Regelingen voor de predikant

Traktementen en vergoedingen

De regeling over traktementen, vergoedingen, inhoudingen en secundaire arbeidsvoorwaarden als vakantie, vrije tijd en nascholing worden jaarlijks door de NGA vastgesteld. Die let op een evenwichtige invulling van de belangen van predikanten en kerken en kijkt daartoe ook naar regelingen in andere kerken. Het SKW verzorgt de jaarlijkse voorbereiding van de regeling. Naast de tekst wordt ook een rekenmodel beschikbaar gesteld. Kerkenraden en predikanten kunnen bij het SKW terecht voor advies. Het SKW verzorgt ook een mailing aan de kerkenraden en de penningmeesters bij de publicatie van een nieuwe regeling.

De volgende links verwijzen naar de regeling van vorig jaar (2018):

Als een predikant ziek wordt

Voor de predikant die ziek wordt is bij een arbodienst verzuim- en re-integratiebegeleiding beschikbaar, die geleverd wordt door een arbeidsdeskundig casemanager. Meestal is er ook een aan de arbodienst verbonden bedrijfsarts bij betrokken.

Het traktement wordt in het eerste ziektejaar volledig doorbetaald door de gemeente. In het tweede ziektejaar is dat 80%. Voor de periode daarna is een arbeidsongeschiktheidspensioen verzekerd bij AEGON Schadeverzekering. De afspraken voor de begeleiding zijn opgenomen in het Reglement arbeidsongeschiktheid (link zie onder), waarin ook informatie wordt verstrekt over het arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit stuk is in herziening bij het SKW om het weer in lijn te brengen met belangrijke veranderingen:

 • Het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat niet na één jaar, maar na twee jaar in;
 • het criterium voor arbeidsongeschiktheid is veranderd van ongeschiktheid voor het beroep van predikant naar ongeschiktheid voor gangbare arbeid (als voor werknemers);
 • de begeleiding van de zieke predikant door de arbodienst duurt ook twee jaar;
 • de arbodienst wordt vanaf 2020 gecontracteerd door het SKW;
 • de ziekmelding komt straks binnen bij het SKW;
 • het SKW coördineert de zaken rond arbeidsongeschiktheid;
 • het SKW doet de administratie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen.

De NGA onderhoudt als contractant contact met de verzekeraar over de samenwerking.

Als de link voor de ziekmelding niet werkt (de browser kan de instructies weigeren) graag zelf een mail sturen:

 • aan: info@regiopoortwachters.nl
 • onderwerp: melding Nederlands Gereformeerde predikant
 • tekst: vermeldt uw naam, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer en wat u te melden heeft.

Het pensioen van de predikant

Alle kerken hebben zich aangesloten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW). De predikanten vallen onder dat pensioenfonds, ook voor hun oude rechten uit hoofde van de SEV. De rolverdeling is als volgt:

 • De predikant raadpleegt via www.pfzw.nl / Inloggen MijnPFZW / zijn pensioensituatie.
 • De penningmeester doet via www.pfzw.nl / Inloggen MijnOrganisatie / opgave van mutaties en jaarlijks van het nieuwe traktement. Als de penningmeester een mutatie heeft door te geven regelt het SKW bij PfZW dat de penningmeester toegang krijgt tot MijnOrganisatie.
 • Het SKW heeft toegang tot de gegevens in MijnOrganisatie en controleert deze. Het SKW heeft kennis van de pensioenregeling en is beschikbaar voor toelichting of advisering.
 • PfZW heeft een helpdesk voor de predikant en penningmeester.

De TOP-regeling

De TOP-regeling is een uit het budget van de NGA gefinancierde faciliteit voor taakverlichting van oudere predikanten. De taakverlichting houdt in, dat in deeltijd wordt gewerkt (eventueel een lager percentage deeltijd). De TOP-regeling geeft een gedeeltelijke financiële compensatie. De regeling is bedoeld voor de laatste drie jaar voor de ingang van de AOW. De NGA behandelt de aanvragen en keert uit aan de kerk.