Betrekkingen buitenlandse kerken

Deputaten betrekkingen buitenlandse kerken (BBK) hebben de opdracht de verschillende relaties met verwante kerken in het buitenland te onderhouden. Het doel van deze relaties en contacten is van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te bouwen aan Christus’ kerk in de wereld, in gehoorzaamheid aan hem die het hoofd is van de kerk. Het gaat hierbij om tientallen kerkgemeenschappen, verspreid over de hele wereld. Vandaar dat ook het deputaatschap omvangrijk is en het werk over verschillende secties is verdeeld.

Contact
Website: www.bbk.gkv.nl
E-mailadres: info@bbk.nl
T (038) 4270470
Postadres: Postbus 499, 8000 AL Zwolle
Bezoekadres: Dr. Spanjaardweg 4a, 8025 BT Zwolle

Eind 2019 is er een interview opgenomen met Simon van der Lugt van BBK en Klaas Harink van Verre Naasten over de toekomst van de contacten tussen de GKv/NGK en buitenlandse kerken. In die film komen ook vertegenwoordigers van buitenlandse kerken aan het woord. Zij waren in januari 2020 uitgenodigd op de synode.

De Generale Synode van Goes heeft twaalf deputaten benoemd. De werkzaamheden zijn onderverdeeld over vier secties, waar deze deputaten deel van uitmaken. Daarnaast is er een samenwerking met de vier leden van de Commissie Contact en Samenspreking, vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk. Ook zij zijn opgenomen in deze secties.

Sectie 1

Deze sectie wordt gevormd door het dagelijks bestuur en behartigt de beleidszaken en de contacten met de ICRC.

Leden van deze sectie:
Ds. H. Venema, voorzitter
Ds. J. Plug, algemeen secretaris
Ir. A.J. Grashuis, penningmeester
Ds. R. IJbema, lid
Ds. M. Rietkerk (CCS), lid

De secties 2, 3 en 4 zijn de landensecties, dat wil zeggen dat zij ieder een aantal landen onder zich hebben waarmee zij de kerkelijke contacten onderhouden.

Sectie 2:
onderhoudt de contacten met Afrika en Spaans/Portugeessprekende landen: Spanje, Portugal en Zuid Amerika

Leden van deze sectie:
Ds. P. Boonstra
Ds. Th.J. Havinga
Ds. J.J.F. Krüger (CCS)
Dhr. A. Pedro
Ds. J. Plug

Sectie 3:
onderhoudt de contacten met Europa en Noord-Amerika en Australië en Nieuw Zeeland

Leden van deze sectie:
Ds. D.S. Dreschler, voorzitter
Ds. L.W. de Graaff, secretaris
Ds. A.P. Feijen
Ds. R. IJbema
Dhr. M. Obbink (CCS)
Ds. M. Rietkerk (CCS)
Drs. H. van de Streek (CCS)

Sectie 4:
onderhoudt de contacten met Azië,

Leden van deze sectie:
Ds. H. Venema, secretaris
Ir. A.J. Grashuis
Ds. A.S. van der Lugt
Dhr. Joh. Veldhuizen

Beleidsrapport Synode Goes 2020

Besluiten Synode Goes 2020

Opdrachten van de Generale Synode Goes 2020

De deputaten betrekkingen buitenlandse kerken hebben van de synode de volgende opdrachten gekregen:
1. deputaten brengen de kerken en kerkleden in Nederland op de hoogte van Christus’ kerkvergaderend werk in het buitenland en roepen hen op (ook in concrete situaties) tot gebed en dankzegging;
2. ze laten buitenlandse kerken en kerkleden meeleven met de Gereformeerde Kerken in Nederland; ze doen hun werk met gebruikmaking van het BBK-bureau en de faciliteiten van “Verre Naasten”;
3. ze voeren overleg met en werken samen met de deputaten Buitenlandse Kerken van de Christelijke Gereformeerde Kerken;
4. ze werken samen met de CCS Buitenland van de Nederlands Gereformeerde Kerken, trekken zoveel mogelijk samen op en stemmen verder af om bij éénwording van de kerken ook als één commissie te kunnen gaan functioneren;
5. ze rapporteren aan de volgende Generale Synode over veranderingen in de relaties met buitenlandse kerken en geven aan wat daarvan de consequenties zijn voor het werk van deputaten;
6. ze zoeken naar mogelijkheden om contact te blijven houden met kerken die de relatie met de GKv hebben verbroken of zo’n besluit nog gaan nemen, en bouwen daarbij op wat ons verbindt;
7. ze overleggen met de kerken die de zusterkerkrelatie hebben opgeschort, en wachten af wat hun nadere besluit is;
8. ze zoeken contact en samenwerking met organisaties die vanuit de GKv zich inzetten voor kerken/gemeenten in het buitenland, te weten Yachad, SSRO en Fundament;
9. ze onderhouden contacten met de Gereformeerde Hogeschool “Viaa” te Zwolle en de Theologische Universiteit in Kampen;
10. ze formuleren nadere voorstellen over participatie in kerkelijke netwerken, in relatie tot het onderhouden van contacten en relaties met afzonderlijke kerken;
11. ze houden zich aan de generale regeling voor het aangaan en onderhouden van relaties met kerken in het buitenland.

Materiaal Synode Meppel 2017

Materiaal Synode Ede 2014

God werkt wereldwijd. Interview met Simon van der Lugt (BBK) en Klaas Harink (Verre Naasten) over veranderingen in relaties met buitenlandse kerken, met beelden van de buitenlanddagen van de Synode van Goes 2020.

Film Buitenlanddagen Synode Meppel 2017