Commissies

Commissies zijn met een bepaalde taak aan het werk in opdracht van de synode, die als regel eens in de drie jaar zaken behandelt die alle plaatselijke kerken aangaan. Het kan zijn dat een commissie de opdracht heeft om een bepaald onderwerp te bestuderen en daarover advies uit te brengen, het kan ook een praktische of organisatorische opdracht zijn. Commissies rapporteren schriftelijk aan de synode en doen voorstellen voor besluiten.

In de Nederlandse Gereformeerde Kerken zijn de volgende landelijke commissies actief. Bij elke commissie is specifieke informatie te vinden in het snelmenu op deze pagina (rechts op groot scherm, onderaan op klein scherm). Contactgegevens van elke commissie staan ook hieronder, mocht je hen direct willen benaderen.

Zoek je nog informatie over commissies die voorheen in de voormalige NGK en/of GKv actief waren? Klik dan hier.

Advies en ondersteuning plaatselijke kerken
BKP Bestuur KerkPunt, kerkpunt@ngk.nl
CLO Commissie liturgische ondersteuning, clo@ngk.nl
CMS Commissie missionaire steunverlening, missiefonds@ngk.nl
CDP/ Commissie dovenpastoraat/ cdp@ngk.nl
IDP Interkerkelijk dovenpastoraat, secretariaat@doofenkerk.nl

Opleiding en kerkelijke onderzoeken
TUKU TU Kampen|Utrecht, rvt@tukampen.nl
CAD Commissie archief en documentatie, cad@ngk.nl
CKO Commissie kerkelijke onderzoeken, cko@ngk.nl
SHR Studiecommissie homorelaties in de kerk, shidk@ngk.nl

Externe contacten/kerk in de samenleving
CCE Commissie contact en eenheid, eenheid@ngk.nl
DOE DeputatenOverleg Eenheid, doegroep@cgk-ngk.nl
CRB Commissie relaties buitenland, info@crb-ngk.nl
CRO Commissie relatie overheid, cro@ngk.nl
CGV Commissie geestelijke verzorging, cgv@ngk.nl
BEM Bestuur Evangelie en moslims, em@ngk.nl
CVR Commissie verzoening en recht, verzoeningenrecht@ngk.nl

Kerk en recht
CKB College voor het kerkelijk beroep, ckb@ngk.nl
CKA Commissie kerkelijke adviezen, cka@ngk.nl
CSM Commissie seksueel misbruik, seksueelmisbruik@ngk.nl
CICG Interkerkelijke commissie geschilbehandeling, icg@ngk.nl
NGA Commissie Nederlands Gereformeerde instelling arbeidszaken (in ontbinding) w.h.martens@planet.nl
CGC Commissie gedragscode – wordt nog ingesteld

Bestuur (administratie en financiën)
CFB Commissie financieel beheer, financien@ngk.nl
RG Commissie Regiegroep, regiegroep@ngk.nl
COS Commissie ondersteuning synode, cos@ngk.nl
CBB Commissie beleidsbegroting, cbb@ngk.nl
CWS Commissie werkwijze synode, cws@ngk.nl
GMO Gezamenlijk moderamen, secretariaat@ngk.nl

Tijdelijke Commissies
CBK Commissie belijdende kerk, belijdendekerk@ngk.nl
CAV Commissie aansluiting gVSE, CAV@ngk.nl