De kerk: de gemeenschap van gelovigen

Wij geloven dat God zich aan mensen verbindt, dat Hij hen opzoekt en een relatie met hen aangaat. Het geloof verbindt mensen niet alleen met God, maar ook aan elkaar. Ze vormen een gemeenschap van gelovigen: de kerk. Die kerk heeft een taak in de wereld.

Over de kerk zegt de Heidelbergse Catechismus: de Zoon van God – Jezus Christus – vergadert, beschermt en onderhoudt een gemeente (gemeenschap van gelovigen). Die gemeente, de kerk, bestaat al eeuwenlang en wordt gevormd door gelovigen uit alle landen en volken. Zijn Geest en Woord zijn de middelen die Hij gebruikt om de kerk in stand te houden. Iedereen die met Jezus Christus verbonden is, maakt deel uit van die gemeenschap en heeft van God het eeuwige leven gekregen.

‘Lichaam van Christus’

De Bijbel noemt alle gelovigen samen een heilige gemeenschap, gebouwd op het fundament van Jezus Christus. ‘Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar Hem die het hoofd is: Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde’ (Efeziërs 4:15-16). Kenmerkend voor deze gemeenschap is de onderlinge liefde en de liefde voor de medemens.

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden (1 Johannes 4:7-10).

Wat doen we in de kerk?

De kerk is dus niet allereerst een gebouw waar mensen op zondag naartoe gaan; het is een gemeenschap van gelovigen. Zij komen inderdaad wel bij elkaar in een kerkgebouw. Dat doen ze om elkaar te ontmoeten, zoals je als familie elkaar ook geregeld opzoekt. Maar het belangrijkste doel van de samenkomsten is dat we als gelovigen Gód ontmoeten. Tijdens een kerkdienst gaat daarom de Bijbel open. Dat is immers Gods Woord en daardoor voelen we ons aangesproken. Een voorganger of predikant zal over een gedeelte uit de Bijbel een preek houden waarin hij/zij dat gedeelte uitlegt en toepast. Daarnaast wordt er tijdens een kerkdienst gebeden (tot God gesproken) en zingen we liederen om Hem te eren. Ook wordt er geld opgehaald om uit de delen aan goede doelen en aan mensen in nood.

Iedereen die belangstelling heeft om eens een kerkdienst bij te wonen, is van harte welkom. Via deze link kun je op zoek naar een kerk bij jou in de buurt.

Wat is de taak van de kerk?

De kerk bestaat niet voor zichzelf. Een belangrijke taak van de kerk is om anderen te laten delen in de liefde van God. Dat kan door hen in aanraking te brengen met het evangelie, het goede nieuws van de verlossing door Jezus Christus, maar ook door barmhartigheid.

Zie ook Verkondiging en eredienst