Administratieve ondersteuning

De werkgroep administratieve ondersteuning (WAO) ziet toe op de voortgang van de uitvoering van de door de synode/landelijke vergadering genomen besluiten. Zij overleggen daarvoor ten minste jaarlijks met de verschillende deputaatschappen/commissies. In dat overleg komt ook aan de orde de vraag of en hoe commissieleden zich voor de uitvoering van hun taak hebben verstaan met andere commissies/deputaatschappen.

Contact
Ambtelijk secretaris: L. Postma-Douma
E-mailadres: wao@ngk-gkv.nl
T: 06 3168 4729
Postadres: Weteringkade 166, 3826 AW Amersfoort

 

Post voor de synode mag gestuurd worden naar secretariaat@synode.gkv.nl.

De synode/landelijke vergadering benoemde de volgende werkgroepleden:
ds. Jaap Boerma (Rotterdam), Jacob Halma (Drachten), H. den Oudsten (Voorschoten), Lydia Postma-Douma (secretaris) (Amersfoort), ds. Jan Bert de Rijke (voorzitter/samenroeper) (Krimpen aan den IJssel), Sybren Stelpstra (Brucht), B.P. Vreugdenhil (Breukelen).

Communicatieadviseurs

Heleen Sytsma-van Loo (Eindhoven) en Embert Messelink (Amersfoort) communicatie@ngk-gkv.nl

Synode/landelijke vergadering
De vergaderingen van de synode/landelijke vergadering worden gehouden in conferentiecentrum Mennorode te Elspeet, Apeldoornseweg 185. Alles over de synode van Goes en de landelijke vergadering van Zeewolde (nieuws, agenda, voorlichtingsmateriaal, rapporten) is te vinden op www.lv-gs2020.nl.

Beleidsrapport Synode Goes 2020

Besluiten synode/landelijke vergadering 2020

Opdracht synode/landelijke vergadering

De werkgroep kreeg als opdracht van de synode Goes 2020/landelijke vergadering Zeewolde (2020)
a. de volgende Generale Synode (GS) en Landelijke Vergadering (LV) voor te bereiden;
b. toe te zien op de voortgang en consistentie van de uitvoering van de door de GS en LV genomen besluiten en op de tijdige rapportage door deputaten/commissies. De werkgroep overlegt daartoe ten minste jaarlijks met de verschillende deputaatschappen en commissies;
c. toe te zien op de consistentie van de voor bespreking en besluitvorming aan te leveren stukken en concept besluiten en op de samenhang en mogelijke overlap met andere onderwerpen op de agenda;
d. zorg te dragen voor tijdige en overzichtelijke publicatie van de stukken ten behoeve van de afgevaardigden en naar buiten;
e. zorg te dragen voor de administratieve ondersteuning van de GS/LV. Hierbij wordt tenminste voorzien in capaciteit voor:
1. de algemene administratie,
2. de verslaglegging, inclusief notulen en Acta,
3. het papieren en digitale archief van de GS c.q. LV over te dragen aan het landelijk archief;
f. op te treden als werkgever van hiertoe aan te stellen werknemer(s), waarbij voor de rechtspositie aansluiting gezocht wordt bij bestaande regelingen binnen de kerken;
g. zorg te dragen voor de informatievoorziening over werkers binnen de kerken, zowel via de websites als de informatieboekjes van de kerken;
h. het bestaande communicatiebeleid van beide kerkgemeenschappen separaat uit te voeren en verder te werken aan integratie ervan;
i. de deputaatschappen en commissies te ondersteunen met betrekking tot de communicatie over hun werk;
j. zorg te dragen voor de websites www.gkv.nl en www.ngk.nl en te werken aan de integratie daarvan;
k. zorg te dragen voor de uitgaven van publicaties van de GS en LV en te waken voor inbreuk door derden op auteurs- en gebruiksrechten van deze uitgaven;
l. van deze werkzaamheden verslag uit te brengen aan de kerken met het oog op de volgende GS c.q. LV.

Materiaal Synode Meppel 2017

Materiaal Synode Ede 2014