Commissie van beroep

De commissie van beroep is door de synode aangesteld en treedt op als rechtsprekend college in geschillen tussen predikanten en kerkenraden. Het gaat hierbij om geschillen over rechtspositie (arbeidsvoorwaarden) of over de wijze waarop de predikant zijn ambt invult. Ook treedt de commissie op als beroepsinstelling in geschillen tussen kerkenraden en de vereniging VSE.

Contact
Voorzitter: mr. J.R. Krol
Secretaris (geen lid): mr. dr. H.M.C.W. Mudde-Blom, e-mail: hmuddeblom@gmail.com
Postadres: Commissie van Beroep in Predikantszaken
Kometenstraat 131, 1223 CJ Hilversum
T (035) 6831137

Werkwijze
De procedure van de commissie is vergelijkbaar met een procedure bij de burgerlijke rechter of met procedures voor arbitragecommissies. De procedure begint met een verzoekschrift van de eisende partij. In dat verzoekschrift maakt de eiser duidelijk welk geschil hij heeft en wat hij wil bereiken met de procedure (de eis). Na indiening van een verzoekschrift bepaalt de voorzitter van de commissie wie op de concrete zaak gaat beslissen. Als uitgangspunt geldt dat per geschil drie leden worden aangewezen waarvan één lid dominee is. Daarna volgt een schriftelijke ronde en daarna (veelal) een zitting. De procedure is behoorlijk formeel. De reden daarvan is dat de commissie er naar streeft een uitspraak te doen die ook door de burgerlijke rechter als bindend wordt aanvaard. Daarvoor is nodig dat de wijze van beslissen voldoet aan de eisen van ‘behoorlijke procesvoering’. De synode heeft een regeling vastgesteld waarin is bepaald hoe de commissie haar werkzaamheden moet verrichten. Daarnaast heeft de commissie zelf een protocol opgesteld waarin de procedure nader is uitgewerkt.
Het is ook mogelijk de voorzitter te vragen een spoedvoorziening te treffen. Deze procedure is vergelijkbaar met een ‘kort-gedingprocedure’ bij de burgerlijke rechter.

Download de Generale regeling voor de rechtspraak in predikantszaken.

Overige leden van de commissie
ds. C. van den Berg, Amersfoort
mr. J. Bolt, Assen
mr. C. van der Boom, Vlaardingen
mr. E. Bos, Capelle aan den IJssel
mr. C.H. de Haan, Emmen (plaatsvervangend voorzitter)
mr. J.R. Krol, Nijkerk (voorzitter)
drs. R.H. van Stenis-van Heukelum, Rotterdam
mr. A. Vermeer-Hordijk, Barneveld
ds. E. Woudt, Hardenberg

Vanuit de CGK: ds. H. van Eeken, Delft, e-mail: hvaneeken@cgkdelft.nl.
Vanuit de NGK: vacant

Beleidsrapporten Synode Goes 2020

Materiaal Synode Meppel 2017

Materiaal Synode Ede 2014

Jurisprudentie (uitspraken in eerdere zaken) van de commissie van beroep.