Arbeidszaken

Nederlands Gereformeerde instelling Arbeidszaken (NGA)

De NGA heeft ten doel het treffen van voorzieningen op het gebied van de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de predikant, de kerkelijk werker en de predikant in opleiding.

Het werkterrein is als volgt samen te vatten :

Regelgeving over de predikant

  1. De WAP richtlijn,  waarin de rechtspositie van de predikant wordt uitgewerkt.
  2. De WAP regeling, waarin de arbeidsvoorwaarden van de predikant zijn opgenomen.
  3. De TOP regeling, bestemd voor Taakverlichting Oudere Predikanten in de drie jaar voor hun pensioen

Ziekteverzuim en pensioen

Als een predikant ziek wordt, is goede begeleiding van levensbelang – of het nu gaat in de richting van werkhervatting of arbeidsongeschiktheid. De NGA heeft hiervoor een contract afgesloten met een arbodienst. De predikant dient zelf ziekte per e-mail te melden. Zie hiervoor de pagina “predikant”.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen, dat na twee jaar ziekte uitkeert, hebben de kerken via de NGA verzekerd bij AEGON Schadeverzekering.

Alle kerken afzonderlijk hebben zich aangesloten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De predikanten vallen onder dat pensioenfonds, ook voor hun oude rechten uit hoofde van de SEV.

De voorzieningen voor predikanten worden nader uitgewerkt op de pagina “predikant”.

Kerkelijk werkers

Er is in 2019 voor het eerst een gezamenlijke arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk werkers in NGK en GKv. Het Steunpunt Kerkenwerk onderhandelt hierover met Luceo, de vereniging van kerkelijk werkers. De NGA heeft met het SKW samengewerkt bij het opstellen van de regeling. De kerkelijke beslissing over de goedkeuring ligt bij de NGA en bij de GKv-leden van het SKW.

Meer hierover op de pagina “kerkelijk werker”.