Arbeidszaken

Nederlands Gereformeerde instelling Arbeidszaken (NGA)

De NGA heeft ten doel het treffen van voorzieningen op het gebied van de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de predikant, de kerkelijk werker en de predikant in opleiding.

Het werkterrein is als volgt samen te vatten :

Regelgeving over de predikant

  1. De WAP-richtlijn,  waarin de rechtspositie van de predikant wordt uitgewerkt.
  2. De WAP-regeling, waarin de arbeidsvoorwaarden van de predikant zijn opgenomen.
  3. De TOP-regeling, bestemd voor Taakverlichting Oudere Predikanten in de drie jaar voor hun pensioen

Ziekteverzuim en pensioen

Als een predikant ziek wordt, is goede begeleiding van levensbelang – of het nu gaat in de richting van werkhervatting of arbeidsongeschiktheid. Het Steunpunt Kerkenwerk (SKW) coördineert het ziekteverzuimproces voor predikanten van GKv, CGK en NGK. Zie hiervoor de pagina “predikant”.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen, dat na twee jaar ziekte uitkeert, hebben de kerken via de NGA verzekerd bij AEGON Schadeverzekering.

Alle kerken afzonderlijk hebben zich aangesloten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De predikanten vallen onder dat pensioenfonds, ook voor hun oude rechten uit hoofde van de SEV.

De voorzieningen voor predikanten worden nader uitgewerkt op de pagina “predikant”.

Kerkelijk werkers

Er is in 2019 voor het eerst een gezamenlijke arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk werkers in NGK en GKv. Het Steunpunt Kerkenwerk onderhandelt hierover met Luceo, de vereniging van kerkelijk werkers. De NGA heeft met het SKW samengewerkt bij het opstellen van de regeling.

Meer hierover op de pagina “kerkelijk werker”.