Commissie ondersteuning synode

De LVGS 2022 gaf een nieuwe opdracht aan COS:
Besluit 1:
de naam van de Werkgroep Administratieve Ondersteuning te wijzigen in Commissie Ondersteuning Synode (COS).

Besluit 2:
gezamenlijk met de Landelijke Vergadering/Generale Synode de Commissie Ondersteuning Synode (COS) op te dragen:

 1. de eerste synode van de Nederlandse Gereformeerde Kerken voor te bereiden;
 2. toe te zien op de voortgang en consistentie van de uitvoering van de door de LV en GS genomen
  besluiten door commissies en op de tijdige rapportage door hen;
 3. zorg te dragen voor tijdige en overzichtelijke publicatie van de stukken ten behoeve van
  de afgevaardigden en naar buiten;
 4. zorg te dragen voor de ondersteuning van de synode. Hierbij wordt tenminste voorzien in capaciteit voor:
  1. de algemene administratie;
  2. de verslaglegging, inclusief notulen en acta;
  3. het papieren en digitale archief van de synode over te dragen aan het landelijk archief;
  4. op te treden als werkgever van hiertoe aan te stellen werknemer(s), waarbij voor de
   rechtspositie aansluiting gezocht wordt bij bestaande regelingen binnen de kerken;
  5. zorg te dragen voor de informatievoorziening over werkers binnen de kerken, zowel
   via de websites als de informatieboekjes van de kerken;
  6. het bestaande communicatiebeleid van beide kerkgemeenschappen te integreren;
  7. de commissies te ondersteunen met betrekking tot de communicatie over hun werk;
  8. zorg te dragen voor de websites www.gkv.nl en www.ngk.nl en deze per 1 mei 2023
   te integreren;
  9. zorg te dragen voor de uitgave van publicaties van de NGK en te waken voor inbreuk door derden
   op auteurs- en gebruiksrechten van deze publicaties;
  10. bij het opstellen van de agenda voor de eerstvolgende synode er rekening mee te houden welke
   rapporten om budgetredenen voor 1 januari 2024 moeten worden besproken, dit in overleg
   met de commissie beleidsbegroting (CBB);
  11. van deze werkzaamheden verslag uit te brengen aan de kerken met het oog op de
   volgende synode.

Leden COS: ds. Jan Bert de Rijke (vz), ds. Jaap Boerma, Jacob Halma, ds. Peter Sinia,
Sybren Stelpstra, Ben Vreugdenhil, Lydia Postma-Douma (toegevoegd ambtelijk secretaris)

Contact: cos@ngk.nl
Secretariaat: 06 – 31 68 47 29