Relatie kerk en overheid

De deputaten voor de Relatie kerk en overheid onderhouden contact met de landelijke overheid over zaken die de kerken raken en betuigen haar bij gepaste gelegenheden respect (art. A5 kerk en overheid KO). Daarnaast werken zij aan een grotere maatschappelijke betrokkenheid van de kerken en hun leden, op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau. Het is nodig dat het maatschappelijk functioneren van de kerken wordt versterkt en praktisch uitgewerkt, bijvoorbeeld door het onderhouden van contact met de eigen lokale en/of provinciale overheid.

Landelijk aanspreekpunt
Ook stimuleren de deputaten een betere zichtbaarheid van de kerken. Daartoe fungeert de preses van de generale synode in 2020, ds. M.H. Oosterhuis, als landelijk aanspreekpunt. Hij vertegenwoordigt de kerken bij officiële gelegenheden, kan namens de kerken zaken aan de orde stellen in en deelnemen aan het publieke debat. Waar mogelijk zal dit kerkelijk geluid versterkt worden door samenwerking met andere kerkgenootschappen.

Contact
E-mailadres: kerkoverheid@gkv.nl
Contactpersoon: A.M. van Houdt-Agema (secretaris)

De synode benoemde in dit deputaatschap:
ds, Z.J.C. van Harten, A.M. van Houdt-Agema, mw. drs. A.E.H. van der Kolk, E. van Middelkoop (samenroeper), Z.B. Nitrauw, ds. M.H. Oosterhuis (titulair voorzitter).
Secundus: ds. H. Offereins.

De landelijke vergadering (NGK) benoemde in de Commissie Contact Hoge Overheid:

J.A.W. Pilon, secretaris, H. den Oudsten, voorzitter, H. Palland-Mulder, H. van de Streek. Er is nog één vacature voor vertegenwoordiger bij CIO-G

Beleidsrapport Synode Goes 2020

Besluiten Synode Goes 2020

Opdracht van de Synode Goes 2020

Van de synode van Goes (2020) kreeg het opnieuw benoemde deputaatschap voor de relatie kerk en overheid de opdracht om
a. de belangen van de kerken in voorkomende gelegenheden te behartigen bij de overheid;
b. zich desgevraagd of op eigen initiatief tot de overheid te richten over voor de kerken relevante aangelegenheden op het publieke terrein;
c. de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te vertegenwoordigen in het werk van het interkerkelijk contact in overheidszaken (CIO);
d. hierin nauw samen te werken met de commissie contact hoge overheid van de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Materiaal Synode Meppel 2017

Materiaal Synode Ede 2014

Rol van kerken inzake godsdienstonderwijs op openbare scholen (pdf)