Predikantszaken

Er zijn goede regelingen voor momenten waarop de arbeidsrelatie tussen een (kandidaat)predikant en zijn/haar gemeente verandert. Het deputaatschap predikantszaken vertegenwoordigt in die situaties het kerkverband.

Hoe ga je om met problemen die rijzen tussen kerkenraad/gemeente en predikant of hoe handel je als er in hun onderlinge relatie iets verandert? Voor onderstaande situaties heeft het kerkverband regelingen getroffen, die in deze Generale regeling predikantszaken opgenomen zijn.

 • Bij toelating van predikanten;
 • Als er een predikant beroepen gaat worden;
 • Bij een beroepbaarstellend onderzoek (BSO) en bij een toelatend onderzoek (TLO);
 • Wanneer er sprake is van een losmaking;
 • Wanneer er sprake is van een ontheffing;
 • Als een predikant met emeritaat gaat, dus bij een emeriteringsaanvraag;
 • Wanneer er sprake is van werken in deeltijd;
 • Wanneer er sprake is van een onttrekking van een predikant;
 • Wanneer er een onderzoek plaatsvindt voor toelating in bijzondere situaties;
 • Wanneer een predikant een bijzondere taak gaat uitvoeren en in dienst komt van een niet-kerkelijke instelling maar vanwege de aard en het belang van zijn werk toch het ambt van predikant kan behouden;
 • Wanneer er sprake is van een opheffing of schorsing;
 • Wanneer er sprake is van een afzetting;
 • Wanneer er sprake is van ambtsherstel.

De landelijke deputaten predikantszaken dragen er zorg voor dat er in elke classis één classisdeputaat benoemd wordt. Wanneer volgens bovenstaande regeling aanwezigheid en/of advies van deputaten nodig is, dan wordt classes verzocht zich in eerste instantie te wenden tot twee deputaten uit naburige classes.

Binnen het deputaatschap predikantszaken is een ‘commissie van zes’ (CvZ) actief die bestaat uit:
Ds. L.W. de Graaff (Heerde), ds. A.P. Feijen (Hardenberg), br. H.C. Cramer (Nijmegen), ds. B. Luiten (Amersfoort), ds. A.J. van Zuijlekom (Stadskanaal), ds. S. de Bruine (IJmuiden). CvZ wordt alleen ingeschakeld wanneer er sprake is van ontheffing, losmaking en op verzoek van de regio deputaten bij andere zwarigheden die hierboven niet zijn vermeld.

Neem voor meer informatie contact op met een van de algemene deputaten.

Contact
E-mail: predikantszaken@gkv.nl

Of gebruik de adressen hieronder:

Algemene deputaten predikantszaken
Ds. Sijtze de Bruine: sijtzedebruine@gkv.nl, 06 43467702
Ds. Albert Pieter Feijen: apfeijen@hotmail.com, 0523-234131

Beleidsrapport Synode Goes 2020

Besluiten Synode van Goes 2020

Materiaal Synode Meppel 2017

Materiaal Synode Ede 2014