gemeenten

  Het Archief- en Documentatiecentrum in Kampen start een proef met een e-depot, inclusief digitaal archiefbeheer. Het e-depot is bestemd voor plaatselijke gemeenten en kerkelijke instanties in de GKv en de NGK en wil een duurzame en veilige opslag bieden voor digitale stukken, die nu vaak rondzwerven op telefoons, tablets, laptops en computers.

  Het is de bedoeling dat elke plaatselijke kerk een eigen ruimte binnen het e-depot krijgt, waartoe alleen personen toegang hebben die door de plaatselijke kerk zijn geautoriseerd.

  Meer informatie: info@adckampen.nl.

  The post E-depot voor GKv- en NGK-gemeenten appeared first on OnderWeg.

 • New Wine start kerngroepen voor predikanten

  New Wine Nederland start in april met zeven regionale kerngroepen voor predikanten. Daarin ontmoeten predikanten elkaar om ervaringen te delen, van elkaar te leren en te groeien ‘in je wandel met God, de ontwikkeling van je karakter, je leiderschap en het uitleven van Gods koninkrijk in je gemeente’. Ook fungeren de kerngroepen als ‘veilige oefenruimte’ om vertrouwd te raken met de gaven en werkingen van de Geest.

  De groepen starten in Amsterdam, Emmeloord, Gorinchem, Rijssen, Utrecht, Veenendaal en Zwolle. Aanmelding via bart.visser@new-wine.nl. Op 6 april is er een landelijke kick-offdag (De Lichtboog, Houten, 10-15 uur) over profetisch leiderschap met Mark Aldridge en Jan-Maarten Goedhart als sprekers.

  The post New Wine start kerngroepen voor predikanten appeared first on OnderWeg.

 • LV akkoord met GTU

  De Landelijke Vergadering (LV) van de NGK keurde op 11 maart unaniem de plannen voor een Gereformeerde Theologische Universiteit goed. Het woord is nu aan de GKv- en CGK-synodes. Vooral bij die laatste synode ligt de sleutel voor het doorgaan van de plannen.

  De LV vroeg verder de regio’s om in gesprek te gaan met de drie gemeenten die ondanks een afwijzend landelijk besluit er toch voor kiezen dat homo’s met een relatie ambtsdrager kunnen worden. Afhankelijk daarvan komt de LV erop terug.

  De landelijke examencommissie stelde voor dat niet-NGK-predikanten van samenwerkingsgemeenten voortaan zonder nader examen beroepbaar zijn in de NGK. Ze hoeven niet de lange hordeloop te ondernemen die nu voor predikanten ‘van buiten’ geldt. De regio Zuid-Oost wil dat uitbreiden tot alle predikanten van de CGK en de GKv. Het onderwerp komt op de volgende LV-zitting terug.

  The post LV akkoord met GTU appeared first on OnderWeg.

 • GKv-synode en LV NGK vergaderen

  Op 9, 10 en 11 maart vergadert de GKv-synode in Elspeet, onder meer over de voorstellen van het deputaatschap Kerkelijke Lasten en van het deputaatschap Kerkorde. Op 11 maart komt ook de Landelijke Vergadering van de NGK bijeen. Op de agenda staan voorstellen van de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (onder meer om met de GKv en de CGK te gaan samenwerken in een Gereformeerde Theologische Universiteit) en het rapport van de Landelijke Commissie Kerkelijke Onderzoeken.

  The post GKv-synode en LV NGK vergaderen appeared first on OnderWeg.

 • Verzoening in Arnhem en Zwijndrecht

  Op 12 maart vieren de leden van de GKv Arnhem (Koepelkerk) en de CGK/NGK Arnhem (Kruiskerk) samen het avondmaal. Daarmee wordt het eerherstel van ds. W. Scheele onderstreept, die in 1969 als predikant van de GKv Arnhem werd geschorst en in 1986 overleed. De kerkenraad van de GKv heeft uitgesproken dat die schorsing niet terecht was en dat in een brief aan de kinderen van ds. Scheele geschreven. Die zijn ‘verschrikkelijk blij’ met deze rehabilitatie en zullen aan de gezamenlijke avondmaalsviering deelnemen.

  Ook in Zwijndrecht werd de verzoeningshand uitgestoken in een brief van de kerkenraad van de GKv Zwijndrecht Groote Lindt aan de weduwe van ds. G. van Atten. Die werd in 1969 door zijn kerkenraad geschorst. De brief zat al voor het overlijden van Van Atten begin dit jaar in de pen; hij heeft ervan gehoord en was er blij mee, maar door zijn ziekte was er geen persoonlijk contact mogelijk.

  Het werd volgens de kerkenraad van zijn vroegere gemeente ‘hoog tijd om elkaar als christenen weer de broederhand te geven’, iets wat Van Atten indertijd geweigerd werd. In de brief spreekt de kerkenraad zijn verdriet uit over wat Van Atten door en rond de schorsing aan leed is aangedaan en over het ontbreken van de liefde van Christus daarin. ‘De enige broeder die het als kerkenraadslid heeft meegemaakt, had al eerder een brief geschreven om vergeving te vragen. U kreeg samen de kracht van onze Heiland om die te geven en zo heeft u elkaar weer in de vrede van Jezus ontmoet’, aldus de brief.

  The post Verzoening in Arnhem en Zwijndrecht appeared first on OnderWeg.

 • CGK, GKv en NGK in Dronten kerken samen

  In voorjaar 2017 organiseren de CGK, de NGK en de GKv-Zuid in Dronten drie gezamenlijke kerkdiensten als uitvloeisel van de vorig jaar uitgesproken erkenning als kerken van Jezus Christus. De CGK en de NGK in Dronten werkten al langer samen. De kerkleden van de drie gemeenten zijn verdeeld in drie secties, die in de drie kerkgebouwen een dienst bijwonen. Door deze carrousel van kerkdiensten wordt de gezamenlijkheid gevierd en leren gemeenteleden elkaar beter kennen. De eerste gezamenlijke dienst is op 5 maart.

  The post CGK, GKv en NGK in Dronten kerken samen appeared first on OnderWeg.