NGK in het blad “Onderweg”

 • Ledental NGK stabiel

  Het aantal NGK-leden is in 2017 vrijwel gelijk gebleven. Dat blijkt uit het nieuwe Informatieboekje voor deze kerken. Daarmee wordt de trend van de afgelopen jaren voortgezet, waarbij kleine dalingen en stijgingen van het ledental elkaar afwisselen. De NGK telt nu 33.041 leden, 46 minder dan 5 jaar geleden.

  Het ledental van de NGK is stabieler dan dat van de CGK en de GKv. Blijkens het Jaarboek 2018 telde de CGK eind 2017 72.394 leden, bijna 2.000 minder dan 5 jaar geleden. De GKv had eind 2017 116.820 leden, ruim 5.000 minder dan eind 2012.

  In 2017 was het aantal leden dat vanuit andere kerken naar de NGK kwam groter dan het aantal NGK-leden dat naar andere kerken vertrok (732 tegenover 576). De nieuwe leden kwamen vooral uit de PKN, de GKv en de CGK. Het aantal NGK-leden dat naar evangelische gemeenten overstapte was groter dan het aantal leden dat vanuit die gemeenten naar de NGK kwam.

  In 2017 werden 21 buitenkerkelijken NGK-lid. Maar liefst 342 mensen verlieten de NGK zonder zich bij een andere kerk aan te sluiten.

  The post Ledental NGK stabiel appeared first on OnderWeg.

 • Ds. Sinia promoveert op kinderen aan het avondmaal

  Op 20 april hoopt ds. Peter Sinia (NGK de Proosdij, Ede) aan de TU Kampen te promoveren op een onderzoek over kinderen aan het avondmaal. Hij analyseert in zijn proefschrift de ontwikkelingen in onder meer de NGK, de GKv en de Christian Reformed Church in Noord-Amerika, waar hij eerder predikant was.

  Eén van zijn conclusies is dat bij de ontwikkeling naar kinderen aan het avondmaal de theologen niet vooropliepen, maar dat allereerst culturele factoren een rol speelden. In dat verband wijst hij op de veranderde kijk op het kind in de twintigste eeuw en op de emancipatiebewegingen op tal van maatschappelijke terreinen.

  Volgens Sinia dateert het beroep op 1 Korintiërs 11 (‘zichzelf beproeven’, ‘het lichaam van de Heer onderscheiden’) om kinderen aan het avondmaal af te wijzen uit de tijd van de Reformatie en niet uit de eeuwen daarvoor. Hij is van oordeel dat er voor deze uitleg en toepassing goede alternatieven zijn.

  De titel van het in het Engels geschreven proefschrift From the least to the greatest verwijst naar een kenmerk van het nieuwe verbond in Jeremia 31:34: ‘iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de HEER’. Het proefschrift bevat drie casestudies: de NGK Rijsbergen en de CRC-gemeenten in Holland, Michigan, en New Westminster, Canada.

  The post Ds. Sinia promoveert op kinderen aan het avondmaal appeared first on OnderWeg.

 • NGK Hattem naar Hoge Raad

  De NGK Hattem gaat in cassatie bij de Hoge Raad tegen de recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over het ontslag van ds. Peter Gort in 2010. Het gerechtshof toetste het ontslag aan het Nederlandse arbeidsrecht en niet, zoals gebruikelijk, aan het kerkrecht. Vanwege het grote belang van dit beroep voor de NGK als geheel en voor andere kerkgenootschappen, draagt het landelijke kerkverband van de NGK de kosten van deze beroepsprocedure.

  The post NGK Hattem naar Hoge Raad appeared first on OnderWeg.

 • SKW adviseert ook NGK over mobiliteit

  Steunpunt Kerkenwerk (SKW) breidt zijn dienstverlening in de NGK uit. Sinds begin 2018 adviseert SKW niet alleen over de mobiliteit van GKv-predikanten in de GKv, maar ook over die van predikanten in de NGK. SKW legt daarvoor contact met alle predikanten, te beginnen met predikanten die langer dan vijftien jaar aan dezelfde gemeente verbonden zijn. Voor de NGK-gemeenten komen diverse handreikingen over het beroepingswerk beschikbaar.

  The post SKW adviseert ook NGK over mobiliteit appeared first on OnderWeg.

 • Regiegroep Hereniging start met nieuwsbrief

  De Regiegroep Hereniging, die leiding geeft aan de hereniging van de NGK en de GKv, gaat kerkenraden en kerkleden via een nieuwsbrief informeren over zijn plannen en activiteiten.

  Onderwegnaar1kerkDe eerste nieuwsbrief is deze week verschenen. Die meldt dat er een handreiking komt om tot verzoening en herstel te komen in gemeenten waar sprake is van pijn en verdriet over de breuk van de jaren zestig of over wat er in latere jaren is gebeurd. De Regiegroep gaat werken aan een missie voor de nieuwe kerk, die kerkleden enthousiast moet maken. ‘Waar staan we voor? Hoe willen we in deze tijd kerk van Jezus Christus zijn?’

  De Regiegroep zegt in het proces naar hereniging nadrukkelijk het gesprek met kerken en kerkleden te willen zoeken. Die worden uitgenodigd om positieve ervaringen, maar ook zorgen en aarzelingen over de hereniging met de Regiegroep te delen. Abonneren op de nieuwsbrief kan via www.onderwegnaar1kerk.nl.

  The post Regiegroep Hereniging start met nieuwsbrief appeared first on OnderWeg.

 • Hart voor Heerhugowaard koopt wijkcentrum

  De missionaire gemeente Hart voor Heerhugowaard is begin 2018 eigenaar geworden van wijkcentrum De Mediaan.

  Hart voor Heerhugowaard gebruikte het wijkcentrum voor kinder- en jongerenwerk, maar doordat de burgerlijke gemeente de subsidie stopzette, kwam het voortbestaan van het wijkcentrum en daarmee alle doordeweekse activiteiten van Hart voor Heerhugowaard in gevaar. Uiteindelijk heeft de kerk het wijkgebouw aangekocht met financiële steun van haar drie moedergemeenten (CGK, GKv en NGK) in Alkmaar en Broek op Langedijk, andere sponsorkerken, particulieren en bedrijven.

  Het fungeert nu onder de naam Wijkcentrum de Zon als de ‘huiskamer van de wijk’, met naast jeugdactiviteiten een brasserie en een ouderensoos. Ook huiswerkbegeleiding, een buurtontbijt, markten en filmavonden staan op de rol. Aan Hart voor Heerhugowaard zijn jeugdwerker Jan Pieter Balder en gemeentestichter Alrik Vos verbonden. Meer informatie: www.wijkcentrumdezon.nl en www.hartvoorheerhugowaard.nl.

  The post Hart voor Heerhugowaard koopt wijkcentrum appeared first on OnderWeg.

 • GKv en NGK Leidsche Rijn bouwen kerk

  Binnenkort start de bouw van een gezamenlijk kerkgebouw van de NGK Rijnwaarde (370 leden) en de GKv Leidsche Rijn (180 leden). De twee zelfstandige gemeenten, die veel samen doen, hadden al jaren plannen om samen een kerk te bouwen, maar door een fout van de gemeente Utrecht met de kaveluitgifte en vertraging in de verkoop van het GKv-kerkgebouw kwam het daar tot nog toe niet van. De bouwkosten liggen rond de 2,5 miljoen euro. Het gebouw komt aan de Alendorperweg te staan en wordt gebouwd door Middelwateringbouw uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Het kan naar verwachting in het voorjaar van 2019 in gebruik worden genomen.

  The post GKv en NGK Leidsche Rijn bouwen kerk appeared first on OnderWeg.

 • Quota 2018 voor GKv en NGK bekend

  Het bedrag per lid dat GKv- en NGK-gemeenten in 2018 moeten opbrengen voor het landelijke kerkverband is bekend. Eerder werd het GKv-quotum al op 30 euro per belijdend lid en 15 euro per dooplid vastgesteld; een fikse daling ten opzichte van 2017. Recent heeft de financiële commissie van de NGK het Nederlands-gereformeerde quotum bepaald op 27,69 euro, een kleine verhoging ten opzichte van 2017.

  Onder het motto ‘kinderen half geld’ geldt in de GKv voor het eerst voor doopleden een lager quotum dan voor belijdende leden. Bij omrekening naar een gemiddelde per kerklid blijkt het GKv-quotum een paar euro lager te zijn dan het NGK-quotum. Een paar jaar geleden was dat omgekeerd.

  The post Quota 2018 voor GKv en NGK bekend appeared first on OnderWeg.

 • Hereniging rode draad op Landelijke Vergadering

  Het perspectief van de beoogde hereniging met de GKv klonk op de Landelijke Vergadering van de NGK op 20 januari bij tal van onderwerpen door. Afgevaardigden toonden zich enthousiast over de ingeslagen weg naar één predikantsopleiding en stimuleerden de Nederlands Gereformeerde Toerusting en de Archiefcommissie samen op weg te gaan met hun GKv-evenknieën. Predikantszaken als loopbaanbeleid en mobiliteit gaan mettertijd naar het Steunpunt KerkenWerk (SKW), van oorsprong GKv, maar sinds een jaar ook van de NGK. Er was teleurstelling over het mislukken van een NGK-project op dit vlak en de Commissie Loopbaanbeleid zag haar bestaan nog een klein jaar verlengd voor een goede overdracht aan het SKW.

  The post Hereniging rode draad op Landelijke Vergadering appeared first on OnderWeg.

 • Ds. Jan Schelhaas (92) overleden

  Ds. Jan Schelhaas (92), emeritus predikant van de NGK Zwolle, is vandaag (31 januari 2018) overleden.

  Jan Schelhaas. (beeld Dirk Jan van Veelen)

  Jan Schelhaas. (beeld Dirk Jan van Veelen)

  Schelhaas was aanvankelijk predikant in de Gereformeerde Kerken in Nederland. Vanaf 1957 diende hij daar achtereenvolgens de kerken van Exmorra/Allingawier/Tjerkwerd, Leeuwarden-Huizum en Delft. Hij werd in de Gereformeerde Kerken één van de voortrekkers van de beweging van verontrusting over de moderne theologie en voegde zich in 1976 bij de NGK. Hij werd daar predikant in Zwolle. Na de breuk in die gemeente in 1983 was hij predikant van wat werd aangeduid als NGK Zwolle II. In 1990 ging hij met emeritaat. Tot 2016, toen hij 90 jaar was, ging hij nog regelmatig voor in kerkdiensten. OnderWeg had medio 2017 een interview met hem.

  The post Ds. Jan Schelhaas (92) overleden appeared first on OnderWeg.