Commissie missionaire steunverlening

De landelijke vergadering/generale synode van Zoetermeer heeft een commissie missionaire steunverlening benoemd. Die commissie heeft als opdracht de kerken in beide kerkverbanden te ondersteunen in hun missionaire roeping en de regio’s, classes en kerken zo nodig in financiële zin te ondersteunen.

Introductie
De commissie staat bekend onder de naam Missiefonds.

Adviseur en contactpersoon
Gienke Boersma-Vreugdenhil (Utrecht), T (06) 250 613 27, e-mail: missiefonds@ngk.nl

De commissie bestaat uit de volgende personen:

ds. A.G. Bruijn (Gees), samenroeper, ds. J.A. Francke (Bodegraven), ds. A.S. de Vries (Middelburg), J.C. Oudes (Rijnsburg)
K.H. Klaver (Wapenveld), ds. P. Kleingeld (Oegstgeest), W.M. vd Vooren (Heemstede)

De commissie maakt samen met een aantal andere organisaties deel uit van het Missieloket. Deze organisaties delen het verlangen om lokale kerken te ondersteunen en te stimuleren om Gods bevrijdende boodschap in woord en daden te delen met mensen in hun eigen omgeving of samenleving.

Opdracht
De commissie heeft als opdracht voor de overgangsperiode naar de hereniging van de kerkverbanden:
a. bij hun taakuitoefening de van toepassing zijnde regelingen in de respectievelijke kerkverbanden te hanteren;
b. een nieuwe regeling voor steunbehoevende kerken en eventueel missionaire projecten uit te werken en voor te stellen aan de volgende Landelijke Vergadering en Generale Synode, zodat deze is vast te stellen voor gebruik in het herenigde kerkverband;
c. in gesprek te gaan met het nieuw te vormen toerustingscentrum en Verre Naasten om te onderzoeken hoe de kwaliteit en efficiëntie van de ondersteuningstaak voor missionaire initiatieven geborgd en verder geïntegreerd kan worden.

Zie ook:
Landelijke regeling missionaire steunverlening

Uitvoeringsregeling MissieFonds

Aandachtspunten voor de regio’s

De handreiking missionaire initiatieven geeft inzicht in de criteria die een rol spelen bij de toekenning van steun. Deze handreiking is nog een concept.

Jaarverslag Missiefonds 2021

Beleidsrapport Synode Goes 2020

Besluit Synode van Goes 2020

Materiaal Synode Meppel 2017

Materiaal Synode Ede 2014

Andere producten (zie ook www.missionair.nl)