Financiële steun

Missiefonds

Het Missiefonds ondersteunt kerken in NGK en GKv in hun missionaire roeping met financiële middelen, rechtstreeks en via regio’s en classes.

Het Missiefonds maakt samen met een aantal andere organisaties, waaronder het missionair steunpunt en De Verre Naasten, deel uit van het Missieloket. Deze organisaties delen het verlangen om lokale kerken te ondersteunen en te stimuleren om Gods bevrijdende boodschap in woord en daden te delen met mensen in hun eigen omgeving of samenleving.

Opdracht
Het Missiefonds heeft als opdracht voor de overgangsperiode naar de hereniging van de kerkverbanden:
a. bij hun taakuitoefening de van toepassing zijnde regelingen in de respectievelijke kerkverbanden te hanteren;
b. een nieuwe regeling voor steunbehoevende kerken en missionaire projecten uit te werken en voor te stellen aan de volgende Landelijke Vergadering en Generale Synode, zodat deze is vast te stellen voor gebruik in het herenigde kerkverband;
c. in gesprek te gaan met het nieuw te vormen toerustingscentrum en Verre Naasten om te onderzoeken hoe de kwaliteit en efficiëntie van de ondersteuningstaak voor missionaire initiatieven geborgd en verder geïntegreerd kan worden.

Adviseur en contactpersoon: Gienke Boersma-Vreugdenhil (Utrecht), T (06) 250 613 27, e-mail: missiefonds@ngk.nl.

Downloads:

2023 Landelijke regeling missionaire steunverlening

2023 Uitvoeringsregeling MissieFonds

2023 Aandachtspunten voor de regio

Commissie Steunbehoevende studenten

De Commissie Steunbehoevende Studenten Theologie in de Nederlands Gereformeerde Kerken (de Commissie) verleent financiële steun aan studenten in de theologie (lid van een Nederlands Gereformeerde Kerk) die het voornemen hebben een gemeente van de Nederlands Gereformeerde Kerken (of een buitenlandse zusterkerk) te gaan dienen als predikant, pastoraal werker, zendeling of evangelist.