Interkerkelijke commissie geschilbehandeling

De ICG is een interkerkelijke commissie van twee gereformeerde kerken; de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlandse Gereformeerde Kerken. De leden van de ICG zijn benoemd door/namens de Generale Synode of de Landelijke Vergadering.

Download hier het reglement van de commissie. Klik hier voor het Jaarverslag 2023.

De vertegenwoordigers in deze commissie zijn: Arco Schenkel, Lien Schilthuis, ds. Arie van Vugt, Jacquelien Siebenga-Moggré, Alex Boshuizen, Adrie van der Heijden, Arjan Dorst. Secretaris is ds. A. (Alex) Boshuizen; contactgegevens staan hieronder.

De achterliggende gedachte van één interkerkelijke commissie is, dat bij samenwerking bij behandeling van geschillen, de onafhankelijkheid en deskundigheid beter gewaarborgd is dan bij een geschilcommissie met alleen maar leden van het eigen kerkgenootschap.

De ICG is er voor de behandeling van een geschil, of dreiging daarvan, tussen leden van de gemeente en kerkenraad of predikant, of tussen predikant en kerkenraad. De taak van de ICG is opgenomen in het reglement, dat door de betrokken kerkverbanden vastgesteld is. Kortgezegd probeert de ICG de vrede te herstellen door met partijen te spreken en het onderling gesprek te bevorderen, waarbij het doel is om te zien of een oplossing bereikt kan worden (opgemerkt moet worden dat de ICG geen arbitrage-commissie is). De ICG maakt een eindrapport waarin advies wordt gegeven.

Als een geschil wordt aangemeld, wordt vooraf beoordeeld of het past in de taakstelling van de ICG. Als dit het geval is, dan wordt een behandelcommissie ingesteld, die bestaat uit twee of drie personen uit de verschillende kerkgenootschappen waarvan minstens één uit het betreffende kerkverband. De behandelcommissie bepaalt haar werkwijze met het reglement als basis.

Als er een geschil dreigt of aan de orde is, kan contact worden opgenomen met de secretaris van de ICG. Dat kan ook als er vragen zijn of er behoefte is om af te stemmen of de situatie die aan de orde is behandeld kan worden door de ICG. De gegevens van de secretaris zijn:

Drs. A. (Alex) Boshuizen (1958)
Klaprooshof 6, 2215 DM Voorhout
Tel.: 06 – 14497549

Mail: icg@ngk.nl

Mocht u hem niet kunnen bereiken, dan kunt u zich wenden tot ds. Arie van Vugt, te bereiken via mobiel nummer 06-30493094 of a.vanvugt@solconmail.nl.


Besluiten Synode Deventer 2023 over Interkerkelijke commissie geschilbehandeling

Materiaal:
het rapport-deel van de regiegroep, in afstemming met commissie kerkelijke adviezen, met betrekking tot de interkerkelijke commissie geschilbehandeling (ICG) met daarin het constituerend document van het Overleg Geschilbehandeling (OG).

Besluit:
in te stemmen met het gezamenlijke besluit van de commissie kerkelijke adviezen en het deputaatschap kerkorde en kerkrecht van de CGK tot de vorming van het Overleg Geschilbehandeling, volgens het daartoe opgestelde constituerend document (Zie bijlage hieronder).

Gronden:

 1. Het werk van de interkerkelijke commissie geschilbehandeling kan een waardevolle bijdrage zijn aan herstel van vrede in vastgelopen of vastlopende situaties in de kerken.
 2. Voor de voortgang van het werk van de ICG is een heldere kerkelijke inbedding gewenst, waarbij de onafhankelijkheid van de commissie gewaarborgd blijft.
 3. Het interkerkelijk karakter van de ICG vraagt om een andere organisatievorm dan directe aansturing door de synode of één van haar deputaatschappen.
 4. De gekozen organisatievorm van een overlegorgaan onder verantwoordelijkheid van een deputaatschap en een commissie vanuit beide kerkverbanden biedt voldoende waarborg voor een goede kerkelijke inbedding van de ICG in beide betrokken kerkverbanden.

Bijlage: Constituerend document OG 

 1. Termen 

OG                         Overleg Geschilbehandeling, overleg tussen afgevaardigden van CKA en KO&KR over Geschilbehandeling binnen de kerken
CKA                      Commissie kerkelijke adviezen van de Nederlandse Gereformeerde Kerken
Ko&Kr                  Deputaten Kerkorde en Kerkrecht van de Christelijke Gereformeerde Kerken
ICG                        Interkerkelijke Commissie Geschilbehandeling
MediatorPool      lijst met beschikbare mediators, vermeld op de website van Steunpunt `Kerkenwerk’

 1. Samenstelling
  Het OG wordt gevormd door twee maal twee daartoe gemandateerde leden van CKA en KO&KR.
 1. Aansturing
  OG kiest uit haar midden een voorzitter en secretaris.
 1. Doelstelling
  a. Het primaire doel van het OG is het borgen van goed overleg over geschilbehandeling als route naar herstel van vrede in de kerk (naast de route van de kerkelijke rechtspraak).
  b. Het OG vormt de schakel tussen de ICG en de beide kerkverbanden: via het OG heeft de ICG een kerkelijke inbedding en blijft ze tegelijk onafhankelijk in haar functioneren. Het OG is op geen enkele wijze betrokken bij de inhoudelijke behandeling van geschillen.
  c. Het OG is namens de beide kerkverbanden verantwoordelijk voor de MediatorPool.
 1. Werkwijze m.b.t. ICG
  a. Het OG vergadert zo vaak als nodig, steeds gezamenlijk met twee vertegenwoordigers van de ICG.
  b. Minimaal één keer per synodecyclus vergadert de voltallige ICG met het OG.
  c. Benoemingen worden zoveel mogelijk gedaan op voordracht  van of in overleg met de ICG.
  d. Het OG overlegt met de ICG of er behoefte is aan nieuwe regelgeving, of wijziging van de bestaande, op het gebied van geschilbehandeling en doet daartoe zo nodig voorstellen aan de (generale) synodes.
 1. Werkwijze m.b.t. de MediatorPool
  a. Minimaal één keer per synodecyclus  heeft het OG contact met elk van de mediators die vermeld staan in de MediatorPool en met de klachtencommissie mediation.
  b. Het OG onderhoudt contact met het Steunpunt Kerkenwerk m.b.t. de MediatorPool en de informatie op de website.
 1. Bevoegdheden
  Het OG is bevoegd om namens de beide kerkverbanden
  a. leden van de ICG te benoemen;
  b. wijzigingen in het reglement van de ICG en van de MedatiorPool vast te stellen;
  c. mediators toe te voegen aan of te verwijderen uit de MediatorPool;
  d. leden van de klachtencommissie mediation te benoemen.
 2. Rapportage
  Het OG stelt in overleg met de ICG een rapport samen dat, via de rapportage CKA en KO&KR, aangeboden wordt aan de beide (generale) synodes.
  Door middel van dit verslag geeft de ICG inzage in het aantal door haar behandelde geschillen, de aard van de geschillen, de globale wijze van behandeling van de geschillen en het aantal bereikte oplossingen.
  Wijzigingen in het reglement van de ICG worden integraal vermeld.
 1. Kosten
  Persoonsgebonden kosten worden gedeclareerd bij het eigen kerkverband.
  Gezamenlijke kosten worden evenredig verdeeld over de twee kerkverbanden.
 1. Wijziging
  Dit document draagt een voorlopig karakter. Het OG kan het naderhand aanpassen, in overleg met de ICG en met instemming van CKA en KO&KR.