NGK in het blad “Onderweg”

 • NGK Wieringermeer wordt opgeheven
  De NGK Wieringermeer wordt opgeheven. De gemeente is de afgelopen jaren vergrijsd en steeds kleiner geworden. Er zijn nu nog veertig leden en het is niet meer mogelijk de ambten te vervullen. Het gebouw van de NGK Wieringermeer. Het kerkgebouw in Wieringerwerf zal worden verkocht en de meeste leden zullen zich aansluiten bij de PKN-gemeente in Middenmeer. In de laatste kerkdienst op 30 juni zal ds. Alrik Vos voorgaan. Hij is geboren en getogen in Wieringermeer en nu als gemeentestichter verbonden aan Hart voor Heerhugowaard. De gemeente in Wieringermeer bestaat sinds 1947. De Vrijmaking vond daar later plaats dan elders in Nederland, omdat de Wieringermeerpolder in 1945 onder water werd gezet en de bewoners pas in de jaren daarna weer naar hun huizen konden terugkeren. In 1969 kwam de gemeente met ds. J. Stuij buiten het GKv-kerkverband terecht. De NGK Wieringermeer is de 23e gemeente binnen de NGK sinds 1970 die wordt opgeheven. The post NGK Wieringermeer wordt opgeheven appeared first on OnderWeg.
 • Veel ideeën voor naam herenigde kerk
  Op sociale media zijn veel suggesties gedaan voor een naam voor de nieuw te vormen kerk van NGK en GKv. Ze vormen een reactie op de vraag van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv aan kerken en kerkleden om ideeën voor een naam voor de nieuwe kerk. Volgens ds. Rob Vreugdenhil, lid van de Regiegroep, moet de naam ‘herkenbaar, inhoudelijk en onderscheidend’ zijn, maar ook passen ‘in de brede familie van verschillende kerkgenootschappen’. Tot de op Twitter en Facebook voorgestelde namen behoren: Evangelisch(e) Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken (in) Nederland, Gereformeerd Katholieke Kerk, Verenig(en)de Gereformeerde Kerken, Nederlands Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Nederlandse Gereformeerde Kerken, Gemeenschap van Gereformeerde Kerken, Christelijke Kerk (in Nederland) en Vrije Gereformeerde Kerken. Tot half april zijn ideeën nog welkom bij regiegroep@ngk.gkv.nl. Later dit jaar wil de Regiegroep een voorstel doen aan de GKv-synode en de Landelijke Vergadering van de NGK. The post Veel ideeën voor naam herenigde kerk appeared first on OnderWeg.
 • GKv en NGK vergaderen in 2020 deels samen
  De GKv-synode en de Landelijke Vergadering van de NGK zullen in 2020 naar verwachting veel samen vergaderen. Dat is het voorstel van de Regiegroep Hereniging, samen met de GKv- en NGK-instanties die verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding van deze vergaderingen. Zowel de herenigingsvoorstellen van de regiegroep als de gezamenlijke plannen van veel deputaatschappen en commissies vragen volgens betrokkenen om gezamenlijke bespreking. Daaraan voorafgaand zal eerst moeten worden vastgesteld of het in 2017 uitgesproken verlangen naar hereniging een vervolg krijgt richting daadwerkelijke eenwording. Regiegroeplid Rob Vreugdenhil: ‘We willen eerst met elkaar onze mind opmaken, of we allemaal nog ervaren dat dit de koers is die God ons wijst.’ Om het proces met 70 afgevaardigden werkbaar te houden, is het plan om de inhoudelijke bespreking van rapporten en voorstellen in drie gemixte GKv/NGK-groepen van 20-25 afgevaardigden te houden. Die zullen conceptbesluiten voor de plenaire vergadering formuleren. In het komende halfjaar zullen de kerken afgevaardigden naar de GS en LV 2020 aanwijzen. The post GKv en NGK vergaderen in 2020 deels samen appeared first on OnderWeg.
 • CGK/NGK Arnhem opnieuw in de wacht
  De CGK-classis Apeldoorn heeft zijn toestemming aan de CGK/NGK-samenwerkingsgemeente (Kruiskerk) in Arnhem om vrouwelijke ouderlingen en diakenen te benoemen ingetrokken. De classis is na protesten vanuit de CGK tot de conclusie gekomen dat de synodebesluiten onvoldoende ruimte bieden voor de eerder verleende toestemming. De classis is nog steeds positief over het ‘lange en zorgvuldige traject’ dat Arnhem heeft doorlopen sinds de gemeente 22 jaar geleden uitsprak principieel voorstander te zijn van vrouwen in de ambten. Daarom wil de classis graag dat de volgende CGK-synode zich buigt over de ‘nood en pijn’ van samenwerkingsgemeenten die zich klem voelen zitten tussen de tegengestelde besluiten over vrouwelijke ambtsdragers van enerzijds de CGK en anderzijds de GKv en de NGK. De Kruiskerk beraadt zich op het nieuwe classisbesluit. The post CGK/NGK Arnhem opnieuw in de wacht appeared first on OnderWeg.
 • CGK-classis wil dat CGK Kampen besluit avondmaalsviering terugdraait
  De CGK-classis Zwolle vindt dat de CGK Kampen niet langer mag accepteren dat de NGK Kampen kerkleden met een homoseksuele relatie welkom heet aan het avondmaal. De NGK en de CGK Kampen werken al jaren samen, inclusief een jaarlijkse gezamenlijke avondmaalsviering. Volgens de classis moet de CGK Kampen haar besluit om deze NGK-praktijk ‘te dragen’ terugdraaien wegens strijdigheid met synodebesluiten over homoseksuele relaties. Overigens kennen heel wat CGK-gemeenten, onder meer in de classis Zwolle, dezelfde praktijk als de NGK Kampen. The post CGK-classis wil dat CGK Kampen besluit avondmaalsviering terugdraait appeared first on OnderWeg.
 • Gezamenlijke dovenpredikant GKv en NGK
  Ds. Kees Smit, sinds kort dovenpredikant namens de GKv (0,6 fte) en verbonden aan de GKv Kampen-Noord, wordt ook dovenpredikant namens de NGK (0,3 fte). Hij volgt daarmee Elselie de Jong op, die jarenlang als kerkelijk werker namens de NGK actief was in het dovenpastoraat, maar daarmee is gestopt. De GKv en de NGK zijn allebei lid van het Interkerkelijk Dovenpastoraat. The post Gezamenlijke dovenpredikant GKv en NGK appeared first on OnderWeg.
 • Nieuwe samenwerkingsgemeenten in Heerde-Epe en Stadskanaal
  Vanaf 1 september 2018 vormen de NGK en de GKv Heerde-Epe één (samenwerkings)gemeente: de Verbindingskerk. De gemeente telt 350 leden en heeft twee predikanten: Richard Vervoorn (NGK) en Jaap Cramer (GKv). De afgelopen jaren zijn er steeds meer zaken gezamenlijk opgepakt, zoals het jeugdwerk, het kerkblad, de middagdiensten en kerkenraadsoverleg. In juni is er een verzoeningsdienst geweest, waarin spijt is betuigd voor de harde woorden die in het verleden tot elkaar zijn gesproken. Ook op 1 september gaan in Stadskanaal de CGK- en GKv-gemeenten op in één (samenwerkings)gemeente als afsluiting van een lang groeiproces. De nieuwe gemeente telt ongeveer 800 leden en heeft Aad van Zuijlekom (GKv) en Jurrian Oosterbroek (CGK) als predikanten. Op zondag 2 september zal in beide plaatsen tijdens de morgendienst het samengaan worden gemarkeerd. The post Nieuwe samenwerkingsgemeenten in Heerde-Epe en Stadskanaal appeared first on OnderWeg.
 • Ds. Bas van Zuijlekom van GKv naar NGK
  Ds. Bas van Zuijlekom, GKv-predikant van de CGK/GKv-samenwerkingsgemeente Rotterdam-Zuid, wordt predikant van de NGK/CGK-samenwerkingsgemeente Alexanderpolder en wordt daarmee NGK-predikant. Daarvoor is de in de NGK geldende procedure gevolgd, waaronder een assessment, een beoordeling door de Landelijke Commissie Kerkelijke Examens en beroepbaarstelling door de NGK-regio Holland-Zuid na instemming met de drie formulieren van enigheid via ondertekening van het ondertekeningsformulier. Deze procedure wordt als onnodig zwaar beleefd – volgens sommigen ‘een hordenloop’ – zeker nu NGK en GKv onderweg zijn naar hereniging. Daarom onderzoeken het GKv-deputaatschap en de NGK-commissie voor kerkelijk eenheid de mogelijkheid van wederzijdse beroepbaarheid van predikanten uit beide kerken. The post Ds. Bas van Zuijlekom van GKv naar NGK appeared first on OnderWeg.
 • Emeritus predikant Marten Kuiper (NGK) overleden
  Op 8 augustus is dr. Marten Kuiper (82) overleden. Hij was als emeritus predikant verbonden aan de NGK Heerenveen. In 1969 werd Kuiper predikant in de Gereformeerde Kerk van Donkerbroek, waar hij voordien als hulpprediker werkte. Daarna verrichtte hij hulpdiensten in diverse kerkgemeenschappen in Pretoria (Zuid-Afrika). Van 1995 tot zijn emeritaat in 2007 was hij predikant van de Vrije Gereformeerde Kerk te Twijzel. Sinds 2001 had ds. Kuiper preekconsent binnen de NGK. In 2009 werd hij als emeritus predikant toegelaten tot de NGK. Kuiper promoveerde in 1966 aan de Washington National University (Chicago) op het proefschrift Old Testament Liturgical Motives in the Epistle to the Hebrews. The post Emeritus predikant Marten Kuiper (NGK) overleden appeared first on OnderWeg.
 • Twee NGK-predikanten beëindigen predikantschap
  De NGK-predikanten Herman Kaldeway (NGK Doorn) en Kees de Winter (NGK Culemborg) beëindigen hun predikantschap. Herman Kaldeway (31) heeft een andere kijk gekregen op het predikantschap en op de manier waarop hij zijn gaven in de kerk wil inzetten: meer als deel van de gemeenschap dan in de solistische positie van een dominee. Hij wordt door zijn kerkenraad per 1 september eervol ontheven uit het predikantsambt en neemt op 2 september afscheid van de gemeente, waaraan hij sinds 2014 verbonden is. Om eerder afgesproken preekbeurten te kunnen vervullen, heeft de regio Utrecht hem tot 31 december preekbevoegdheid verleend. Kees de Winter (48) neemt op 8 juli afscheid van de NGK Culemborg, waarvan hij sinds 2006 in deeltijd predikant was. Hij is tot de conclusie gekomen dat hij het ambt van predikant ‘niet levenslang met vreugde, en dus ook niet met kracht, kan blijven dragen’ en is daarom op zijn verzoek eervol ontheven uit het predikantsambt. Zijn directe toekomstperspectief zoekt hij in de fotografie. Hij heeft bij de regio geen preekbevoegdheid aangevraagd. The post Twee NGK-predikanten beëindigen predikantschap appeared first on OnderWeg.