Bidden

Bidden is naar God toegaan met alles wat zich in je leven afspeelt, in het vertrouwen dat Hij er is, naar je luistert, voor je zorgt en tot je spreekt. Bidden heeft te maken met geloof in een God die ons hoort en die in relatie met ons wil leven.

In het gebed spreken we tegenover God uit dat we op Hem vertrouwen en dat we alles van Hem verwachten. We geloven in zijn nabijheid, leiding en macht. God wil ons door middel van het gebed ontmoeten en bemoedigen. Bidden leert ons afhankelijkheid en vertrouwen. Jezus is daarin ons grote voorbeeld. Uit de evangeliën (de vier Bijbelboeken die zijn leven op aarde beschrijven: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes) blijkt dat Jezus niets deed zonder de Vader. Hij was een man van gebed. Van Hem leren we vertrouwen, gerichtheid op de Vader en gehoorzaamheid, omdat Hij het hart en de wil van zijn Vader kende.

De Heer Jezus leerde ons dit gebed:

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel

Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij aan anderen vergeven
En leidt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze

Want van U is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid
In eeuwigheid

Amen

Omdat we als mensen heel verschillend zijn, zal ook ons gebedsleven verschillen. We mogen naar vormen van gebed zoeken die bij ons passen.

Meer over bidden kun je hier lezen.