Commissie geestelijke verzorging

De commissie geestelijke verzorging ondersteunt en begeleidt predikanten met een bijzondere opdracht voor geestelijke verzorging en eventueel andere werkers die van de kerken een zending voor professionele geestelijke verzorging hebben ontvangen.

Contact
Eduard de Braak, secretaris
CGV@ngk-gkv.nl

 

Regelingen krijgsmachtpredikant

Beleidsrapport Synode Goes 2020

Besluiten Synode Goes 2020

Opdracht Synode Goes 2020

Samen met de Landelijke Vergadering heeft de Generale Synode Goes (2020) een commissie geestelijke verzorging ingesteld met als opdracht:
a. predikanten met een bijzondere opdracht voor geestelijke verzorging en eventueel andere werkers die van de kerken een zending voor professionele geestelijke verzorging hebben ontvangen, te ondersteunen en te begeleiden;
b. de kerken te vertegenwoordigen in de verschillende overleggremia en beleidsorganen betreffende geestelijke verzorging, met name in die commissies van het interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO) die zaken m.b.t geestelijke verzorging behartigen;
c. de kerken te stimuleren om de ervaring en expertise van de geestelijke verzorgers in het kerkelijk leven te betrekken;
d. beleidsvoorstellen te doen en de kerken te adviseren inzake geestelijke verzorging;
e. waar mogelijk de samenwerking met de christelijke gereformeerde deputaten (deputaten Militairen en deputaten Pastoraat in de Gezondheidszorg) te continueren en te verbreden.

Materiaal Synode Meppel 2017

Materiaal Synode Ede 2014