Commissie aansluiting VSE

De LV/GS Zoetermeer 2022 heeft de Commissie ‘Aansluiting gesloten VSE’ ingesteld, om het toekomstig lidmaatschap van de oud-NGK-kerken bij de straks ‘gesloten VSE’ voor te bereiden. Hieronder volgt de integrale tekst, waarbij Besluit 3 over deze commissie gaat.

 

Besluit om aan te sluiten bij het gesloten fonds van de VSE                                                   

Materiaal:
Rapport harmonisatie pensioenregeling predikanten GKv en NGK, met het oog op de Landelijke Vergadering 2022 te Zoetermeer. Opgesteld door de Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken (NGA), d.d. 21 november 2022.

Besluit 1:
het door het NGA-bestuur gerealiseerde onderhandelingsresultaat met de VSE, zoals vastgelegd in rapport 47.2, onder dankzegging voor de grote inspanningen, als vertrekpunt te nemen voor verdere besluitvorming.

Besluit 2:
uit te spreken dat het noodzakelijk is dat uiterlijk per 1 januari 2027 alle huidige NGK-kerken aangesloten zijn bij de gVSE, waarbij er geen onderscheid is in lidmaatschap tussen de leden.

 Besluit 3:
de commissie ‘aansluiting gVSE’ in te stellen, met de volgende opdrachten:

 1. begeleid het voorbereiden van de aansluiting van de huidige NGK-kerken bij de VSE vanaf 1 januari 2027 door de huidige NGK-kerken te informeren en hen te vertegenwoordigen in het overleg over de voorbereiding van de statutenwijziging van de VSE
 2. maak helder hoe de risico’s voor de NGK-kerken inzichtelijk en overzichtelijk blijven
 3. stem af met de VSE over beleidsmatige aangelegenheden
 4. maak heldere afspraken met het VSE-bestuur over het objectief herijken van de schuldenlast op 1 januari 2027, te denken valt aan uitgangspunten en de opdrachtbeschrijving

Besluit 4:
per 1 januari 2024 één centrale pensioenadministratie voor de huidige NGK-kerken in te stellen en die toe te vertrouwen aan de SKW.

Besluit 5:
per 1 mei 2023 gebruik te maken van de mogelijkheid een lid uit de huidige NGK-kerken voor te dragen als bestuurslid van de VSE.

Besluit 6:
de commissie een budget toe te kennen van € 2000 voor 2023.

 

Gronden:

 1. De Landelijke Vergadering 2019 heeft de NGA opgedragen de huidige NGK-kerken te vertegenwoordigen in het harmonisatieoverleg over de arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling voor predikanten van NGK en GKv, als doel vrij verkeer van predikanten in het nieuwe kerkverband
 2. Dit harmonisatieoverleg heeft ertoe geleid dat de pensioenregeling voor predikanten na 1 januari 2027 voor alle kerken wordt ondergebracht bij PfZW en dat de VSE voor de nieuwe opbouw van pensioenrechten niet meer nodig is.
 3. De GKv-kerken, middels de VSE, de schuldenlast voor de voorziene oudedagsuitkering op zich nemen en uitgesproken hebben dit niet af te willen wentelen op de huidige NGK-kerken.
 4. Deze schuldenlast op 1 januari 2027 omgezet is naar een geïndividualiseerde schuld bij de GKv-kerken.
 5. De VSE voornemens is het huidige fonds een gesloten fonds (g VSE) te maken
 6. Het uitgangspunt voor oudedagsvoorzieningen is een collectieve oplossing, waaraan alle kerken deelnemen.
 7. Alle kerken in het nieuwe kerkverband hebben er belang bij geen onverwachte tegenvallers te krijgen
 8. Dat het wenselijk is onverwachte tegenvallers bij de gVSE vroegtijdig te signaleren
 9. Alle kerken er belang bij hebben invloed uit te oefenen op het bijsturen van tegenvallers door mee te bepalen en mee te beslissen binnen de gVSE
 10. Lidmaatschap van de gVSE is hierbij de best passende oplossing.

 

Leden in deze commissie: Maarten Blacquière, Ruurd Kooistra,
Jan Marius Louwerse (voorzitter), Wim Martens, Frans Schippers, Ben Vreugdenhil.

Contact: gvse@ngk.nl
Jan Marius Louwerse, voorzitter