Kerkverband

Plaatselijke kerken

De plaatselijke Nederlands Gereformeerde kerken vormen met elkaar het kerkverband van de Nederlands Gereformeerde Kerken. We doen dat in het besef dat God ons in de loop van de geschiedenis, dwars door allerlei moeiten en menselijk falen heen, bij elkaar heeft gebracht en gehouden, en in de overtuiging dat we niet zonder elkaar kunnen.

Het hart van de kerk klopt in de plaatselijke gemeente. Maar als Nederlands Gereformeerde Kerken weten we dat de gemeenten van Jezus Christus elkaar nodig hebben: om elkaar dicht bij het Woord van God en de leer van Christus te houden, en om al die dingen samen te doen waarvoor plaatselijke kerken elkaar nodig hebben.

Regiovergadering

Als kerken werken we allereerst samen in regionaal verband. De kerken in een bepaalde regio komen minstens tweemaal per jaar samen in een regiovergadering voor alle zaken van gemeenschappelijk belang. Ze vragen advies aan elkaar over moeilijke onderwerpen die in hun gemeenten spelen en waarvoor ze graag de hulp en wijsheid van de andere kerken in de regio inroepen (bijv. over de omgang met randkerkelijke gemeenteleden). Ook wisselen ze ervaringen uit over jeugdwerk, catechese, liturgie, asielzoekers, evangelisatie e.d.. Zo voorkomen ze dat elke gemeente opnieuw het wiel uitvindt en profiteren ze van wat elders al is ontwikkeld of beproefd. Verder spelen ze een belangrijke rol bij de toelating van nieuwe predikanten en fungeren ze als beroepsinstantie bij conflicten in een gemeente.

Landelijke Vergadering

Onderwerpen die typisch van landelijke betekenis zijn, worden besproken en beslist door de Landelijke Vergadering (LV). Die bestaat uit afgevaardigden van de acht regio’s die de Nederlands Gereformeerde Kerken kennen. Iedere regio zendt in principe vijf afgevaardigden naar de LV. Als regel vergadert de LV eenmaal in de drie jaar; de zittingsdagen zijn meestal op zaterdag, ongeveer eenmaal per drie weken. De laatste Landelijke Vergadering werd in 2013/2016 in Zeewolde gehouden. Op DV 12 november 2016 start de LV Nunspeet.

Akkoord voor Kerkelijk Samenleven

Het Akkoord voor Kerkelijk Samenleven (AKS): de kerkorde van de Nederlands Gereformeerde Kerken bevat de vertaling van een aantal Bijbelse principes naar het samenleven en samenwerken van kerken in deze tijd; verder is in het AKS een aantal afspraken over de gang van zaken in de kerken vastgelegd.


Nieuwsbrief

Meld je aan voor de maandelijks emailnieuwsbrief van NGK en GKv