Commissie kerkelijke onderzoeken

Coördinatie: br. Wieb Boerma, ds. M.J.C. Blok, ds. R. Venderbos email: cko@ngk.nl

De LV/GS Zoetermeer heeft per 1 mei 2023 de commissie kerkelijke onderzoeken (CKO) ingesteld. Klik hier voor het besluit instellen CKO LVGS 2022
Het werkveld heeft betrekking op aspecten van: (klik op de link van het artikelnummer voor de generale regeling)

Hierbij informeren we u graag over:

 1. de rol die de CKO is toevertrouwd in relatie tot de regio’s;
 2. hoe de CKO in voorkomende situaties in te schakelen

Ad 1:
Beroepbaarstelling (B4 KO)

 • de aanvraag van een kandidaat die tot op heden predikant was in een andere kerkgemeenschap en de aanvraag van een voormalig predikant, behoeft een verklaring van de CKO dat er geen belemmeringen zijn;
 • (gedeeltelijke) vrijstelling van het onderzoek voor een voormalig predikant en voor een kandidaat die landelijke preekbevoegdheid heeft, vraagt instemming van de CKO;
 • de regio stelt de datum van het onderzoek vast in overleg met de CKO;
 • het onderzoek wordt uitgevoerd door de CKO, onder verantwoordelijkheid van de regio; afgevaardigden kunnen deelnemen aan het gesprek;
 • het besluit van de regio tot beroepbaarstelling van de kandidaat, vraagt dat de CKO zich daarover positief uitspreekt;
 • in overleg met de CKO kan de regio besluiten het onderzoek (deels) te herhalen.

Predikant met een bijzondere taak (B7 KO)

 • het besluit van de kerkenraad tot zending van de predikant in een bijzondere taak behoeft de goedkeuring van de regio en, indien van toepassing, het oordeel van de CKO dat de bijzondere taak past bij het ambt van predikant;
 • de CKO ziet er op toe dat de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de kerk waaraan de predikant is verbonden en de niet-kerkelijke instelling goed geregeld

Bijzondere preekbevoegdheid (B8 KO)

 • de regio stelt de datum van het onderzoek vast in overleg met de CKO;
 • het onderzoek wordt uitgevoerd door de CKO, onder verantwoordelijkheid van de regio; afgevaardigden kunnen deelnemen aan het gesprek;
 • het besluit van de regio de betrokkene preekbevoegdheid te verlenen, vraagt dat de CKO zich daarover positief uitspreekt;
 • in overleg met de CKO kan de regio besluiten het onderzoek (deels) te herhalen;
 • vrijstelling van het onderzoek voor wie uit het ambt wordt ontheven of het ambt na losmaking beëindigd ziet, behoeft het instemmend oordeel van de CKO.

Losmaking predikant (B12 KO)

 • goedkeuring door de regio vraagt het instemmend oordeel van de CKO, het oordeel van de CKO over de blijvende beroepbaarheid van de predikant, en het instemmend oordeel van de CKO met de financiële regeling;
 • over het verzoek tot verlenging van de vastgestelde termijn voor beroepbaarheid vraagt de regio het instemmend oordeel van de CKO.

Afzetting predikant (B13 KO)

 • goedkeuring door de regio vraagt het instemmend oordeel van de CKO met de financiële

Ad 2:
U kunt de CKO inschakelen door u te richten tot de secretaris via cko@ngk.nl (ds. M.J.C. (Thijs) Blok) Ook voor vragen, opmerkingen en/of onduidelijkheden kunt u daar terecht.

Bijgaand treft u aan:

 1. De besluiten van de LV/GS Zoetermeer 2022-2023 inzake de CKO (bijlage 1)
 2. De regelingen betreffende het werkveld van de CKO (bijlage 2-7)