Kerkrecht

Het deputaatschap Kerkrecht geeft advies omtrent kerkrechtelijke vraagstukken met een algemeen karakter. Ook neemt het deputaatschap signalen in ontvangst van knelpunten in de toepassing van de kerkorde. Verder is zij verantwoordelijk voor de publicatie van het geldende kerkrecht. Het deputaatschap heeft niet als taak te adviseren bij vragen die verbonden zijn aan een kerkelijk geschil, maar kan vragenstellers wel verwijzen naar de juiste personen of instanties.

Contact
Contactpersoon: dhr. W. Geelhoed
E-mail: kerkrecht@gkv.nl

De synode benoemde de volgende deputaten:
Mr. J.P.A. Boersma (voorz.), ds. M.E. Buitenhuis en mr. dr. W. Geelhoed

Opdracht synode Goes 2020
De Generale Synode van Goes heeft het deputaatschap Kerkrecht de volgende opdracht gegeven:

a. de door de laatste generale synode genomen besluiten waar nodig te integreren in de generale regelingen van de GKv;
b. als adres te fungeren voor het melden van eventuele knelpunten bij de toepassing van de kerkorde van de GKv in de praktijk;
c. de kerken desgevraagd te dienen met voorlichting over de kerkorde van de GKv;
d. de generale synode desgewenst te dienen met adviezen op het gebied van kerkrecht en kerkorde;
e. de verantwoordelijkheid te dragen voor de publicatie en het (inhoudelijk) beheer van de kerkorde van de GKv, alsmede van de bijbehorende generale regelingen en besluiten én de modellen en handreikingen op de website van de kerken, www.gkv.nl;
f. met betrekking tot kerkrechtelijke deskundigheidsbevordering:
1. zorg te dragen voor handhaving en overdracht van de vereiste kerkrechtelijke kennis binnen het deputaatschap en de kring van actieve kerkrechtelijke deskundigen;
2. bij te dragen aan initiatieven om samen met de TU of andere instanties of personen de kerkrechtelijke kennis en toepassing daarvan in de kerken te vergroten;
g. met betrekking tot multidisciplinaire bezinning:
1. in te gaan op verzoeken om kerkrechtelijke inbreng van de kant van deputaatschappen en kerkelijke instanties;
2. deel te nemen aan multidisciplinair overleg over predikantszaken en de praktijk van het kerkelijk leven in de gemeenten;
h. met betrekking tot kerkrechtelijke advisering:
1. kerkrechtelijke vragen met een in hoofdzaak informatief en generiek karakter die van de kant van kerken, kerkelijke vergaderingen, kerkelijke functionarissen en instanties en kerkleden  binnenkomen te beantwoorden dan wel deze door te geleiden naar de daarvoor beschikbare instanties en/of deskundigen;
2. bij kerkrechtelijke vragen die op enige wijze verbonden zijn aan een kerkelijk geschil de vragenstellers door te verwijzen naar de daarvoor bestaande kerkelijke instanties en professionele  adviseurs;
3. met het oog op de eenwording van NKG en GKv waar dat nodig en/of opportuun is, overleg en afstemming te zoeken met de commissie kerkrecht en beroepszaken van de NGK.

Klik hier voor de kerkorde, generale regelingen, modellen, handreikingen etc.
De tekst van de kerkorde en van de aanverwante regelingen zoals die op deze website wordt gepubliceerd is de enige die rechtsgeldig is.

Beleidsrapporten Synode Goes 2020

Materiaal Synode Meppel 2017

Materiaal Synode Ede 2014

De website www.kerkrecht.nl biedt toegang tot oudere acta en tot verschillende (historische) kerkordes. Daarnaast bevat deze website veel verwijzingen naar kerkrechtelijke literatuur.