Particuliere Synode Zuid

Tot de Particuliere Synode Zuid behoren de volgende classes:
Arnhem, Dordrecht-Gorinchem, Hoogvliet, Noord Brabant-Limburg, Rotterdam, Zeeland.

Format-ANBI-transparantie-gegevens-ps-Zuid

De Particulier Synode is verantwoordelijk voor het aanwijzen van afgevaardigden voor de generale synode, te weten vier predikanten met zo mogelijk vier secundi en vier ouderlingen met zo mogelijk vier secundi. Daarnaast is zij belast met de kerkelijke rechtspraak, en dan slechts als beroepingsinstantie. Daarbij geldt dat zij alleen als beroepsinstantie optreedt voor beslissingen op bezwaar door een classis, waarbij de classis het primaire besluit heeft genomen én voor besluiten van kerkenraden die met goedkeuring van de classis zijn genomen (artikel F76.2). De situatie waarbij tegen elke uitspraak op grond van artikel 31 KO van een classis appel openstond bij de particuliere synode, komt te vervallen. Op grond van het nieuwe artikel F77.1 is straks in een groot deel van de gevallen rechtstreeks hoger beroep mogelijk tegen de classisuitspraak bij de generale synode.

Meer informatie over de Kerkorde: www.gkv.nl/kerkorde

Samenroepende kerk: GKV Eindhoven-Best
Email: Scriba@gkv-best.nl