Commissie liturgische ondersteuning

De commissie liturgische ondersteuning heeft van de synode de opdracht gekregen om de komende jaren onder meer aan de slag te gaan met vernieuwing van liturgieën en formulieren die als kapstok kunnen dienen voor onze erediensten.

Contact: clo@ngk.nl

Leden van de commissie:

(Joan) Brouwers-Oosterbaan
G.J. (Gert-Jan) van Eijk
ds G.J. (Gerard) Nederveen
J.A. (Jan) Oppeneer
J.S. (Jacco) Steen-Sennema
ds R.C. (Richard) Vervoorn
A.A.M. (Arjan) Wilschut

Formulieren die gebruikt worden in de eredienst bij bijzondere gelegenheden (doop, avondmaal, bevestiging ambtsdragers, huwelijksbevestiging en meer) vind je hier.


Besluiten Synode Deventer 2023 over Commissie Liturgische Ondersteuning 

Materiaal: 

Rapport commissie liturgische ondersteuning (CLO) d.d. 22 juni 2023.  

De Synode van de Nederlandse Gereformeerde Kerken Deventer 2023, besluit:  

Besluit 1: 

de commissie liturgische ondersteuning onder dankzegging voor de uitgevoerde werkzaamheden decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.  

Gronden: 

 1. Het onderbrengen van het Steunpunt Liturgie bij Kerkpunt is naar wens verlopen. 
 2. De CLO heeft een goede bijdrage geleverd aan het opstellen van de Landelijke Regeling C8.

Besluit 2: 

de commissie liturgische ondersteuning de volgende nieuwe opdrachten te geven: 

a. het uitwerken van de Landelijke Regeling C8 door in samenwerking met Kerkpunt in onze kerken regelmatig gebruikte en nieuwe formulieren met liturgieën voor de volgende liturgische handelingen te publiceren en onderhouden: 

 1. doop van kinderen; 
 2. de doop op geloofsbelijdenis; 
 3. de viering van het avondmaal; 
 4. de openbare geloofsbelijdenis; 
 5. de bevestiging van een predikant; 
 6. de bevestiging van ouderlingen of diakenen; 
 7. de bevestiging van andere werkers in de kerk; 
 8. de bevestiging van een huwelijk; 
 9. de buitensluiting uit de gemeente; 
 10. de terugkeer na buitensluiting. 

b. beschikbaar te zijn voor de kerken voor informatie en advies (gevraagd en ongevraagd) en als aanspreekpunt en klankbord bij liturgische vragen en ontwikkelingen; dit steeds in overleg met Kerkpunt; 

c. de actieve deelname aan de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) voort te zetten door een bestuurslid voor de ISK uit het midden van de CLO aan te wijzen en door deel te nemen aan de activiteiten die de ISK ontwikkelt op het gebied van het kerklied en liturgie; 

d. bij Bijbelgenootschappen en andere instanties die actief betrokken zijn bij het uitgeven en (doen) vervaardigen van Bijbelvertalingen in ons land, zich te presenteren als het adres waaraan men informatie over het onderwerp Bijbelvertaling kan toezenden. 

 Besluit 3: 

de CLO voor de komende periode van drie jaar voor reis- en vergaderkosten een budget te verlenen van € 3.000.