Evangelie & moslims

Deputaten evangelie & moslims bouwen aan respectvolle relaties met moslims waarbij in woorden en daden zichtbaar wordt dat Jezus Christus het waard is om geëerd en gediend te worden als redder en Heer. Het deputaatschap ondersteunt christelijke gemeenten in ons land om gelovigen uit de wereld van de islam van harte welkom te heten, om samen de rijkdom van het evangelie van Jezus Christus te leren kennen en daaruit leven.

Contact
Website: www.evangelie-moslims.nl

Namens de GKv zijn benoemd in het bestuur: ds. P. Waterval (samenroeper) en G. Roorda, secundus is A.A. Kramer. Voor een tweede secundis is er een vacature.
Namens de NGK is Th. Snijder in het bestuur benoemd, en zijn er nog vacatures voor een primus en twee secundi.

Beleidsrapport Synode Goes 2020

Besluiten Synode Goes 2020
(zie ook hieronder: Opdracht Synode Goes)

Materiaal Synode Meppel 2017

Materiaal Synode Ede 2014

Opdracht Synode Goes 2020

Besluit 2:
a. samen met de NGK te blijven participeren in de stichting Evangelie & Moslims en daartoe, net als de NGK, twee belijdende leden te benoemen met hun secundi, die namens de kerken zitting hebben in het bestuur van Evangelie & Moslims;
b. deze afgevaardigden op te dragen hun werkzaamheden op dezelfde wijze als in het verleden voort te zetten, in goede samenwerking met het Praktijkcentrum.

Besluit 3:
a. de bijdrage voor Evangelie & Moslims voor de jaren 2021-23 vast te stellen zoals vermeld op het budgetoverzicht in bijlage 7-1 van deze acta en hetzelfde jaarbedrag voor 2024;
b. de kerken via deputaten financiën en beheer te verzoeken dit bedrag bijeen te brengen door middel van een jaarlijkse collecte, waarvan de opbrengst aan Evangelie & Moslims afgedragen zal worden, ook indien de opbrengst het genoemde bedrag overtreft; indien de opbrengst van de collecten beneden het vastgestelde bedrag blijft, het resterende alsnog uit de algemene kas van de generale synode aan te vullen, waarbij, gerekend over de periode tot aan de volgende synode, eventuele tekorten en overschotten met elkaar verrekend zullen worden;
c. Evangelie & Moslims te verzoeken, het meerdere bedrag dat na afloop van een synode-periode ontvangen wordt, in goed overleg met commissie Evangelie & Moslims te besteden.