Werkveld

Het hoort tot de taak van de Commissie om de plaatselijke kerken advies te geven in zaken die de relatie tot de overheid betreffen. Voorbeelden daarvan zijn:

ANBI

De NGK zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat ieder die een bedrag schenkt aan een lokale kerk of aan een zelfstandig onderdeel van de koepel NGK, dit als gift mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvanger vrijgesteld van schenkbelasting.

Privacy

De waarborging van privacy is een belangrijk onderwerp. De Autoriteit Persoonsgegevens kan voor overtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) boetes uitdelen. Het is goed zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van kerkleden.

Inschrijving in het Handelsregister

Op grond van de Handelsregisterwet zijn de landelijke koepel van een kerkgenootschap, de plaatselijke kerken en landelijke commissies/instellingen verplicht tot inschrijving. De landelijke koepel van de Nederlands Gereformeerde Kerken is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel – onder nummer 30277791 te Utrecht.

De WWFT

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (opvolger van o.a. de Wet Identificatie bij Dienstverlening) verplicht instellingen zoals banken om bij zakelijke transacties de identiteit van de cliënt te verifiëren. Daar krijgen dus ook kerken mee te maken als ze een bankrekening willen openen of een hypotheek willen afsluiten.

Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

Of een kerk voor het kerkgebouw een aanslag inzake de WOZ krijgt, met bijbehorende lasten, hangt af van de manier waarop het kerkgebouw gebruikt wordt. Over de wetgeving terzake en de manier waarop daarmee om te gaan, kan de Commissie desgewenst adviseren.

Brandveiligheid gebouwen

De gezamenlijke kerken hebben binnen de Commissie kerkelijke gebouwen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO-K) een circulaire gemaakt voor alle kerkbesturen van parochies en gemeenten. Daarin staan de belangrijkste tips op het gebied van (brand)veiligheid op een rij.

Teruggaaf energiebelasting

Sinds 1-1-2000 kan 50% van de betaalde Ecotax t.b.v. het kerkgebouw worden teruggevraagd. U moet zelf hiertoe het initiatief nemen. Deze regeling is intussen uitgebreid tot overige gebouwen in gebruik door instellingen van maatschappelijke, sociale of culturele aard. Dat betekent, dat naast de kerk ook een verenigingsgebouw in aanmerking komt.

Fiscale positie van een predikant

Sinds 2001 kan een predikant kiezen om fiscaal gezien behandeld te worden als pseudo-werknemer of als pseudo-ondernemer. De CCHO heeft zich hier intensief over gebogen en concludeert na informatie van de NGA dat het in de NGK-situatie niet aan te bevelen is om voor opting-in (pseudo-werknemer) te kiezen.


Verder:

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de maandelijks emailnieuwsbrief van NGK en GKv