Oecumene

Binnenland

COMMISSIE CONTACT EN EENHEID

Vanaf 2021 is de Commissie Contact en Samenspreking met andere kerken (sectie binnenland) van de NGK samengegaan met de Deputaten Kerkelijke Eenheid van de GKv, onder de naam Commissie Contact en Eenheid (CCE). Dit is passend, omdat GKv en NGK op weg zijn naar één herenigde kerk. Alle informatie over het herenigingsproces is te vinden op https://onderwegnaar1kerk.nl/.

Oecumenische contacten
De commissie onderhoudt de oecumenische contacten met Nederlandse kerken, onder andere met de CGK, de vGKN en de PKN, op verschillende niveaus. Met de CGK is er al vele jaren een band, wat in de loop van de tijd heeft geresulteerd in een groot aantal plaatsen met hechte samenwerking. Met de vGKN is er door zowel de NGK als de GKv een Oecumenisch Akkoord gesloten dat vergaande samenwerking faciliteert. Ook met de PKN is er overleg. De Commissie werkt ook mee in de Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden binnen de PKN.

Kortom, de commissie stimuleert en ondersteunt stappen die worden gezet richting kerkelijke eenheid en adviseert op verzoek ook plaatselijke kerken in dit proces.

DOE en oecumenische platforms
In DOE (Deputaten-Overleg Eenheid) overleggen de Commissie en CGK Deputaten Eenheid over de praktijk en regelgeving in situaties van kerkelijke samenwerking. DOE fungeert als een vraagbaak voor samenwerkings- en samenwerkende gemeenten (zie ook http://kerkelijkeenheid.nl/).

Verder vertegenwoordigt de Commissie de NGK en GKv binnen oecumenische platforms, zoals de Raad van Kerken, het Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte en de Nationale Synode.

Contact
Postadres: Soerenseweg 125-15, 7313 EK, Apeldoorn
E-mailadres: eenheid@gkv.nl; secretaris.ccs@ngk.nl
Contactpersoon: Jan Kuiper, tel. 06 204 26629

Onderweg naar 1 kerk

De contacten met de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) ontwikkelingen zich sterk na het besluit van Landelijke Vergadering en Generale Synode op 11 november 2017 om “het verlangen uit te spreken om te komen tot één kerkgemeenschap, op basis van de Schrift als woord van God, in gebondenheid aan de Gereformeerde belijdenisgeschriften en ingericht volgens de beginselen van het Gereformeerde kerkrecht.” Op die datum is een Regiegroep ingesteld, onder meer om stuur te geven aan het proces van hereniging en hierover regelmatig met de kerken te communiceren.

Buitenland

De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben contact met diverse gereformeerde kerken in het buitenland. Niet om een groot netwerk van internationale relaties op te bouwen, maar vanuit de overtuiging dat kinderen van God en gemeenten van Jezus Christus elkaar in deze wereld nodig hebben.
De Nederlands Gereformeerde Kerken onderhouden een officiële zusterkerkrelatie met

In laatstgenoemd kerkverband worden de gemeenten opgenomen die ontstaan vanuit het Nederlands Gereformeerde zendingswerk in Zuid-Afrika.
Het adres voor het contact met buitenlandse kerken is de secretaris buitenland van de Commissie voor Contact en Samenspreking met andere kerken: ds M.G. Rietkerk, mark@rietkerk.com


Nieuwsbrief

Meld je aan voor de maandelijks emailnieuwsbrief van NGK en GKv