Nieuws & opinie15 december 2023

‘Ruimte en richting.’ Rapport studiecommissie homoseksualiteit

De studiecommissie homoseksualiteit in de kerk heeft haar bevindingen gepresenteerd in een rapport aan de Synode van Deventer van de Nederlandse Gereformeerde Kerken. De commissie (ook wel deputaatschap genoemd) heeft uitgebreid werk gemaakt van de beantwoording van de vraag: wat heeft de gemeente van Christus te bieden aan broers en zussen met een homoseksuele geaardheid in haar midden?

Downloads staan onderaan dit bericht.

De vraag om zich te buigen over dit onderwerp kwam uit de kerken. De Generale Synode van Meppel 2017 gaf het deputaatschap daarom opdracht om een Schriftuurlijk onderbouwde waardering te geven van mogelijke seksuele relaties. De opdracht werd later uitgebreid met de vraag om de volgende zaken te beschrijven: hoe de christelijke gemeente veiligheid kan bieden aan mannen en vrouwen die niet in staat zijn om de weg te volgen die Genesis 2:24 wijst; hoe de christelijke gemeente ondersteuning kan bieden aan wie op grond van teksten als Matteüs 19:12 en 1 Korintiërs 7:37 kiezen voor een celibataire levensstijl; en hoe een kerkenraad kan handelen als gemeenteleden een homoseksuele relatie aangaan die naar het oordeel van de kerkenraad niet overeenstemt met de Schriftuurlijke norm. In het rapport, dat de titel Ruimte en richting draagt, komen al deze vragen uitgebreid aan de orde. Het is tot stand gekomen in nauw contact met lhb’ers in de kerk, die in het rapport ook zelf aan het woord komen.

Al vrij in het begin onderschreef de landelijke vergadering van de toenmalige NGK de noodzaak van de opdracht die de GKv-synode aan het deputaatschap gaf, en van de beantwoording van de afgeleide vragen. Het GKv-deputaatschap werd daarom mee gevormd door deskundigen vanuit de voormalige NGK en vanuit de CGK.

Het rapport mondt uit in een aantal adviezen aan de synode. Voorop staat: stimuleer en faciliteer in de plaatselijke kerken het gesprek over homoseksualiteit. De inhoud van het rapport kan dienen als leidraad, maar het deputaatschap doet ook concrete voorstellen – deels in het rapport, deels later online op www.kerkpunt.nl – voor vormen waarin je in de gemeente het onderwerp homoseksualiteit (verder) kunt gaan bespreken. Het deputaatschap adviseert vervolgens, zij het niet unaniem, om homoseksuele broers en zussen die in een relatie van liefde en trouw samenleven toe te laten tot het avondmaal en tot de ambten. Over thema’s als het kerkelijk bevestigen van een verbintenis en gendervraagstukken zouden nieuw in te stellen commissies zich moeten gaan buigen.

Het rapport wordt aangeboden aan de Synode van Deventer. Op 8 maart zullen de afgevaardigden het rapport verkennend bespreken. Later dit jaar – onder voorbehoud is afgesproken op 28 en/of 29 juni  – staat het op de agenda van de synode met als doel om de adviezen en besluiten inhoudelijk te bespreken en tot besluitvorming over te gaan. De bevindingen van het deputaatschap zijn niet bedoeld als eindpunt van de bezinning binnen de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Het moderamen schrijft: ‘We bidden dat dit rapport onder Gods leiding met alle wijsheid en fijngevoeligheid bestudeerd en besproken zal worden. Wij vertrouwen erop dat dan de besluitvorming tot zegen van alle betrokkenen kan zijn en tot opbouw van Gods kerk.’

Download het rapport Ruimte en richting-1. Deze versie is goed leesbaar op een klein scherm.
Download het rapport Ruimte en richting-2. Deze versie is goed leesbaar op een groter scherm en geschikt om te printen.
Download de leeswijzer/samenvatting bij het rapport

Je doet het rapport alleen recht als je het in zijn geheel leest. Mocht dat niet lukken, lees dan in ieder geval hoofdstuk 1 (inleiding), als het kan ook de zes brieven aan Filemon die daarop volgen, en hoofdstuk 6 (Keuzes maken). In hoofdstuk 7 zet dr. Wolter Rose, lid van het deputaatschap, uiteen waarom hij de adviezen van het deputaatschap niet voor zijn rekening kan nemen.

N.B. In de oorspronkelijke versies stond een storende typfout, die kort daarna uit bovenstaande downloads verwijderd is.

N.B. Op de laatste pagina van het rapport wordt verwezen naar een toolbox met handreikingen voor gesprek. Die toolbox wordt gemaakt door toerustingsorganisatie Kerkpunt en zal ook op hun website geplaatst worden.