Kerkorde historie

De Generale Synode van Zwolle-Zuid 2008 heeft aan deputaten herziening kerkorde opdracht gegeven om voor de volgende synode van 2011 een ontwerp herziene kerkorde gereed te hebben (Acta GS Zwolle-Zuid 2008 art. 16, besluit 7 en bijlage 3.1).

Deputaten hebben voor het ontwerp de vorm van een Werkorde gekozen. In december 2009 verscheen Werkorde 1. Na uitgebreide consultatie van de kerken, kerkleden en deputaatschappen is in mei 2011 Werkorde 2 gepubliceerd, die vervolgens op verzoek van de Generale Synode van Harderwijk 2011-2012 wederom ter beoordeling aan de kerken is voorgelegd. Na verwerking van de gemaakte opmerkingen hebben deputaten in juni 2012 Werkorde 3 opgesteld. Deze is volledig door de synode besproken en met enkele aanpassingen vervolgens vastgesteld als kerkorde-tekst in eerste lezing. Op deze vastgestelde tekst konden de classes consideraties indienen bij de Generale Synode van Ede 2014, die na weging van de consideraties en het advies van deputaten de definitieve tekst van de kerkorde op 24 mei 2014 heeft vastgesteld.

Wijzigingen in de kerkorde sinds de vaststelling (in tweede lezing) door de Generale Synode van Ede 2014-2015

Kerkorde 1978-2015

Vastgestelde tekst kerkorde in eerste lezing – juni 2012

Werkorde 1 – tekst met memorie van toelichting – december 2009

Werkorde 2 – leeswijzer – mei 2011
Werkorde 2 – tekst – mei 2011
Werkorde 2 – tekst met verschillen en memorie van toelichting – mei 2011

Werkorde 3 – tekst – juni 2012
Werkorde 3 – tekst met memorie van toelichting – juni 2012