Diaconale zaken

Het generaal diaconaal deputaatschap (GDD) bestaat uit negen deskundigen op theologisch, financieel en sociaal-maatschappelijk terrein. De hoofdopdracht van het GDD is om de diakenen te ondersteunen bij hun werk en om namens diakenen de contacten te onderhouden met alle gereformeerde zorginstellingen. Het GDD kan voor de uitvoering van deze activiteiten gebruik maken van het diaconaal steunpunt (DS) in Zwolle. Aan het DS is een diaconaal consulent verbonden.

Contact
Secretariaat GDD: Mevr. Klara Verkade
Postadres: Flessenbergerweg 43, 8191 LH Wapenveld
Mailadres: gdd@gkv.nl

Kerkpunt/diaconaat (voorheen diaconaal steunpunt)
Webadres: www.kerkpunt.nl/thema/diaconaat/
Diaconaal consulent: derkjan.poel@kerkpunt.nl

Opdracht Synode Meppel 2017
opnieuw diaconale deputaten te benoemen met de volgende opdracht:
a. het Diaconaal Steunpunt aan te blijven sturen volgens de instructie als vastgesteld door de GS Ede 2014 (Acta, bijlage 5-1);
b. visie en beleid te ontwikkelen rond het diaconaat binnen de kerken en vanuit de kerken naar de samenleving;
c. de samenwerking te continueren met de diaconale deputaten van de CGK en de NGK in het Platform Diaconale Samenwerking;
d. samen met de door de LV van de NGK te benoemen diaconale commissie een gezamenlijk diaconaal deputaatschap (DDZ) te vormen.

Beleidsrapporten Synode Goes 2020

Materiaal Synode Meppel 2017

Materiaal Synode Ede 2014