Commissie kerkelijke adviezen (CKA): adviesloket en kerkrechtvraagbaak

Je bent scriba, je kerkenraad vraagt je om uit te zoeken hoe het werkt met vervroegd emeritaat en je komt er niet uit – ga naar CKA. Je bent predikant, je krijgt signaal dat de nieuwe voorzitter aanstuurt op losmaking en je vraagt je af wat je kunt doen – vraag advies van CKA. Als regioscriba krijg je een aanvraag binnen die minder simpel is dan het leek – stuur het aan CKA.

De CKA is bereikbaar via het mailadres cka@ngk.nl
Algemeen secretaris: ds. Rob Vreugdenhil, 010 7430134 / 06 22122845.

De commissie kerkelijke adviezen wil het adviesloket zijn voor heel veel vragen. Zeker als het gaat om de verhouding van gemeente en predikant of andere werker in de kerk. Maar ook over het functioneren van kerkenraden en regionale vergaderingen, en voor de uitleg en toepassing van de kerkorde en landelijke regelingen. Heb je daar een vraag over, dan kun je voor je de commissie benadert eerst kijken op de pagina met Veelgestelde vragen. (klik op de link)

Dat betekent niet dat deze commissie alles inhoudelijk zelf oppakt.
CKA heeft deels een doorverwijsfunctie. Wij overzien het veld en adviseren waar je op dat moment het beste terecht kunt. Daarvoor houden we contact met andere commissies en instellingen, zoals Steunpunt Kerkenwerk, KerkPunt en CGMV.

De CKA geeft ook de verplichte adviezen in een aantal procedures, zoals bij tijdelijke of blijvende beëindiging van de ambtsdienst van een predikant of andere ambtsdrager (schorsing, afzetting, ontheffing e.d.). In de landelijke regelingen staat wanneer dat advies noodzakelijk is.

Daarnaast is de CKA de commissie op het gebied van kerkrecht, kerkorde en landelijke regelingen. Alle vragen om verduidelijking en toepassing, suggesties voor verbetering of aanvragen voor een voorlichtingsavond over de kerkorde zijn welkom.

In sommige situaties is een spoedprocedure nodig, omdat er vóór de zondag duidelijkheid moet zijn, bijvoorbeeld bij een schorsing. Binnen CKA zijn we daarop ingericht. Een telefoontje naar de algemeen secretaris kan dat proces in gang zetten.
In de meeste situaties volstaat een mail met een duidelijke adviesaanvraag en toelichting (en eventuele stukken). Zo nodig volgt er telefonisch overleg, waarna een adviesgroep van drie CKA-leden een advies opstelt. We streven naar snelle beantwoording. We dringen er wel op aan dat (verplichte) adviezen tijdig worden aangevraagd.

Een advies van CKA is in ieder geval nodig in de volgende situaties:
– een predikant vraagt zelf ontheffing uit het ambt (LR B10 ontheffing predikant)

– een kerkenraad overweegt een predikant op non-actief te zetten om ruimte te scheppen in een gespannen situatie (LR B11 non-actiefstelling)

– een kerkenraad overweegt een predikant te schorsen, om te onderzoeken of afzetting noodzakelijk is; ook bij verlenging van de schorsing is advies vereist (LR B13 schorsing predikant)

– een kerkenraad beraadt zich of een geschorste predikant moet worden afgezet (LR B13 afzetting predikant)

– een kerkenraad overweegt de relatie met een prio (predikant in opleiding) voortijdig te beëindigen (LR B5 predikant in opleiding)

– een kerkenraad heeft het voornemen een predikant emeritaat te verlenen, al dan niet vervroegd (LR B9 emeritaat)

– een kerkenraad overweegt een ouderling of diaken te schorsen, om te onderzoeken of afzetting noodzakelijk is; ook bij verlenging van de schorsing is advies vereist (LR B18 schorsing ouderling of predikant)

– een kerkenraad overweegt een kerkelijk werker te schorsen (LR B20 kerkelijk werker)

– bij een voorgenomen losmaking van een predikant is advies van CKA niet voorgeschreven, maar wordt dit nadrukkelijk wel als mogelijkheid genoemd (LR B12 losmaking predikant)

 

Samenstelling van CKA:
Maarten Verkerk (vz)
sectie predikantszaken: ds. Jan Michiel de Groot (sectie vz), ds. Gerry Bos-Kaptein, Janine van Drieënhuizen-Kok, ds. Albert Feijen, ds. Huibert van Noort, ds. Berdien Wijnalda-Spoelman, Marion Zielhuis
sectie kerkrecht: ds. Albert Veerman (sectie vz), Gerben Dijkman, ds. Kornelis Harmannij, ds. Hans Vel Tromp, ds. Rob Vreugdenhil, Peter de Jonge