Interkerkelijke commissie geschilbehandeling

Aan de door de synode van Meppel (2017) benoemde deputaten advies en bijstand is op 28 nov. 2020 door de synode van Goes décharge verleend. Het deputaatschap is opgegaan in de Interkerkelijke Commissie Geschillenbehandeling.

INTERKERKELIJKE COMMISSIE GESCHILBEHANDELING (voorheen deputaatschap advies en bijstand) 

De ICG is een interkerkelijke commissie van drie gereformeerde kerken; de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken. De leden van de ICG zijn benoemd door/namens de Generale Synode of de Landelijke Vergadering.

De GKv-vertegenwoordigers in deze commissie zijn: Arco Schenkel (Capelle aan den IJssel), Lien Schilthuis (Eerderwolde) en ds. Arie van Vugt (Eindhoven).

De achterliggende gedachte van één interkerkelijke commissie is, dat bij samenwerking bij behandeling van geschillen, de onafhankelijkheid en deskundigheid beter gewaarborgd is dan bij een geschilcommissie met alleen maar leden van het eigen kerkgenootschap.

De ICG is er voor de behandeling van een geschil, of dreiging daarvan, tussen leden van de gemeente en kerkenraad of predikant, of tussen predikant en kerkenraad. De taak van de ICG is opgenomen in het reglement, dat door de betrokken kerkverbanden vastgesteld is. Kortgezegd probeert de ICG de vrede te herstellen door met partijen te spreken en het onderling gesprek te bevorderen, waarbij het doel is om te zien of een oplossing bereikt kan worden (opgemerkt moet worden dat de ICG geen arbitrage-commissie is). De ICG maakt een eindrapport waarin advies wordt gegeven.

Als een geschil wordt aangemeld, wordt vooraf beoordeeld of het past in de taakstelling van de ICG. Als dit het geval is, dan wordt een behandelcommissie ingesteld, die bestaat uit twee of drie personen uit de verschillende kerkgenootschappen waarvan minstens één uit het betreffende kerkverband. De behandelcommissie bepaalt haar werkwijze met het reglement als basis.

Als er een geschil dreigt of aan de orde is, kan contact worden opgenomen met de secretaris van de ICG. Dat kan ook als er vragen zijn of er behoefte is om af te stemmen of de situatie die aan de orde is behandeld kan worden door de ICG. De gegevens van de secretaris zijn:

G. (Gerrit) de Graaf

E-mailadres: gdegraaf1962@gmail.com

Telefoon: 033 2996142

Mocht u hem niet kunnen bereiken, dan kunt u zich wenden tot ds. Arie van Vugt, te bereiken via tel. nr. 040 – 2927729 of a.vanvugt@solconmail.nl.

Besluit Synode van Goes

Beleidsrapport Synode Goes 2020

Materiaal Synode Meppel 2017

Materiaal Synode Ede 2014