Raad van toezicht TU Kampen|Utrecht

De Raad van Toezicht van de Theologische Universiteit heeft twee rollen.

De ene rol is die van toezichthouder van een Nederlandse universiteit. De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) vereist dat elke universiteit een RvT heeft. De overheid heeft vastgelegd wat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de RvT zijn. Een van die verantwoordelijkheden is dat de RvT de werkgever van het College van Bestuur van de universiteit is.

De tweede rol van de RvT is die van commissie. De RvT heeft in opdracht van de synode de verantwoordelijkheid om toe te zien op de instandhouding van de opleiding tot predikant. Deze kerkelijke rol is door de synode vastgelegd in een statuut.

Uit deze tweede rol vloeien enkele andere verantwoordelijkheden voort die met de universiteit verband houden. Zo vormt de RvT het bestuur van het Greijdanus-Kruithoffonds en houdt hij toezicht op het Bureau Studiefinanciering.

De leden van de RvT zijn:
S.J. Geertsema MBA (plv. voorzitter)
A. Koster (secretaris)
prof. dr. J.E. van Muijlwijk
drs. B.P. Vreugdenhil
J. Westert (voorzitter)

 

Contact: rvt@tukampen.nl