Seksueel misbruik

Ter bestrijding van seksueel misbruik in kerkelijke relaties zijn een meldpunt, een klachtencommissie en een beroepscommissie ingesteld. De commissie Seksueel misbruik in kerkelijke relaties (GKv/NGK) heeft als taak het meldpunt, de klachten- en de beroepscommissie operationeel te houden. Het Meldpunt functioneert in samenwerking met de Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken onder een eigen stichtingsbestuur. Inmiddels hebben de Herstelde Hervormde Kerk en de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland zich hierbij aangesloten. Bij het Meldpunt kunnen mensen (eventueel anoniem) terecht die slachtoffer zijn geworden of dreigen te worden van seksuele intimidatie en/of misbruik door iemand die binnen de kerkgemeenschap een bepaalde functie bekleedt.

Contact Commissie SMKR:
E-mailadres: seksueelmisbruik@gkv.nl
Contactpersoon: ds. Gerrit Timmermans, tel. 0598 202281

Contact Meldpunt
T. 06 810 801 17 (werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur)
Website: www.meldpuntmisbruik.nl
E-mailadres: info@meldpuntmisbruik.nl

Contact Klachtencommissie en Beroepscommissie

In geval een misbruiksituatie aan het licht komt en het slachtoffer een klacht indient, hebben de kerken zich verplicht te handelen volgens de klachtenregelingen die door de deelnemende kerken zijn opgesteld.

Klachtencommissie CGK/GK /NGK/vGKN
p/a Postbus 334
3900 AH Veenendaal
E-mail: commissiesmkr@gmail.com

 

Beleidsrapporten Synode Goes 2020

Besluiten Synode van Goes 2020

Materiaal Synode Meppel 2017

Materiaal Synode Ede 2014

Opdracht van de Synode Meppel 2017

Besluit 2: opnieuw deputaten seksueel misbruik in kerkelijke relaties te benoemen met de volgende opdracht:
a. beleid te ontwikkelen op het gebied van seksueel misbruik in kerkelijke relaties;
b. de regelingen rond de klachtenafhandeling te onderhouden;
c. binnen het Samenwerkingsverband Seksueel Misbruik in kerkelijke relaties het Meldpunt seksueel misbruik aan te sturen en te zorgen voor een behandeling van klachten inzake seksueel misbruik overeenkomstig de vastgestelde regelingen.
Besluit 3:
a. goedkeuring te verlenen aan de besturingsstructuur opvang, afhandeling en preventie seksueel misbruik, zoals verwoord in Materiaal, p. 23-26;
b. mandaat te verlenen aan deputaten seksueel misbruik in kerkelijke relaties om binnen het Samenwerkingsverband Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties verplichtingen aan te gaan die dienend zijn aan het werk, mits deze passen binnen de kerkorde, de kerkelijke besluiten en de financiële ruimte die door de generale synode zijn vastgesteld.

Meldpunt
Wanneer binnen een kerkelijke gemeente sprake is van het bekend worden van seksueel misbruik of de verdenking daarvan is dat op zich al zeer bedroevend en complex. Het vergt veel van een kerkenraad en gemeente om daar wijs en christelijk mee om te gaan. Algemeen is dan ook de regel om daarbij externe deskundigen te betrekken. Maar dit is niet het directe werkgebied van DSMKR.

Wanneer de aangeklaagde daarbij vertrouwen geniet als kerkelijk werker binnen de gemeente, is de situatie nog weer complexer. De kerkenraad draagt dan medeverantwoordelijkheid voor het gedrag van de kerkelijk werker. Daarom is het goed dat voor die situaties het Meldpunt bestaat, dat ons kerkverband samen met de CGK en NGK in het leven heeft geroepen. Er is een eigen rechtsgang voor deze schrijnende problematiek vormgegeven, waarin een klachtencommissie (KC) en een beroepscommissie (BC) bindende uitspraken kunnen doen over de gegrondheid van een klacht. Kerkenraden laten dit oordeel, gezien de noodzaak van onafhankelijk oordeel, aan deze commissies van deskundigen over.

Crisisprotocol kerkenraden
Kerkenraden kunnen over hun deel van de aanpak van het proces advies inwinnen bij het Meldpunt. Om te bevorderen dat er vanaf dag één zeer zorgvuldig gehandeld wordt is er een crisisprotocol voor kerkenraden. Dit protocol beschrijft stap voor stap wat er in zo’n geval in de gemeente gedaan moet worden. Het is bedoeld om houvast te bieden en een weg te wijzen in de vaak gevoelige situaties waarin alle betrokkenen terechtkomen, als er sprake is van (een vermoeden van) seksueel misbruik. De tekst van dit protocol is te vinden op de website van het Meldpunt: www.meldpuntmisbruik.nl.

Advies en ondersteuning
In alle gevallen wordt aangeraden om zo snel mogelijk contact op te nemen met het Meldpunt voor advies en ondersteuning. Het Meldpunt kan bijvoorbeeld bemiddelen bij het vinden van een gemeentebegeleider die de kerkenraad kan ondersteunen in de aanpak van het proces.

Graag houden we geïnteresseerden op de hoogte van de ontwikkelingen en werkzaamheden in het DSMKR-werk. Voor reacties is DSMKR bereikbaar per e-mail: seksueelmisbruik@gkv.nl.