Arbeidszaken

Nederlands Gereformeerde instelling Arbeidszaken (NGA)

De NGA heeft ten doel het treffen van voorzieningen op het gebied van de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de predikant.

Het werkterrein is als volgt samen te vatten:

WAP-richtlijn

De rechtspositie van de predikant is uitgewerkt in de WAP-richtlijn. Deze wordt vastgesteld door de Landelijke Vergadering, gehoord de NGA. De verhouding tussen predikant en gemeente wordt gedetailleerder beschreven dan in het AKS. Daarbij komen onder meer onderwerpen ter sprake als: traktement en kostenvergoedingen, vakantie en verlof, huisvesting en werkruimte, ziekte en re-integratie en honorarium tijdens ziekte. Een afzonderlijk hoofdstuk beschrijft de procedure voor ontslag van een predikant wegens gewichtige redenen. Steunpunt Kerkenwerk is beschikbaar voor advies over de WAP-richtlijn.

Traktementen en vergoedingen

De regeling over traktementen, vergoedingen, inhoudingen en secundaire arbeidsvoorwaarden als vakantie, vrije tijd en nascholing wordt jaarlijks door de NGA vastgesteld. Die let op een evenwichtige invulling van de belangen van predikanten en kerken en kijkt daartoe ook naar regelingen in andere kerken. Steunpunt Kerkenwerk verzorgt jaarlijks de voorbereiding van de regeling. Steunpunt Kerkenwerk informeert de kerken zodra de nieuwe regeling beschikbaar is en verwijst meteen naar het nieuwe rekenmodel. Kerkenraden en predikanten kunnen bij Steunpunt Kerkenwerk terecht voor advies. Klik op de link hieronder om naar de pagina te gaan waar Steunpunt Kerkenwerk de regeling publiceert.

Ziekteverzuim

Steunpunt Kerkenwerk coördineert sinds 1 januari 2020 het ziekteverzuimproces van de predikanten. Steunpunt Kerkenwerk is contactpersoon voor gemeente en arbodienst tijdens het ziekteverzuim van de predikant. De arbodienst onderhoudt alle medische en arbeidskundige contacten met de individuele predikant. Steunpunt Kerkenwerk sluit een contract met de arbodienst.

Pensioen

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Voor ziekteverzuim dat langer duurt dan twee jaar heeft de NGA een arbeidsongeschiktheidspensioen verzekerd bij AEGON Schadeverzekering.

De NGA onderhoudt als contractant contact met de verzekeraar over de samenwerking. Steunpunt Kerkenwerk is voor kerken en predikanten het aanspreekpunt. Steunpunt Kerkenwerk verzorgt ook de administratie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen.

De afspraken rond het arbeidsongeschiktheidspensioen zijn opgenomen in:

Ouderdoms- en nabestaandenpensioen
Alle kerken afzonderlijk hebben zich aangesloten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De predikanten vallen onder dat pensioenfonds, ook voor hun oude rechten uit hoofde van de SEV.

TOP-regeling

De TOP-regeling is een uit het budget van de NGA gefinancierde faciliteit voor taakverlichting van oudere predikanten. De taakverlichting houdt in, dat in deeltijd wordt gewerkt (eventueel een lager percentage deeltijd). De TOP-regeling geeft een gedeeltelijke financiële compensatie. De regeling is bedoeld voor de laatste drie jaar voor de ingang van de AOW. Steunpunt Kerkenwerk behandelt de aanvragen. De NGA keurt de aanvragen goed en keert uit aan de kerk.


Nieuwsbrief

Meld je aan voor de maandelijks emailnieuwsbrief van NGK en GKv