Toezicht en curatoren Theologische Universiteit

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door en namens het College van Bestuur van de Theologische Universiteit in Kampen. Ook houdt zij toezicht op het Bureau Studiefinanciering Theologische Universiteit Kampen.

De Raad van Toezicht wordt bijgestaan door een commissie van curatoren voor wat betreft het toezicht op het gereformeerd karakter en het wetenschappelijk niveau van het onderwijs, het onderzoek en de kennisuitwisseling.

Contact
Postadres: Postbus 5026, 8260 GA Kampen
E-mail: secretariaat@tukampen.nl
Website: www.tukampen.nl

Omdat de Theologische Universiteit in Kampen de school is van de kerken, heeft de Generale Synode daarvoor verantwoordelijkheid. De manier waarop de Generale Synode erop toeziet dat er in Kampen gereformeerd onderwijs wordt gegeven, en hoe je als gemeentelid of kerkenraad bezwaar kunt maken tegen wat een hoogleraar schrijft, heeft de synode laten vastleggen in het Statuut van de Theologische Universiteit. Hier kunt u een eenvoudige weergave van de verantwoordelijkheden lezen.

Leden van de Raad van Toezicht zijn:
mw. J. Geertsema, Arnhem
ds. P. Groen, Heerenveen
ds. A. Koster, Gouda
drs. B.P. Vreugdenhil, Breukelen (samenroeper)
J. Westert, Ommen

Beleidsrapport Synode Goes 2020

Besluiten Synode van Goes 2020

Materiaal Synode Meppel 2017

Materiaal Synode Ede 2014

Opdracht van de Generale Synode Meppel 2017
de (nieuw te benoemen) deputaten Raad van Toezicht te machtigen:
a. in naam van de kerken toezicht te houden op het bestuur en het functioneren van de Theologische Universiteit volgens de WHW en het Statuut, dit in nauwe samenwerking met de commissie van curatoren die door de synode wordt benoemd;
b. verantwoordelijkheid te nemen voor de strategische positionering van de universiteit.

Voor verdere informatie zie:
Theologische Universiteit in Kampen