Eredienst (liturgie en kerkmuziek)

Het hart van het kerk-zijn ligt bij de zondagse kerkdiensten. Plaatselijk is de kerkenraad verantwoordelijk voor die diensten. Landelijk zet de generale synode lijnen uit, aan de hand van gezamenlijke afspraken en voorzieningen zoals het Gereformeerd Kerkboek, en verder door adviezen, informatie en stimulansen voor bezinning. De synode heeft voor dit alles het deputaatschap Eredienst benoemd. Het deputaatschap liturgie en eredienst is inmiddels samengegaan met de NGK-commissie Interkerkelijk Stichting voor het kerklied.

 

Contact
E-mailadres: eredienst@ngk.nl
Contactpersoon: Jeroen Sytsma (voorzitter) jeroensytsma@versatel.nl, T. (038) 750 35 49 of Jorrit Woudt (secretaris) eredienst@ngk.nl.

De gezamenlijke synode/landelijke vergadering benoemde op 28 november 2020 de volgende leden:

ds. L.J. Blijdorp (Enschede), ds. M.O. ten Brink (Bijbelvertaling) (’t Harde ),  ds. G. Nederveen (Dalfsen), mw. J. Steen-Sennema (Barendrecht). ds. E.J. Sytsma (Zwolle), voorzitter, ds. R.C. Vervoorn (Bijbelvertaling) (Heerde), ds. J. Weij (Rijsenhout, ds. A.A.M. Wilschut (Berkel en Rodenrijs),  J. Woudt, secretaris (Enschede).

Steunpunt Liturgie
Contactpersoon: Anje de Heer
038 4471710 | 06 15176623 (do-vrij tijdens kantooruren)
E-mailadres: liturgie@ngk.nl
www.steunpuntliturgie.nl

Beleidsrapport Synode Goes (2020)

Besluiten Synode Goes (2020)

Materiaal Synode Meppel 2017

Materiaal Synode Ede 2014

Overige teksten e.a.
Handreiking voor opwekkingsliederen
Handreiking Psalmen voor Nu
Handreiking Liedboek

Bijbelvertaling
Tot 2015 bestond er een apart deputaatschap dat zich bezighield met de Nieuwe Bijbelvertaling en contact onderhield met het Nederlands Bijbelgenootschap. Als u materiaal van dat inmiddels opgeheven deputaatschap zoekt, kunt u het beste contact opnemen met de secretaris van het deputaatschap liturgie en eredienst: eredienst@ngk.nl.

Besluiten Generale Synode Meppel 2017

Besluit 2: de naam van het deputaatschap liturgie en kerkmuziek te veranderen in deputaten eredienst.
Besluit 3: deputaten eredienst de volgende opdracht te geven:

a. te functioneren als adres voor nieuwe kerkliederen, nieuw werk te toetsen -waarbij gelet moet worden op liturgische bruikbaarheid, kwaliteit en bijbelse inhoud- en dit bij gunstige beoordeling onder de aandacht van de kerken te brengen;
b. het initiatief te nemen tot een nieuw lied, in geval van liturgische lacunes of schaarste en aan de komende synode te rapporteren of deze taak een blijvende taak van het deputaatschap kan zijn;
c. in kaart te brengen wat er bestaat aan initiatieven tot nieuwe psalmberijmingen en bewerkingen en de kerken te adviseren over het gebruik ervan; daarbij te kijken naar Psalmen voor Nu, Levensliederen en De Nieuwe Psalmberijming, en te overleggen met ISK;
d. de synode 2020 te dienen met een voorstel over de toekomst van het Steunpunt.

Besluit 4: deputaten opdracht te geven om door middel van het Steunpunt Liturgie:

a. de kerken te voorzien van informatie en advies inzake onderwerpen die de liturgie betreffen en waar mogelijk een zodanige bijdrage te leveren dat de bezinning hierover binnen de kerken wordt gestimuleerd;
b. het gebruik van het Liedboek 2013 in de GKv verder te bevorderen; daartoe a. de informatieavonden over het Liedboek bij de kerken te blijven aanbieden;
c. de introductie van het nieuwe Gereformeerd Kerkboek te begeleiden en daarbij duidelijk te maken dat het GK een ten opzichte van het Liedboek aanvullende identiteitsbundel is;
d. de kerken te adviseren over het gebruik van de juiste beamerpakketten van LB en GK;
e. literatuur en inspirerende verhalen ter beschikking te stellen met betrekking tot muziek en lied in de kerk, van daaruit een handreiking op te stellen die kerken helpt hier stapsgewijs mee aan de slag te gaan en deze handreiking aan te bieden aan de komende generale synode.

Besluit 5: deputaten opdracht te geven om:

a. bij de kerken navraag te doen wat de behoefte is aan materiaal rond de bevestiging van werkers in de kerk anders dan predikanten, ouderlingen en diakenen;
b. bij de kerken materiaal te verzamelen dat voor dit doel in plaatselijke situaties gemaakt is;
c. met behulp van dat materiaal via het Steunpunt Liturgie de kerken te dienen met een handreiking.

Besluit 6: deputaten verder op te dragen:

a. bij bijbelgenootschappen en andere instanties die actief betrokken zijn bij het uitgeven en (doen) vervaardigen van bijbelvertalingen in ons land, zich te presenteren als het adres waaraan men informatie over het onderwerp bijbelvertaling kan toezenden;
b. contact te onderhouden met het Nederlands Bijbelgenootschap over de aangekondigde revisie van de NBV en daarvan rapport uit te brengen.