Bestuur KerkPunt

Kerkpunt biedt inspiratie, advies en begeleiding rond geloofs- en gemeenteopbouw en voor werkers in de kerk. Dat doen we vanuit onze missie: het praktisch inspireren en ondersteunen van geloofsgemeenschappen zodat door hen heen het Koninkrijk van God zichtbaar wordt voor elkaar en in de samenleving.

 

Het bestuur van Kerkpunt is verantwoordelijk voor de organisatie. Het dagelijkse bestuur is gedelegeerd aan de directeur, Cors Visser. In de praktijk betekent dit dat het bestuur beleidsplannen, begroting en jaarrekening vaststelt. De bestuursleden sparren met de directeur over ontwikkelingen in kerk en samenleving en welke consequenties dat heeft voor het werk van Kerkpunt in lokale kerken.

 

Meer informatie over het bestuur en de organisatie vind je op

www.kerkpunt.nl/bestuur/ en op www.kerkpunt.nl/over-ons/ 

Contact: kerkpunt@ngk.nl

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

ds A.J. (Albert) Balk, J.W. (Pim) Boven, ds G.A. (Gerbram) Heek, I. (Idske) de Jong, J.G. (Gert) Kers en J.L. (Ruud )Knieriem.

 


Besluiten Synode Deventer 2023 over bestuur Kerkpunt 

De Synode van de Nederlandse Gereformeerde Kerken Deventer 2023, besluit (in verschillende vergadermomenten):  

 Materiaal: 

 1. Rapport bestuur Kerkpunt dd 29-06-23. 
 2. Beleidsplan kerkpunt 2024-2026: Gemeenschappen op trektocht in Gods Wereld 

 Besluit 1: (decharge) 

het bestuur Kerkpunt decharge te verlenen over de periode 2021-2023.   

Grond: 

Het bestuur heeft aan haar taak invulling gegeven zoals vanuit de opdracht vanuit de Landelijke Vergadering /Generale Synode verwacht mocht worden. 

 Besluit 2: (taak) 

het bestuur Kerkpunt opdracht te geven het meerjarenbeleidsplan 2024-2026: ‘Gemeenschappen op trektocht in Gods wereld’ uit te voeren met daarbij aandacht voor de vijf speerpunten: 

 1. basis op orde en helder productaanbod; een diverse gemeenschap; 
 2. een gemeenschap van alle generaties;
 3. gemeenschap met een missie;
 4. leiderschap met visie.

Grond:  

De basis voor het meerjarenplan is gelegen in de evaluatie van het vorige meerjarenbeleidsplan, de ontwikkelingen in de kerken en de samenleving en de vragen vanuit de NGK-kerken. 

Besluit 3: (samenwerking synode) 

dat het bestuur Kerkpunt bij de afsluiting van deze synode bij het moderamen inventariseert of er vanuit de synode punten zijn benoemd die kunnen aansluiten bij de speerpunten welke zijn beoogd voor 2024-2026 of daaraan toegevoegd kunnen worden.   

Grond: 

De Landelijke Vergadering / Generale Synode heeft eerder prioriteiten vastgesteld. Dit geeft richting voor het werk in de kerk. Kerkpunt had als toerustingsorganisatie ook al speerpunten vastgesteld voor de nieuwe periode. Gelukkig was de overlap groot. 

Besluit 4: (budget) 

het bestuur Kerkpunt een budget toe te kennen van € 1.800.000 (€ 600.000 per jaar).  

Grond:  

De vragen vanuit kerken worden alleen maar meer en complexer. Ook personeelskosten stijgen. Door het budget gelijk te houden met de vorige periode, Kerkpunt de opdracht te geven het eigen vermogen in te zetten en door hogere omzet, kan Kerkpunt met een gelijkblijvende bijdrage meer doen.  

Besluit 5:  (Trendrapport)  

het bestuur Kerkpunt opdracht te geven: 

 1. om de volgende synode te dienen met een trendrapport dat duiding geeft aan ontwikkelingen in ons kerkverband en deze ook te spiegelt aan ontwikkelingen in onze samenleving; 
 2. dit trendrapport samen op te stellen met de Theologische Universiteit Utrecht, Verre Naasten en Steunpunt Kerkenwerk;
 3. dit rapport te presenteren op de introductiedagen van de volgende synode. 

Besluit 6: (aanvullend aan budget Kerkpunt)  

voor het trendrapport een totaalbudget van € 10.000 beschikbaar te stellen voor Kerkpunt, Verre Naasten, de Theologische Universiteit Utrecht en Steunpunt Kerkenwerk.  

Materiaal: 

rapport commissie beleidsbegroting (CBB) deel I, d.d. 20 juni 2023. 

De Synode van de Nederlandse Gereformeerde Kerken Deventer 2023 besluit: 

Besluit 1: 

De volgende artikelen in het statuut van Kerkpunt te wijzigen:  

 1. Artikel 1 lid 4 komt als volgt te luiden: 

“Krachtens besluit van de Generale Synode Goes 2020 en de Landelijke Vergadering Zeewolde 2019, bevestigd door de Generale Synode Zoetermeer en de Landelijke Vergadering Zoetermeer op 28 januari 2023 is Kerkpunt als zelfstandig onderdeel van de Nederlandse Gereformeerde Kerken een rechtspersoon op grond van artikel 2:2 van het Burgerlijk Wetboek.” 

 Artikel 1 de leden 5 en 6 komen met deze wijziging te vervallen onder vernummering van de overige leden.  

 1. Artikel 3, nieuw lid 4 

De instelling kan ter realisatie van haar doelstellingen samenwerken met vergelijkbare instellingen van andere kerkverbanden.  

 1. Artikel 13 komt als volgt te luiden: 

“Indien sprake is van een geschil binnen het bestuur aangaande het functioneren van de instelling, wordt dit geschil ter arbitrage voorgelegd aan het moderamen van de laatst bijeengekomen synode, dat vervolgens een bindende beslissing neemt. Een lid van het moderamen dat bij het geschil enige vorm van persoonlijke betrokkenheid heeft, blijft buiten de geschilbehandeling. Ook kan het moderamen een of meer adviseurs aanwijzen om hem ter zake van advies te dienen”.  

Artikel 13 lid 2 komt daardoor te vervallen. 

 Gronden: 

 1. De bestaansgrond van de kerkelijke instelling Kerkpunt is gelegen in een besluit van de Generale Synode/Landelijke Vergadering en niet in het artikel uit de Kerkorde dat de synode een zodanige bevoegdheid geeft. 
 2. Het is goed om expliciet te regelen dat Kerkpunt met vergelijkbare instellingen van andere kerkverbanden kan samenwerken.
 3. Nu er een permanent moderamen is, hoeft er geen aparte commissie van Kerkpunt te worden benoemd voor geschilbehandeling. Het moderamen kan gebruik maken van een of meer adviseurs.