Pastorale zorg aan doven en slechthorenden

De kerken zijn verantwoordelijk voor de pastorale zorg aan doven en slechthorende gemeenteleden. Sinds begin 2018 werken de GKv in het dovenpastoraat samen met de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Protestantse Kerk in Nederland in het Interkerkelijk DovenPastoraat (IDP).

De commissie dovenpastoraat ondersteunt de dovenpredikant daar waar mogelijk. Zo regelt en begeleidt zij de speciale toerusting van de predikant; voorziet de predikant van de communicatieapparatuur die hij voor zijn werk nodig heeft en staat de predikant met raad en daad terzijde.

Verder informeert, stimuleert en begeleidt zij de kerken aangaande de ambtelijke dienst met betrekking tot de doven en slechthorenden. Zij doet dit via het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) een samenwerkingsverband van de CGK, GKv, NGK en de PKN.

Contact

Website: www.doofenkerk.nl
Contactpersoon: Judith Speijer-Brouwer
E-mail: dovenpastoraat@ngk-gkv.nl

In de commissie hebben de volgende personen zitting:
E. Baas, H.J.A. Biewenga, J. Bos (penningmeester), J. Kok, ds. J. Oosterhuis (samenroeper en voorzitter, T (038) 8532258), J.J.Speijer-Brouwer (secretaris), H. de Vries.

Beleidsplan 2021-2025

Beleidsplan 2021-2025 samenvatting

Jaarrapport 2018

Besluiten Synode van Goes 2020 i.s.m. Landelijke Vergadering (NGK)

Materiaal
1. Rapport commissie dovenpastoraat en deputaten pastorale zorg aan doven en slechthorenden (04-10-2019)
2. Brief van commissie dovenpastoraat en deputaten pastorale zorg aan doven en slechthorenden met voorstellen tot eenwording van commissie en deputaten (18-12-2019)
3. Brief van commissie dovenpastoraat en deputaten pastorale zorg aan doven en slechthorenden met aanvullende voorstellen (met onderbouwing) voor aanpassingen in de regeling (20 februari 2020)

Besluit 1:
Commissie dovenpastoraat / deputaten pastorale zorg aan doven en slechthorenden decharge te verlenen.

Besluit 2:
de aanstelling van de dovenpredikant uit te breiden naar een volledige aanstelling van 1,0 fte waarvan 0,7 voor rekening komt van de GKv en 0,3 voor rekening van de NGK.
Grond:
de aanstelling voor 0.9 fte blijkt in de praktijk een volledige baan te zijn. Er is moeilijk begrenzing aan te brengen en het werk laat zich niet gemakkelijk plannen omdat de predikant in zijn planning vaak afhankelijk is van de agenda’s van anderen. Verder is hij als dovenpastor een specialist die niet kan terugvallen op andere pastors of vrijwilligers in het kerkenwerk.

Besluit 3:
de Regelingen dovenpastoraat vast te stellen (bijlage XX);

Besluit 4:
gezamenlijk met de Generale Synode / gezamenlijk met de Landelijke Vergadering een commissie dovenpastoraat in te stellen met de opdracht te werken volgens de Regelingen dovenpastoraat.

Besluit 5: commissie dovenpastoraat voor de jaren 2021-2023 een budget ter beschikking te stellen van € 91.000 per jaar (totaal € 273.000), met een verdeling van € 63.700 GKv en € 27.300 NGK.
Voor de aangepast regeling deputaten pastorale zorg, zie bijlage

Materiaal Synode Meppel 2017

Materiaal Synode Ede 2014