Commissie gedragscode

Besluit instellen commissie gedragscode                                                                        11 februari 2023

Materiaal:
voorstel WTK voor landelijke regeling B21, gedragscode.

Besluit:

 1. een commissie gedragscode te benoemen met de volgende opdracht:
  a. ontwerp één of meer gedragscodes voor ambtsdragers en overige werkers in de kerk die als     standaard binnen de kerken bruikbaar zijn bij de toepassing van artikel B21.1 KO;
 2. overleg daartoe met relevante instanties en personen en maak gebruik van bestaande (concept) gedragscodes;
 3. rapporteer aan de Synode van Deventer 2023 over het resultaat of over de voortgang van          het werk.
 4. de kerken aan te bevelen voorlopig gebruik te maken van de bestaande gedragscodes van de huidige NGK of het meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties en de beroepscode van de predikantenvereniging.
 5. de tekst van besluit 2 als ‘Voorlopige landelijke regeling B21 gedragscode’ te vermelden bij artikel B21 in de publicaties van de kerkorde, met de digitale verwijzing naar de genoemde gedragscodes en beroepscode.

Gronden:

 1. Voor de door de werkgroep toekomstige kerkorde voorgestelde gedragscode is te weinig steun. De reacties laten zien dat een verdere doordenking van vorm en inhoud wenselijk is, waarvoor nu de tijd ontbreekt.
 2. De tekst van artikel B21 KO impliceert niet dat er een landelijk aanvaarde gedragscode behoort te zijn; er kan in de kerken gewerkt worden met verschillende gedragscodes.
 3. De kerken dienen elkaar wel door gezamenlijk een gedragscode vast te stellen die kan dienen als de standaard voor kerken die niet een eigen, actuele gedragscode kennen.
 4. De genoemde gedragscodes en beroepscode zijn vooralsnog goed bruikbaar; eenvoudige vindbaarheid is daarbij dienend voor de kerken.

De genoemde gedragscode en beroepscode zijn te raadplegen via:
Gedragscode NGK:
https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/wp-content/uploads/2019/12/Gedragscode-Werkers-in-de-kerk.pdf

Gedragscode Meldpunt Seksueel Misbruik in kerkelijke relaties

https://meldpuntmisbruik.nl/wp-content/uploads/2023/02/Gedragscode-kerkelijk-werkers.docx

Beroepscode predikantenvereniging:
https://www.cgmv.nl/file/download/default/A5699C03471792C6A75F7383E6303B2C/CGMV-predikantenboekje%20def_2e.pdf

Contact: cgc@ngk.nl

Leden in deze commissie: ds. Maarten Boersema, Bart Cusveller, ds. Willem Jagersma, ds Almatine Leene, ds. Kees Smit en adviseur prof. dr. Ad de Bruijne