Oude informatie over het vroegere deputaatschap F&B

Het deputaatschap financiën en beheer reguleert en beheert de financiën van de generale synode en de deputaatschappen. Het bewaken van het niveau van de landelijke quota is daarvoor een belangrijk aspect. Andere belangrijke taken zijn het stroomlijnen van de arbeidsvoorwaarden van personeel in dienst van deputaatschappen en het beheersen van financiële, personele en fiscale risico’s.

Let op: je bent om een of andere reden terechtgekomen op de oude commissiepagina van het deputaatschap financiën en beheer. Ga voor de meest recente informatie naar deze pagina.

 

Contact
E-mailadres: financien@ngk-gkv.nl
Contactpersoon: Jan Willem Janssens (secretaris)

Generale quaestor: H. Rompelman, Amersfoort, e-mail: quaestor@gkv.nl

De synode benoemde de volgende deputaten:
R. de Graaf, Groot-Ammers (voorzitter), H. Rompelman (quaestor), J.W. Janssens (secretaris), Odijk, R. Postma, Amersfoort, R. van Tatenhove, Berkel en Rodenrijs, N. Versteeg, Beemte Broekland.

Opdracht/besluiten van de Generale Synode Goes 2020
Besluiten financiën en beheer 28 november 2020
Materiaal:
1. rapport van deputaten financiën en beheer (27-11-2019); klik hier.
2. rapport van de Commissie Financiën van de Generale Synode Goes 2019 (18-11-2020).

Besluit 1:
toe te voegen aan de ‘Instructie deputaten financiën en beheer’ (bijlage 7-3):
Artikel 17 Het deputaatschap F&B vertegenwoordigt de gezamenlijke Gereformeerde Kerken in Nederland bij de Kamer van Koophandel.

Besluit 2:
toe te voegen aan de ‘Instructie voor de quaestor van de Gereformeerde Kerken in Nederland’ (bijlage 7-4):
Artikel 12 Als vervanger van de quaestor wordt aangewezen de penningmeester van het deputaatschap financiën en beheer.

Besluit 3:
de tekst van artikel 1 van de ‘Instructie deputaten financiën en beheer’ als volgt in te korten:
Artikel 1 Het samen met de quaestor innen van het door de synode, op voorstel van deputaten financiën en beheer, vastgestelde quotum.

Besluit 4:
toe te voegen aan de ‘Instructie deputaten financiën en beheer’:
Artikel 4 Indien naar de mening van deputaten financiën en beheer een kerk, om welke reden dan ook, niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen voldoet, en nadat met desbetreffende kerk overleg heeft plaatsgevonden kunnen deputaten financiën en beheer contact opnemen met de classis waarin de desbetreffende kerk gevestigd is, teneinde in goed overleg tot een oplossing van dat probleem te komen, zodanig dat het betreffende quotum alsnog betaald wordt.

Besluit 5:
deputaten financiën en beheer en de quaestor decharge te verlenen en het door hen gevoerde beleid goed te keuren.

Besluit 6:
opnieuw deputaten financiën en beheer te benoemen en hun op te dragen hun werkzaamheden te verrichten overeenkomstig de Huishoudelijke Regeling voor de Generale Synode, ‘Instructie deputaten financiën en beheer’.

Besluit 7: deputaten financiën en beheer op te dragen tijdig voor de formele hereniging van de kerkverbanden van GKv en NGK de volledige integratie voor te bereiden van de beide financiële systemen en administraties met alle daarbij behorende aspecten, waaronder voorstellen inzake de bestaande reserves

Begrotingen deputaatschappen
De Generale Synode van Goes 2021 heeft de begrotingen van alle deputaatschappen voor de jaren 2021 t/m 2023 vastgesteld.

Quotum 2021 t/m 2023
Op basis van deze begrotingen is het quotum voor de jaren 2021-2023 bepaald op € 30 per belijdend lid en € 15 per dooplid.

 

Aantal leden per 1 okt. 2021, voor quotum 2022
Quotum/lid
Belijdende leden*70.79830
Doopleden*37.98115
Totaal aantal leden*108.779
*Deze aantallen zullen worden bijgewerkt op basis van de definitieve ledenaantallen.

Overzicht quota
Ten slotte volgt hieronder nog een historisch overzicht van de quota:

JaarPer zielPer belijdend lidPer dooplid
2010€ 36,93
2011€ 33,96
2012€ 32,84
2013€ 32,84
2014€ 31,50
2015€ 29,17
2016€ 26,25
2017 1)€ 25,91€ 31,33€ 15,67
2018€ 24,84€ 30,00€ 15,00
2019€ 30,00€ 15,00
2020

2021

2022

€ 30,00€ 15,00
1) Vóór 2017 zijn ter vergelijking de bedragen volgens de nieuwe systematiek toegevoegd.

Beleidsrapporten Synode Goes 2020