Commissie archief en documentatie

De commissie voor archief en documentatie (CAD) heeft in 2024 van de Synode van Deventer de volgende opdrachten gekregen:

 1. archief- en documentatiemateriaal te verzamelen en te beheren dat van belang is voor de geschiedenis van de Nederlandse Gereformeerde Kerken, met name sinds de Vrijmaking van 1944 en volgende jaren; 
 2. te zorgen dat de afgesloten gedeelten van de archieven van de synode en landelijke commissies worden overgebracht naar het Archief en Documentatie Centrum; 
 3. kennis en onderzoek te bevorderen over de geschiedenis van de Nederlandse Gereformeerde Kerken, met name met betrekking tot in het Archief en Documentatie Centrum en in de kerken aanwezige archieven en documentatie; 
 4. een goede samenwerking met de Theologische Universiteit Utrecht te bevorderen; 
 5. in goed overleg met het College van Bestuur van de Theologische Universiteit een scenario uit te werken dat het Archief en Documentatie Centrum op termijn verhuist naar Utrecht om daar binnen de huisvestingsvoorzieningen van de Theologische Universiteit een plek te krijgen; 
 6. alle maatregelen te nemen die voor de instandhouding van het Archief en Documentatie Centrum nodig zijn, alsmede die werkzaamheden uit te voeren, die voortvloeien uit de aanstelling van de directeur en archivaris van het Archief en Documentatie Centrum en toezicht te houden op hun werkzaamheden; 
 7. scenario’s uitwerken voor de personele bezetting van het Archief en Documentatie Centrum na 2026; 
 8. de kerkenraden, de meerdere vergaderingen en haar commissies, alsmede waar nodig en van belang ook personen en instanties regelmatig te dienen met advies en voorlichting over het beheer van archief- en documentatiemateriaal; 
 9. de kerkelijke vergaderingen te dienen met richtlijnen en instructies voor een goed archiefbeheer; 
 10. de kerken te vertegenwoordigen in samenwerkings- en overlegorganen met betrekking tot kerkelijk archiefbeheer; 
 11. contacten te leggen en activiteiten te ontplooien, die voor het onder 1 t/m 10 genoemde noodzakelijk en nuttig zijn. 

Leden van de commissie zijn: ds. C.Th. Basoski, ds. G. (Geert) van Dijk, mw. W. (Willeke) Koelewijn, J.W. (Wiljan) Puttenstein.

Contact commissie: cad@ngk.nl

Contact Archief- en Documentatiecentrum: info@adckampen.nl