Homoseksualiteit in de kerk

Het studiedeputaatschap homoseksualiteit in de kerk is door de generale synode van Meppel (2017) ingesteld naar aanleiding van een vraag (quaestio) van de classis Hardenberg. Deze vraag luidde:

“De Bijbel lijkt de homoseksueel die de Heer oprecht liefheeft en in liefde en trouw wil leven niet te kennen. Wij weten tegenwoordig dat hij/zij wel bestaat. Daarom luidt de quaestio die de classis aan de synode voorlegt: is er ruimte voor een volwaardige plaats, in volle rechten en plichten, voor deze broeder en zuster in de gemeente van Christus?”

De synode van Meppel besloot een studiedeputaatschap in te stellen en daarbij vanwege het belang van de eensgezindheid nadrukkelijk ook de NGK en CGK en de bezinning in deze kerken op dit punt in de afgelopen jaren te betrekken. Met het oog daarop zijn ook deputaten vanuit NGK en CGK gezocht. De deelnemers vanuit deze kerken worden volledig betrokken in de bezinning binnen het deputaatschap. De rapportage is voor verantwoordelijkheid van de GKv-deputaten, maar de inhoud wordt waar mogelijk mede gedragen door de deelnemers vanuit de NGK en de CGK. Mede door vertraging in het benoemingsproces bleek het niet mogelijk de studieopdracht tijdig af te ronden en de resultaten aan de synode van Goes aan te bieden

De synode van Goes (2020) besloot om de opdracht te continueren, in iets gewijzigde vorm. De taak van het deputaatschap is nu als volgt geformuleerd:

  1. geef een Schriftuurlijk onderbouwde visie op de bestaande seksuele diversiteit.
  2. geef een Schriftuurlijk onderbouwde waardering van mogelijke seksuele relaties.
  3. beschrijf hoe de christelijke gemeente veiligheid kan bieden aan mannen en vrouwen die niet in staat zijn om de weg te volgen die Genesis 2: 24 wijst.
  4. beschrijf hoe de christelijke gemeente ondersteuning kan bieden aan wie op grond van teksten als Matteüs 19: 12 en 1 Korintiërs 7: 37 kiezen voor een celibataire levensstijl.
  5. beschrijf hoe een kerkenraad kan handelen in het geval gemeenteleden een seksuele relatie aangaan die naar het oordeel van de kerkenraad niet overeenstemt met de Schriftuurlijke norm.
  6. betrek bij de bezinning de besluiten die eerder zijn genomen en de uitspraken die eerder zijn gedaan door generale synodes van de GKv, de landelijke vergaderingen van de NGK, de generale synodes van de CGK en verwante kerken in het buitenland.geef antwoord op de vraag wat de gemeente van Christus te bieden heeft aan lesbische zusters en homofiele broeders in haar midden.

Download hier het volledige document Besluit Synode van Goes (inclusief gewijzigde opdracht)

Contact
Henk Schaafsma, (shidk@henkschaafsma.nl)

Samenstelling van het deputaatschap
GKv: H.R. Schaafsma(Kampen, voorzitter), M. van Loon (Wezep), W.H. Rose (Kampen), E.M. Tempelaar-van den Geest (Bunschoten)
NGK: J. Mudde (Haarlem), W. Bijleveld (Houten)
CGK-adviseurs: C. Steenhart-van Twillert (Bunschoten), M. den Heijer (Bennekom)