Commissie contact en eenheid

Met ingang van 2021 is het Deputaatschap Kerkelijke Eenheid van de GKv samengegaan de Commissie Contact en Samenspreking met andere kerken (sectie binnenland) van de NGK. Samen vormen ze nu de Commissie Contact en Eenheid (CCE). Dat dit deputaatschap en deze commissie nu samen één commissie vormen, past bij het proces van eenwording van beide kerken.

Alle informatie over het herenigingsproces van GKv en NGK  is te vinden op www.onderwegnaar1kerk.nl.

Oecumenische contacten
De commissie onderhoudt de oecumenische contacten met Nederlandse kerken, onder andere met de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) en de Protestantse Kerk Nederland (PKN), op verschillende niveaus. Met de CGK is er al vele jaren een band. In de loop van de tijd heeft dat erin geresulteerd dat er op heel veel plaatsen hecht wordt samengewerkt. Met de vGKN is er door zowel de NGK als de GKv een oecumenisch akkoord gesloten dat vergaande samenwerking faciliteert. Ook met de PKN is er overleg, en de commissie werkt mee in de Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden binnen de PKN.

Kortom, de commissie stimuleert en ondersteunt stappen die worden gezet richting kerkelijke eenheid en adviseert op verzoek ook plaatselijke kerken in dit proces.

DOE en oecumenische platforms
In DOE (Deputaten-Overleg Eenheid) overleggen de commissie en CGK Deputaten Eenheid over de praktijk en regelgeving in situaties van kerkelijke samenwerking. DOE fungeert als een vraagbaak voor samenwerkings- en samenwerkende gemeenten (zie ook http://kerkelijkeenheid.nl/).

Verder vertegenwoordigt de commissie de NGK en GKv binnen oecumenische platforms, zoals de Raad van Kerken, het Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte en de Nationale Synode.

Samenstelling van de commissie
Vanuit de GKv: mw. H.J. Louwerse-Lode, Gameren (voorzitter); J.H. Kuiper, Apeldoorn (1e secretaris); M.E.T. Bosscha, Zwolle; ds. G. Bruinsma, Sneek; ds. J.R. Cramer, Heerde (secundus); mw. H.M. Hamelink, Middelburg; ds. J.F. Harmanny, Hoek; mw. A.M.M. Luth, Leiden; ds. A.J. Minnema, Balkbrug; F.H. Tijssen, Barneveld; ds. L.M. van der Veen, Waddinxveen; ds. R.J. Vreugdenhil, Capelle aan den IJssel.

Vanuit de NGK: S. Huizinga, Arnhem (voorzitter); dr. C.T. de Groot, Nunspeet (waarnemend voorzitter); H. Algra, Delft (2e secretaris); J.E. van Dijk, Voorschoten; ds. H.J. van Helden, Amsterdam; P.M.A. van Oord, Almere; ds. D.H.T. Postuma, Arnhem; mw. H. van de Streek, Utrecht.

Contact
Postadres: Soerenseweg 125-15, 7313 EK, Apeldoorn
E-mailadres: eenheid@ngk-gkv.nl
Contactpersoon: Jan Kuiper, T 06 204 26629


Beleidsrapport Synode Goes 2020

Besluiten Synode Goes 2020

Materiaal Synode Meppel 2017

Materiaal Synode Ede 2014

Overige Publicaties

Openstellen kansel geeft mooie samenwerkingen tussen GKv/NGK en PKN

Op 31 oktober 2020 namen de Generale Synode van de GKv en de Landelijke Vergadering van de NGK gezamenlijk het besluit dat een kerkenraad predikanten uit de PKN mag uitnodigen om voor te gaan in de eredienst. Andersom mogen GKv- en NGK-predikanten ook op verzoek voorgaan in een gemeente die behoort tot de PKN. (De Landelijke Vergadering van Nunspeet besloot in het voorjaar van 2017 al om over te gaan tot het uitnodigen van predikanten uit andere kerk(verband)en.) Hoe krijgt dit besluit een jaar na dato vorm in de praktijk?

Klik op de link om het hele artikel te lezen: Kanselruil met de PKN – november 2021

Een nadere kennismaking met de vGKN – maart 2019

Barend Kamphuis over de Verklaring van Verbondenheid – december 2018

Barend Kamphuis en Tiemen Dijkema over de Nationale Synode – november 2018