Raad van toezicht TU Kampen|Utrecht

De Raad van Toezicht (RvT) van de Theologische Universiteit heeft twee rollen.

De ene rol is die van toezichthouder van een Nederlandse universiteit. De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) vereist dat elke universiteit een RvT heeft. De overheid heeft vastgelegd wat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de RvT zijn. Een van die verantwoordelijkheden is dat de RvT de werkgever van het College van Bestuur van de universiteit is.

De tweede rol van de RvT is die van commissie. De RvT heeft in opdracht van de synode de verantwoordelijkheid om toe te zien op de instandhouding van de opleiding tot predikant. Deze kerkelijke rol is door de synode vastgelegd in een statuut.

Uit deze tweede rol vloeien enkele andere verantwoordelijkheden voort die met de universiteit verband houden. Zo vormt de RvT het bestuur van het Greijdanus-Kruithoffonds en houdt hij toezicht op het Bureau Studiefinanciering.

Leden van de Raad van Toezicht:

(Jan) Dijk
J.G. (José) Geertsema
ds A. (Arjan) Koster
J.E. (Jacqueline) van Muijlwijk-Koezen
J. (Ja
n) Westert Ommen 2017

Contact: rvt@tukampen.nl

Leden van de Raad van Advies:

ds G. (Geert) van Dijk
drs. L.H.Th. (Luite-Harm) Kooij
drs. J.M. (Jan) Mudde
ds J.H. Soepenberg
B.P. (Bernard) Veldkamp


Besluiten Synode Deventer 2023 over de Theologische Universiteit Utrecht 

 Materiaal:  

 1. rapport Raad van Toezicht Theologische Universiteit Utrecht, d.d. 11 augustus 2023;  
 2. rapport commissie Beleidsbegroting – deel 1, d.d. 20 juni 2023.  

De Synode van de Nederlandse Gereformeerde Kerken Deventer 2023 besluit:  

Besluit 1: (Decharge)  

het door de Raad van Toezicht uitgeoefende toezicht op het College van Bestuur goed te keuren en de Raad van Toezicht decharge te verlenen op het gevoerde (financieel) beleid en beheer.  

Besluit 2: (Statuut) 

het Statuut van de Theologische Universiteit van de Nederlandse Gereformeerde Kerken in overeenstemming met de voorgestelde wijzigingen in de rapporten van de Raad van Toezicht en de commissie beleidsbegroting vast te stellen.  

De navolgende artikelen op aangeven van de commissie beleidsbegroting als volgt te wijzigen:  

1.1 In artikel 12 lid 3 worden de woorden ‘of ruggespraak’ geschrapt. 
1.2 Artikel 21 lid 6 komt te luiden:  

“ Raad van toezicht en college van bestuur brengen in hun rapportage aan iedere gewone synode verslag uit over de benoemingen van (buiten)gewoon hoogleraren en universitair (hoofd)docenten in de afgelopen periode”. 

1.3 Artikel 42 komt te luiden:  

Lid 1  

“De raad van toezicht zendt ter verantwoording van zijn toezicht op het (financieel) beleid en beheer van de universiteit aan elke gewone synode voor ieder boekjaar dat is verstreken sinds de vorige gewone synode de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag, zoals vastgesteld door het college van bestuur en goedgekeurd door de raad van toezicht. In het jaarverslag is een verantwoording van het uitgeoefende toezicht opgenomen”.  

Lid 2  

“Bij goedkeuring van het uitgeoefende toezicht verleent de synode aan de raad van toezicht decharge voor het toezicht op het gevoerde (financieel) beleid en beheer”.  

 1.4 Artikel 41 lid 7 gaat luiden:  

“Bij goedkeuring verleent de Raad van Toezicht decharge aan het College van Bestuur voor het gevoerde financieel beleid en beheer”.  

1.5 Artikel 41 lid 7 wordt vernummerd tot artikel 41 lid 8  

Gronden:  

 1. Met de huidige betekenis van ‘ruggespraak’ (overleg) is het uitsluiten van ruggespraak niet wenselijk. De raad van toezicht neemt zelfstandig besluiten, maar kan met derden wel overleg plegen.  
 2. Het bekrachtigen van benoemingen heeft geen rechtspositionele betekenis. De synode kan de benoemingen wel ‘ceremonieel’ markeren door er nadrukkelijk aandacht aan te geven.  
 3. De goedkeuring van de financiële stukken gebeurt niet door de synode, maar door de raad van toezicht. De synode geeft wel decharge aan de raad van toezicht voor het uitgeoefende toezicht.  
 4. Dat de raad van toezicht jaarlijks decharge verleent aan het college van bestuur was niet in het statuut geregeld. 

Besluit 3: (Opdracht) 

de Raad van Toezicht te machtigen:  

a. in naam van de kerken toezicht te houden op het bestuur, het beheer en het functioneren van de Theologische Universiteit volgens de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het Statuut van de Theologische Universiteit van de Nederlandse Gereformeerde Kerken;
b. verantwoordelijkheid te nemen voor de strategische ontwikkeling van de universiteit, waarbij ook aandacht uitgaat naar het zoeken van samenwerking met andere universitaire opleidingen.  

Besluit 4: (Bijdrage vanuit de kerken) 

de jaarlijkse bijdrage van de kerken voor de Theologische Universiteit in de jaren 2024 tot en met 2026 in overeenstemming met de integrale beleidsbegroting 2024-2026 te bepalen op € 1.600.000 per jaar.  

Besluit 5: (Mandaat aan moderamen) 

het moderamen van de synode te machtigen tot het benoemen van leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Advies van de Theologische Universiteit Utrecht.  

Gronden:  

 1. De Raad van Toezicht stelt een dakpansgewijs rooster van aftreden voor. Daarmee wordt voorkomen dat in de toekomst een meerderheid van de Raad tegelijkertijd aftreedt en deze werkwijze draagt bovendien bij aan regelmatige vernieuwing van de samenstelling van de Raad van Toezicht op basis van geactualiseerde profielen.  
 2. Deze werkwijze wordt ook geïntroduceerd voor de Raad van Advies.  
 3. Door het moderamen te mandateren loopt het proces van benoemen en toetreden tot deze raden gelijk op.  

Besluit 6: (Bekrachtigen benoemingen wetenschappelijk personeel) 

de (voorgenomen) benoemingen van wetenschappelijk personeel te bekrachtigen zoals voorgesteld en toegelicht in het beleidsrapport van de Raad van de Toezicht, paragraaf 3.3 personeelsbeleid.  

Het betreft de volgende (voorgenomen) benoemingen:  

 • prof. dr. C. van den Broeke als hoogleraar Kerkrecht en rechtstheologie per 1 april 2023;  
 • prof. dr. S. Groenewoud als bijzonder hoogleraar op de Lindeboomleerstoel Ethiek van de Zorg per 1 september 2022;  
 • prof. dr. J. van der Stoep als bijzonder hoogleraar op de bijzondere leerstoel Christelijke Filosofie;  
 • dr. A.J. den Heijer als universitair docent Nieuwe Testament;  
 • dr. W.C. de Vries als universitair docent Ethiek;  
 • J.A.G. Bosman als universitair docent Methodologie;  
 • dr. J.M. de Jong als onderzoeker kerkgeschiedenis.  

Besluiten Bureau Studie Financiering  

Materiaal:  

rapport Bureau Studiefinanciering, d.d. 11 augustus 2023.  

De Synode van de Nederlandse Gereformeerde Kerken Deventer 2023 besluit:  

Besluit 1: (Decharge toezicht) 

het door de Raad van Toezicht van de Theologische Universiteit Utrecht uitgeoefende toezicht op Bureau Studiefinanciering goed te keuren en de Raad van Toezicht en de thesaurier decharge te verlenen.  

Besluit 2: (Opdracht) 

de Raad van Toezicht opdracht te geven om toezicht te houden op het Bureau Studiefinanciering en de werkzaamheden van de thesaurier voor dit bureau.  

Besluit 3: (Kerkelijke bijdrage) 

de jaarlijkse bijdrage van de kerken voor Bureau Studiefinanciering in de jaren 2024 tot en met 2026 in overeenstemming met de meerjarenbegroting zoals opgenomen in de rapportage op nihil vast te stellen en de lasten voor de komende periode vanuit de opgebouwde reserves te voldoen.