Financiële steun

Commissie steunbehoevende kerken en missionaire initiatieven

De Landelijke Vergadering heeft samen met de synode van Goes (GKv) een commissie steunbehoevende kerken en missionaire initiatieven benoemd. Die commissie heeft als opdracht de kerken in beide kerkverbanden te ondersteunen in hun missionaire roeping en de regio’s, classes en kerken zo nodig in financiële zin te ondersteunen.

De commissie maakt samen met een aantal andere organisaties, waaronder het missionair steunpunt en De Verre Naasten, deel uit van het Missieloket. Deze organisaties delen het verlangen om lokale kerken te ondersteunen en te stimuleren om Gods bevrijdende boodschap in woord en daden te delen met mensen in hun eigen omgeving of samenleving.

Opdracht
De commissie heeft als opdracht voor de overgangsperiode naar de hereniging van de kerkverbanden:
a. bij hun taakuitoefening de van toepassing zijnde regelingen in de respectievelijke kerkverbanden te hanteren;
b. een nieuwe regeling voor steunbehoevende kerken en missionaire projecten uit te werken en voor te stellen aan de volgende Landelijke Vergadering en Generale Synode, zodat deze is vast te stellen voor gebruik in het herenigde kerkverband;
c. in gesprek te gaan met het nieuw te vormen toerustingscentrum en Verre Naasten om te onderzoeken hoe de kwaliteit en efficiëntie van de ondersteuningstaak voor missionaire initiatieven geborgd en verder geïntegreerd kan worden.

Adviseur en contactpersoon: Gienke Boersma-Vreugdenhil (Utrecht), T (06) 250 613 27, e-mail: cskmi@ngk-gkv.nl.

Commissie Steunbehoevende studenten

De Commissie Steunbehoevende Studenten Theologie in de Nederlands Gereformeerde Kerken (de Commissie) verleent financiële steun aan studenten in de theologie (lid van een Nederlands Gereformeerde Kerk) die het voornemen hebben een gemeente van de Nederlands Gereformeerde Kerken (of een buitenlandse zusterkerk) te gaan dienen als predikant, pastoraal werker, zendeling of evangelist.