Werkveld

Het hoort tot de taak van de Commissie om de plaatselijke kerken advies te geven in zaken die de relatie tot de overheid betreffen. Voorbeelden daarvan zijn:

Privacy

De waarborging van privacy is een belangrijk onderwerp. De Autoriteit persoonsgegevens kan voor overtreding van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) (per 28 mei 2018 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)) boetes uitdelen. Het is goed zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van kerkleden.

Inschrijving in het Handelsregister

Op grond van de Handelsregisterwet is de landelijke koepel van een kerkgenootschap verplicht tot inschrijving. De gezamenlijke Nederlands Gereformeerde Kerken zijn dus ingeschreven bij de Kamer van Koophandel – onder nummer 30277791 te Utrecht. Onverplicht registreren, bijvoorbeeld door een plaatselijke kerk, is overbodig en het wordt door de Kamer van Koophandel afgeraden. Het brengt overigens ook kosten met zich mee.

In het Handelsregister wordt maar een beperkt aantal gegevens van de kerk genoteerd. Namen, adressen en contactgegevens van natuurlijke personen worden niet opgenomen. Iemands godsdienstige overtuiging is nl. aan te merken als een “gevoelig gegeven” in het kader van de privacywetgeving. Hierdoor wordt uit de inschrijving niet duidelijk wie er binnen een kerk bevoegd is.

Er is één uitzondering op de hoofdregel dat een plaatselijke kerk zich niet inschrijft. Dat is de situatie dat de kerk ook een onderneming drijft, bijvoorbeeld in de vorm van grootschalige exploitatie van een zalencentrum. Die onderneming moet apart worden ingeschreven (en is dat vaak al). De verwachting is dat dat, gerekend over alle kerken in Nederland (dus niet alleen NGK) sporadisch het geval zal zijn. In de Staatscourant is een regeling verschenen over de definiëring van een onderneming. Zie www.kvk.nl, zoekterm “ondernemingsbegrip”.

De WWFT

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (opvolger van o.a. de Wet Identificatie bij Dienstverlening) verplicht instellingen zoals banken om bij zakelijke transacties de identiteit van de cliënt te verifiëren. Daar krijgen dus ook kerken mee te maken als ze een bankrekening willen openen of een hypotheek willen afsluiten.
De instelling kan de manier waarop zij de identiteit van de klant verifieert, afstemmen op de risicogevoeligheid van het type cliënt of de transactie. Bij een rechtspersoon wordt de identiteit meestal geverifieerd aan de hand van een (notariële) oprichtingsakte.
Een kerk is rechtspersoon “naar zijn aard” en heeft dus geen oprichtingsakte. In de uitvoerings-regeling Wwft is daarom een aparte bepaling opgenomen over kerkgenootschappen: lidmaatschap van de Commissie Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) is voldoende. De bank kan dat ter plaatse nagaan via www.cioweb.nl/kerkgenootschap/
Als de bank, bijv. vanwege de aard van de transactie, hier geen genoegen mee neemt kan een aparte verklaring worden opgevraagd bij de secretaris.
Voor identificatie van de kerk is aansluiting bij CIO dus voldoende. Het kan zijn dat de bank vervolgens wil weten of degene die aan het loket staat, de kerk rechtsgeldig vertegenwoordigt. Het kan dus verstandig zijn om naast het eigen identiteitsbewijs ook een benoemingsbesluit (of uittreksel uit het kerkenraadsverslag) mee te nemen.

Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

Of een kerk voor het kerkgebouw een aanslag inzake de WOZ krijgt, met bijbehorende lasten, hangt af van de manier waarop het kerkgebouw gebruikt wordt. Over de wetgeving terzake en de manier waarop daarmee om te gaan, kan de Commissie desgewenst adviseren.

Brandveiligheid gebouwen

De gezamenlijke kerken hebben binnen de Commissie kerkelijke gebouwen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO-K) een circulaire gemaakt voor alle kerkbesturen van parochies en gemeenten. Daarin staan de belangrijkste tips op het gebied van (brand)veiligheid op een rij.

Teruggaaf energiebelasting

Sinds 1-1-2000 kan 50% van de betaalde Ecotax t.b.v. het kerkgebouw worden terug gevraagd. U moet zelf hiertoe het initiatief nemen. Deze regeling is intussen uitgebreid tot overige gebouwen in gebruik door instellingen van maatschappelijke, sociale of culturele aard. Dat betekent, dat naast de kerk ook een verenigingsgebouw in aanmerking komt. Zie de site van de Belastingdienst voor alle details.

Fiscale positie van een predikant

Sinds 2001 kan een predikant kiezen om fiscaal gezien behandeld te worden als pseudo-werknemer of als pseudo-ondernemer. De CCHO heeft zich hier intensief over gebogen en concludeert na informatie van de SEV dat het in de NGK-situatie niet aan te bevelen is om voor opting-in (pseudo-werknemer) te kiezen. Meer informatie bij het secretariaat.