Commissie financieel beheer

De commissie financieel beheer (CFB) beheert de financiële middelen van het landelijk kerkverband. Zij int de benodigde gelden van de kerken en ziet toe op de besteding ervan, in lijn met de door de synode vastgestelde begrotingen. De CFB stelt daartoe jaarlijks vast welk bedrag per gemeentelid (quotum) van de kerken wordt verwacht. De peildatum hiervoor is steeds 1 oktober van het voorgaande jaar.

Klik hier voor de brief (22-12-23) over quotum 2024 en de landelijke afdrachten.

De CFB adviseert de synode over de begrotingen die bij haar worden ingediend, in samenwerking met de commissie beleidsbegroting (CBB).

Bij aanvang van de synode is op advies van CFB en CBB het financieel kader voor de verdere besluitvorming vastgesteld. Dit financieel kader geeft het totaal van de gevraagde budgetten, inclusief het advies van CFB en CBB hierbij. In deze tabel is dit financieel kader weergegeven. Op basis van dit financieel kader en de verwachte ontwikkeling van de ledentallen is het benodigde quotum berekend. Deze berekening komt uit op een quotum voor de periode 2024-2026 van € 26,50 per belijdend lid en 13,25 per dooplid.

Het kan zijn dat de synode besluiten neemt die afwijken van het financieel kader. CFB zal dan beoordelen of dat effect moet hebben op de hoogte van het quotum. Als dat het geval is dan zal dat worden verrekend in de quota 2025 en 2025. Voor 2024 wordt het quotum van € 26,50 per belijdend lid en € 13,25 per dooplid in rekening gebracht.

Naast het quotum voor het kerkverband zal CFB ook de bijdrage in de arbeidsongeschiktheidsverzekering incasseren. Deze bijdrage is bepaald op € 6 per lid.

Via deze link is informatie over de grootste posten binnen het financieel kader te vinden voor bijvoorbeeld de toelichting op de collecten of voor andere vormen van werving binnen de gemeente.

De CFB houdt toezicht op het financieel handelen van het landelijk kerkverband en de landelijke commissies en informeert de synode jaarlijks over de financiën van het landelijk kerkverband.

Een landelijke commissie heeft in bepaalde gevallen vooraf goedkeuring van de CFB nodig, bijvoorbeeld als zij voorziet dat ze haar begroting gaat overschrijden of als ze langdurige verplichtingen wil aangaan. In alle gevallen kan een landelijke commissie, een kerk of een regio overleggen met de CFB over financiële zaken.

Verder houdt de CFB toezicht op de centrale financiële administratie van het kerkverband.

De precieze taakomschrijving van de CFB is te vinden in de regeling bij artikel E7.

De CFB bestaat momenteel uit de volgende leden: Rudi de Graaf (voorzitter), Jan Willem Janssens (secretaris), Henk Rompelman (penningmeester), Peter Koolstra (2e penningmeester), Gerco van den Broek, Jan Marius Louwerse, Ruurd Postma, René van Tatenhove en Nico Versteeg.

 

De CFB is bereikbaar via het secretariaat: financien@ngk.nl
Lydia Postma-Douma
De penningmeester, Henk Rompelman via penningmeester@ngk.nl